Förberedelser patient

Inför en provtagning är det viktigt att patienten är rätt förberedd.

En rad olika variabler påverkar slutresultatet av en laboratorieundersökning (s k preanalytisk variation).

I de fall särskilda provtagningsbetingelser finns, anges de för respektive analys i analysförteckningen, se SÖK ANALYS

Kost


Inför de flesta undersökningar ska patienten äta och dricka som vanligt men undvika fet mat och alkohol. Om det krävs att man undviker viss mat en tid före provtagningen, finns information om detta under rubriken provtagning för de berörda analyserna i SÖK ANALYS.

Fasta

Inför vissa undersökningar måste patienten iaktta fasta. Detta betyder att patienten ej får äta eller dricka efter kl.22 kvällen före provtagning.
Fastan bör vara minst 10 timmar t.ex från kl 22.00 till kl 08.00. Fasteblodsprov bör tas före kl. 10 på morgonen.
Dricka vatten (1-2 glas) på morgonen innan provtagning går bra. Rökning och snusning bör undvikas.
Eventuella mediciner tas enligt läkarordination.
Fasteprov anges med "f" i system, t ex fP- Vasoaktiv intestinal peptid [VIP].

Läkemedel

Många läkemedel påverkar många av de komponenter som analyseras. Påverkan kan ske dels i patienten och dels i analysmetoden. Information om hur olika läkemedel påverkar analys av olika klinisk kemiska analyter finns tillgänglig på laboratoriets hemsida, se SÖK ANALYS. Rådgör gärna med klinisk farmakologis konsultläkare.

Läkemedelsanalys

Vid provtagning för läkemedelsanalys gäller oftast att prov tas strax före nästa dos, t.ex. morgondosen. Patienten ska informeras om hur hen ska ta sin medicin (även övriga mediciner) inför provtagningen.
För att kunna göra en korrekt tolkning av analysresultatet behövs en mängd uppgifter.

  • Tidpunkt för senast intagen dos
  • Insättningsdatum
  • Aktuell dosering och pågående medicinering
  • Provtagningstidpunkt.

Vid peroral behandling med ett läkemedel inställer sig jämviktskoncentrationen (steady state) efter ca 5 halveringstider (5xT½). Kring detta jämviktsvärde (medelvärde) varierar läkemedelskoncentrationen i plasma över dygnet. Storleken av svängningarna beror på dosintervall, absorptionshastighet, halveringstid mm. Plasmakoncentrationen stiger under absorptionsfasen och når ett maximum (toppvärde) efter varje dos. Det lägsta värdet (dalvärdet) nås i slutet av dosintervallet dvs före nästa dosintag. För att reproducera värden för plasmakoncentrationen bör i regel provtagning ske strax före dosintag då dalvärdet nås. Med terapeutisk nivå avses i regel dalvärdet. Vid flera doser per dygn bör provtagning ske i slutet av det lägsta dosintervallet, dvs i regel på morgonen före dosintag.

Provtagningstidpunkt

Vissa hormoner/ämnen varierar under dygnet, för dessa prover är det viktigt att provtagningarna sker vid samma tidpunkt på dygnet. Detta för att man ska kunna jämföra resultat från upprepade provtagningar, såvida det inte är dygnsvariationen man vill studera. Exempel på analyser med dygnsvariation är P-Kortisol, P-Fosfat och P-Järn.

Kroppsläge

Det är viktigt att prover tas i samma kroppsläge vid upprepade provtagningar. Koncentrationen av högmolekylära komponenter och celler är högre i blodplasma om provet tas på stående patient jämfört med liggande p g a omfördelning av kroppsvatten. Skillnaden kan vara upp till c:a 10%, (störst på gamla och sjuka). Detta gäller bl a för B-Hemoglobin.

Fysisk aktivitet

Många komponenter påverkas av om patienten ägnat sig åt kraftiga kroppsrörelser före provtagningen (cyklat, sprungit, gått i trappa etc). För vissa komponenter kan det vara helt avgörande att patienten vilat innan provtagning. Detta för att resultatet skall kunna tolkas på ett riktigt sätt. Till exempel kan B-Leukocyter öka till det dubbla efter en kraftig kroppsansträngning. OBS! Det är således viktigt att patienten iakttar vila före provtagning och har samma kroppsläge vid upprepade provtagningar. Inför provtagning bör patienten sitta eller ligga minst 15 minuter före provtagningen.