Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer, samt klaffkirurgi vid carcinoid hjärtsjukdom (CHD)

Avgränsning kring nationell högspecialiserad vård för NET och binjuretumörer samt klaffkirurgi vid carcinoid hjärtsjukdom.

Neuroendokrina tumörer i buken

Nedanstående patientgrupper bör få en MDK-bedömning vid en NHV-enhet efter att initial värdering är gjord inom specialistsjukvård. Vidare ska all antitumoral och kirurgisk behandling utöver SSA samt leverinriktad behandling inom dessa patientgrupper ske vid NHV-enhet.

Tunntarms-NET inkluderande klaffkirurgi vid carcinoid hjärtsjukdom (CHD)

Metastaserad tunntarms-NET med minst ett av följande kriterier, som tecken på avancerad sjukdom:

  • Förekomst av carcinoid hjärtsjukdom (diagnosticerad via ekokardiografi samt kardiologbedömning). Selekterade patienter med risk för CHD bör screenas med NT-proBNP (förekomst av levermetastaser eller utbredd annan metastasering samt signifikant förhöjt 5HIA). Patienter med förhöjt NT-proBNP bör remitteras för ekokardiografi och kardiologbedömning.
  • Hotande tarmischemi. Definieras som buksmärta (postprandiell) i kombination med radiologiska tecken till ileus. Centralt belägna lgll-metastaser medför hög risk för tarmischemi, och tolkas därmed som avancerad sjukdom.
  • Uteblivet behandlingssvar. Vid avancerad SINET bör SSA-behandling utvärderas efter 3 månader. Man bör då ta ställning till om behandlingssvar har uteblivit samt om 5HIA-nivåer är oacceptabelt höga. Detta innebär exempelvis kvarvarande signifikant carcinoidsyndrom.
  • Peritonealcarcinos med sekundära effekter (ascites, ileus).
  • Snabbt progredierande sjukdom. Detta definieras som radiologisk och/eller biokemisk progress efter 6 månaders pågående SSA-behandling.

Övriga GEP-NET

  • Inoperabel rektal-NET (bedömning bör ha skett vid på MDK)
  • Alla pankreas-NET inkl duodenal-NET
  • Nydiagnosticerad MEN1
  • NET vid förekomst av MEN1 och vHL

Binjuretumörer

Patienter med binjuretumörer mätande ≥6 cm ska remitteras till NHV-enhet för bedömning och behandling. Alla patienter med binjuretumör, oavsett storlek, där primär binjuremalignitet misstänks, ska remitteras till NHV-enhet för bedömning och behandling.

Läs mer om vår verksamhet

Information om vår verksamhet inom onkologisk endokrinologi, endokrinkirurgi och thoraxkirurgi.