Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vår verksamhet

Mål och vision

Den övergripande målsättningen med Precisionsmedicinskt centrum Uppsala (PMCU) är att säkerställa att fler patienter får ta del av precisionsmedicin. På kort sikt ska centret bli en etablerad samverkansaktör i regionen och nationellt. Arbetet inom PMCU ska också konkret bidra till att nya lösningar inom precisionsdiagnostik- och precisionsbehandling implementeras i hälso- och sjukvården. Ambitionen på längre sikt är att vara ett nationellt ledande centrum inom precisionsmedicin, såväl inom förebyggande av sjukdom som diagnostik och behandling med precisionstekniker.

Visionen är att satsningen på PMCU bidrar till stärkt forskning, utveckling och implementering av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården, till nytta för patienterna.

Organisation

PMCU ligger organisatoriskt under Akademiska sjukhuset och kommer att ledas av en föreståndare. Det strategiska arbetet leds av en styrgrupp bestående av representanter från både Region Uppsala och Uppsala universitet. Centret kommer samla flera viktiga nyckelaktörer, några exempel är Akademiska laboratoriet, GMC Uppsala inom Genomic Medicin Sweden och SciLifeLab.

Uppdrag

PMCU ska verka som en regional samverkansaktör inom precisionsmedicin med fokus på samverkan mellan Region Uppsala, Akademiska Sjukhuset och Uppsala Universitet, och associerade organisationer samt aktörer inom Sjukvårdsregion Mellansverige.

PMCU ska vara en arena där akademiska forskare får ta del av kliniska utmaningar inom precisionsmedicin och de kliniska verksamheterna får möjlighet att ta del av nya forskningsrön och tekniska lösningar, vilket banar väg för ett snabbare införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården, till gagn för patienterna.

Arbetet i PMCU planeras i tre faser; lansering, etablering och expandering. Prioriterade områden och satsningar kommer att tas fram i ett gemensamt arbete. Exempel på aktiviteter är nätverksmöten, gemensamma utredningar, kontakt med patient- och närstånderepresentanter, och konkret implementering av nya precisionsmedicinska verktyg i vården. Centret ska också verka för att överföra kunskap och erfarenheter mellan olika verksamheter och diagnosområden.