Checklista vid remittering till Akademiska sjukhuset i Uppsala för ställningstagande till CRS + HIPEC

Checklista remittering

Utöver standardremiss, skicka med följande

 • Specialistvårdsremiss
 • Journalkopior inklusive operations- och endoskopiberättelse.
 • Uppgifter om ev komorbiditet, medicinering och allmäntillstånd enligt Karnofsky*
 • PAD-kopia
 • Länkning av radiologibilder

Standardutredning är CT buk/thorax (ej äldre än 2 månader), koloskopi inom 1 år och tumörmarkörer (CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4, CA125).

Om patienten genomgår laparotomi eller laparoskopi på hemsjukhuset önskar vi PCI score och mätning av längden av frisk tunntarm samt längden med carcinos som anges separat för tarmvägg och mesenterium. Man ska även ta en biopsi från oment eller lättillgänglig del av peritoneum parietale.

Inkommande remiss bedöms av PC kirurg och kontaktsjuksköterska.      

När remissen är komplett enligt ovan anmäler vi patienten till HIPEC MDK som är på fredagar kl. 9:00. Patienter kan anmälas senast onsdag kl. 14:00.

Sjukhus i regionen är välkomna att delta i HIPEC MDK över videolänk.

För att stärka kommunikationen mellan HIPEC-centra och hemsjukhuset vore önskvärt med en kontaktperson/kontaktsjuksköterska som har ansvar för den remitterade patienten på hemsjukhuset. Ange kontaktperson på remissen.

Remissen skickas till

HIPEC teamet
Kirurgmottagningen
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala

Fax 018-611 45 37,  telefon till kontaktsjuksköterska: 018-611 99 92


*Karnofsky performance status

Grade

Explanation of activity

100

Normal, no complaints; no evidence of disease

90

Able to carry on normal activity; minor signs or symtoms of disease

80

Normal activity with efforts; some signs or symtoms of disease

70

Cares for self; unable to carry on normal activity or to do active work

60

Requires occasional assistance, but is able to care for most of his personal needs

50

Requires considerable assistance and frequent medical care

40

Disabled; requires special care and assistance

30

Severely disabled; hospital admission is indicated although death not imminent

20

Very sick, hospital admission necessary; active supportive treatment necessary

10

Moribund; fatal processes progressing rapidly

0

Dead

Nationella Nätverket för peritonealcarcinos, 2015-10-08

Gemensamma riktlinjer avseende inklusion/exklusion av patienter med peritoneal carcinomatos inför cytoreduktiv kirurgi och HIPEC

 

Inklusionsdiagnoser

 • Pseudomyxoma peritonei (PMP), primärt + recidiv
 • Mesotheliom, primärt + recidiv
 • Kolorektal cancer (KRC) + tunntarmscancer, primärt eller vid recidiv

 

Exklusionkriterier 

 • Karnofsky performance scale < 60-70
 • Fjärrmetastasering – undantaget begränsad levermetastasering (se nedan) eller begränsad lungmetastasering vid KRC.
 • Tunntarmsengagemang som medför att < 2.0 m kan sparas (om kolonsegment kan lämnas). Om permanent terminal ileostomi bör 2.5 m eftersträvas. Vid ev samtidig ventrikelresektion / gasterektomi, bör ännu större restriktivitet eftersträvas och kolon kunna sparas!!
 • Engagemang av duodenum/pankreas som kräver Whipples op.
 • Lymfkörtelmetastasering bortom mesenterialroten (såsom paraaortala o mediastinala körtlar)
 • PC vid pancreascancer, gallvägscancer, bröstcancer, etablerad carcinos vid ventrikelcancer

 Andra faktorer som är viktig vid patientselektion för CRS-HIPEC

 • Karnofsky performance status ≥ 60 (se tabell ovan)
 • Komorbiditet
 • Tidigare cytostatika toxicitet.
 • Ålder > 75 år är en relativ kontraindikation.