Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Förklaring till analysförteckning

Läs under rubrikerna frekvens, komponent, referensintervall och system/provmaterial för att få mer information.

Frekvens

Kolumnen "Frekvens" visar hur ofta analysen utföres.
Analysen utföres hela dygnet, alla dagar.
Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.
Analysen utföres en gång per vecka respektive en gång per månad o.s.v.

Komponent

Det ämne som analyseras. Förkortningar har i den mån sådana är vanligt förekommande, angetts inom hakar. Inom parentestecken har i vissa fall angetts en metodanvisning, i den mån denna är av betydelse för att förstå skillnaden i resultat ex. U-Albumin resp. U-Albumin (testremsa).

Referensintervall

Anger laboratoriets mätetal för referensintervallet samt enhet.

Enheter som används är:

Arb enh ...... Arbiträra enheter
d         ...... Dygn
g         ...... Gram
h         ...... Timme
INR    ...... International Normalized Ratio
kat      ...... Katal
L         ...... Liter
m        ...... Meter
min     ...... Minut
mol     ...... Mol
osmol ...... Osmol
s         ...... Sekund
U/E    ...... Unit/Enhet
IU/IE ...... International Units/Internationella Enheter

Följande prefix används:

G Giga   ...... 109
M Mega ...... 106
k Kilo    ...... 103
m Milli  ...... 10-3
µ Mikro ...... 10-6
n Nano  ...... 10-9
p Piko   ...... 10-12
f Femto ...... 10-15
a Atto    ...... 10-18

Matematiska tecken:
> ...... mer än
< ...... mindre än
≥ ...... mer än eller lika med
≤ ...... mindre än eller lika med

System/provmaterial

Det material som analyseras. Förkortningar som används är följande.

B       blod
BAL bronk-alveolärt lavage
Csv   cerebrospinalvätska (liquor)
Erc    erytrocyt
F       faeces
Gran granulocyt
Lkc   leukocyt
P       plasma
Pt      patient
S      serum
Trc   trombocyt
U      urin

Övriga använda system har angetts i klartext: ex. ledvätska,amnionvätska, konkrement. I vissa fall har förkortningen kompletterats med ett prefix :

a     artieriell
d     dygn (24 timmar)
f      fastande
k     kapillär
v     venöst
fP   fasteplasma
fS   fasteserum