Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Multidisciplinära konferenser

Videokonferenser/MDK

Videokonferenser/MDK sker med olika sjukhus i regionen inom sektionerna för esofagus-ventrikel, kolorektalkirurgi, lever-galla-pankreas, och neuroendokrina tumörer (konferens med endokrinonkologer). Läkare från regionens sjukhus kan delta via videolänk.

Esofagus- och ventrikelcancer

TORSDAGAR 8.00
Samtliga fall med esofagus- och ventrikelcancer bedöms, liksom diskussionsfall vid misstänkt tumörsjukdom.

Remisser sänds till Kirurgmottagningen, Esofagus- och ventrikelsektionen, Akademiska sjukhuset, och skall vara tillhanda senast tisdag kl. 16. Faxnummer 018-611 45 37.

I remissen skall adekvat anamnes, inklusive tidigare allvarliga sjukdomar och aktuellt allmäntillstånd ingå, liksom eventuell viktnedgång och patologiska labdata. Uppgift om PAD och endoskopisk beskrivning av tumörläget måste medfölja.

Vid utvärdering av behandlingseffekt skall antal cytostatikakurer och datum för sista dos anges. CT thorax-buk skall vara utförd och länkad till oss. Uppgift om man vill delta i videokonferens (mycket önskvärt) eller ej ska framgå.

Vår skriftliga multidisciplinära bedömning når er efterföljande vecka. Esofagus/ventrikelkonsult kan nås på 018-611 38 58 eller 0767-21 91 33 för diskussion vid behov.

Kolorektal

TISDAGAR kl. 8
Diskussionsfall med specifika frågeställningar bedöms utifrån aktuella och tidigare relevanta undersökningar.

Remiss sänds till: Kirurgmottagningen, Kolorektalsektionen, Akademiska sjukhuset. Anmälan senast torsdag kl. 14 till faxnummer 018-611 45 37. Samtliga fall med kolorektal cancer bedöms.
Vid preoperativ bedömning utvärderas CT thorax/buk, den kolonutredning som gjorts och vid rektalcancer även MR rektum.
Beslut om ytterligare utredning, operation, annan behandling eller palliation tas vid konferensen. Alla fall som opereras bedöms också postoperativt för stadieindelning av tumören enligt PAD. Preoperativ utredning granskas då igen.

Lever inkluderande klatskintumörer samt gallblåsecancer

TORSDAGAR kl. 14
Remisser kirurgmottagningen tillhanda senast tisdag kl 16 på faxnummer 018-611 45 37.

I remissen skall anamnes, tidigare sjukdomar och operationer, allmäntillstånd (performance status), eventuell viktnedgång, orsak till fynd av tumör, labdata (vid cirros eller primärtumör i lever) inkluderande; blodstatus, PK, bilirubin, albumin, kreatinin, och alfafetoprotein, samt annan avvikande labdata framgå. Typ av radiologi som är länkat.

Riktad DT leverundersökning eller MR krävs. Vid misstanke på hepatocellulärcancer behövs DT inkluderande artärfas (4fas) eller MR med leverspecifik kontrast. DT thorax skall vara utförd.
Dator utan iv-kontrast är ej bedömbar avseende tumörer i lever.
Vid metastasmisstanke behövs även uppgift om primärtumör, ev operation av primärtumör, tumörstadium, CEA. Eventuell cytostatika givet, typ, antal kurer och datum för sista dos. Vid kolorektalcancer och fynd av levermetastaser på DT så bör MR lever även utföras vid diagnos, enligt internationella riktlinjer då MR har en bättre känslighet för att upptäcka levermetaser.

Uppgift om man vill delta i videokonferens (mycket önskvärt) eller inte, ska framgå. Skriftligt remissvar når er efterföljande vecka. Leverkirurgkonsult kan sökas via växeln vid behov.

Obesitas

TORSDAGAR kl. 15
(Första torsdagen i månaden) Avancerade obesitasfall, som tex val av operationsmetod hos patienter med ovanliga sjukdomar, postoperativa problem (hypoglykemi m.fl. tillstånd) och revisionskirurgi vid viktåteruppgång), liksom andra komplicerade diskussionsfall.

Remisser sänds till Kirurgmottagningen, Esofagus- och ventrikelsektionen, Akademiska sjukhuset, och skall vara tillhanda senast fredag i veckan före aktuell MDK. Fax nummer 018-611 45 37.
I remissen skall adekvat anamnes inklusive tidigare obesitaskirurgiska ingrepp och utredningar ingå, liksom en klar frågeställning.

Vi förutsätter att patientansvarigläkare på inremitterande klinik redogör för hittills utföra undersökningar under MDK:n.
Samtliga adekvata röntgenundersökningar skall vara länkade till oss. Vår skriftliga multidisciplinära bedömning når er efterföljande vecka. Esofagus/ventrikelkonsult kan nås på 018-611 38 58 eller 0767-21 91 33 för diskussion vid behov.

Pankreas

TISDAGAR kl. 15
Pankreas (pankreastumörer samt distala gallgångsstrikturer)

Remisser ska vara kirurgmottagningen tillhanda senast fredag före kl 12. I remissen skall anamnes inkluderande tidigare sjukdomar, eventuell pacemaker och uppgift om tidigare operationer, allmäntillstånd (performance status), ev viktnedgång, samt uppgift om vilken utredning som är utförd. DT thorax buk (3 fas) behövs.

Om gallvägsavlastning är gjord, ange typ av stent. Aktuellt bilirubin värde samt avvikande lab data inkluderande albumin och tumörmarkör CA 19-9 bifogas.

Frågeställning till ronden ska framgå, likaså uppgift om man deltar i videokonferens (mycket önskvärt) eller ej. Brådskande ärenden fax: 018- 611 45 37. Pankreaskonsult kan sökas via växeln vid behov.