Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Esofagus-ventrikelkirurgi

Vårdpersonal undersöker kvinnlig patient i säng.
Esofagus och ventrikelkirurgi
bild på ikon

Våra fokusområden

Inom enheten för esofagus- och ventrikelkirurgi behandlas patienter med kirurgiska sjukdomar i matstrupe och magsäck, inklusive överviktskirurgi. Nedan följer en kort översikt av våra fokusområden.


Överviktskirurgi

Akademiska sjukhuset har en lång tradition av kirurgisk behandling av övervikt. Överviktskirurgin har ökat kraftigt sedan millennieskiftet och förutom gastric bypassoperationer (GBP) med titthålsteknik utför vi mer avancerade ingrepp, t.ex. duodenal switch (DS) vid BMI >50 och omoperationer av tidigare icke-framgångsrika ingrepp. Vi har ett tätt samarbete med överviktsenheten avseende utredning och bedömning av dessa patientgrupper. Vi har en mycket aktiv forskning kopplad till den kliniska verksamheten i detta fält och många av våra patienter erbjuds att delta i studier.

Cancer i matstrupe och magsäck

Patienter i vår region som drabbas av cancer i matstrupe eller magsäck behandlas hos oss. Vi har en multidisciplinär konferens (MDT) för dessa fall, där patienter med nyupptäckta tumörsjukdomar utreds i nära samarbete med specialintresserade onkologer och röntgenläkare. MDT-konferensen efterföljs av en gemensam mottagning på torsdag förmiddag för att underlätta snabb start av den individuella behandlingsplanen, oftast inom två veckor från diagnos. Vid denna medverkar representanter från alla professioner och det finns möjlighet till kompletterande undersökningar, t.ex. gastroskopi eller röntgen. I princip finns tre behandlingsalternativ: operation, onkologisk behandling eller oftast en kombination av dessa. Vi arbetar också i nationella och regionala vårdprogramgrupper för dessa diagnoser och bedriver ett kontinuerligt utvärderingsarbete och aktiv forskning för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till dessa patienter.

Endoskopi (kikarundersökning)

Många sjukdomstillstånd kan numer diagnostiseras och behandlas endoskopiskt, det vill säga med en kameraslang genom munnen. Vi utför dilatationer (vidgningar) och stentbehandling av förträngningar i matstrupen, inläggning av gastrostomikatetrar (sond för näringstillförsel) och borttagning av polyper.

Mer ovanliga tillstånd

Vi har stor vana av att behandla patienter med mer ovanliga tillstånd, som t.ex. akalasi (kramptillstånd i nedre delen av matstrupen), akuta perforationer (bristning av matstrupen) och läckage efter överviktskirurgi.

Chef

Magnus Sundbom