Reproduktions­centrum - För vårdgivare

Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset har ett stort utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART). Vi utför komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet hos både män och kvinnor.

Vi har flera års erfarenhet av arbete med barnlösa patienter. Vi månar om att våra patienter ska få ett personligt bemötande i en avspänd och stressfri atmosfär och att du ska känna dig delaktig i utredning och behandling.

För remittenter

Vid reproduktionscentrum Akademiska sjukhuset utförs utredning av ofrivillig barnlöshet. Vi utför även de flesta typer av fertilitetsbehandling, såsom ägglossningsstimuleringar, inseminationer, IVF-behandlingar samt ägg- och spermiedonationsbehandlingar. Vi tar också emot patienter som behöver fertilitetsbevarande åtgärder.

Vid akut behov av fertilitetsbevarande åtgärder måste telefonkontakt tas och remiss skickas elektroniskt eller faxas snarast.

Telefon till laboratoriet: 018-611 57 73
Sekreterare: 018-617 24 38
Fax: 018-55 12 41

Offentligt finansierad IVF-behandling

Enligt de nationella riktlinjer som även gäller i Uppsala län så kan offentligt finansierad IVF-behandling erbjudas till par som:

  • lever i en stabil relation sedan minst 2 år och är folkbokförda på samma adress
  • inte har gemensamma barn
  • där kvinnan inte har fyllt 40 och mannen inte 56 år

Offentligt finansierad IVF-behandling kan erbjudas till ensamstående kvinnor som:

  • inte är gift eller sammanboende
  • inte har tidigare barn
  • är under 40 år vid behandlingstillfället

Offentlig finansiering kan ges för högst tre IVF-behandlingar med färskt återförande, eller sex inseminationer med donerade spermier. Eftersom kraftig övervikt påverkar behandlingen negativt och är en risk under graviditet och förlossning är det önskvärt att kvinnor i förekommande fall reducerar sin vikt före behandling. BMI för kvinnan bör helst vara under 28 och får inte överstiga 35.

Vi tar emot remisser

Vi tar emot remisser där komplett eller delvis utförd infertilitetsutredning är gjord. För att vi ska kunna bedöma remisserna och välja lämplig behandling eller kompletterande utredning så är vi tacksamma om så mycket som möjligt av, för oss, relevant information noteras på remissen, som:

- Att grundkraven är uppfyllda
- Partners personnummer, i förekommande fall
- Smittskyddsprover
- Svar på tyroideprover
- Resultat av ev HSSG

Kopior på journalanteckningar och laboratoriesvar kan gärna bifogas remissen.

Lång och framgångsrik tradition

Kvinnosjukvården vid Akademiska sjukhuset har en lång och framgångsrik tradition när det gäller att behandla barnlöshet. Professor Carl Gemzell började redan på 1950-talet att utveckla den hormonbehandling, som idag ligger till grund för de flesta behandlingsformer, bland annat provrörsbefruktning.Genom åren har metoderna förbättrats och nya utvecklats. Idag kan vi behandla nästan alla orsaker till ofrivillig barnlöshet, även i de fall då donerade ägg eller spermier behöver användas. Vi kan dessutom erbjuda fertilitetsbefrämjande åtgärder i form av nedfrysning av spermier, befruktade eller obefruktade ägg, innan behandling av cancer eller annan sjukdom med cellgift eller strålning påbörjas.

Bildandet av reproduktionscentrum

Reproduktionscentrum bildades 1995 av de enheter som tidigare skötte de olika delarna i infertilitetsbehandlingen. Inom enheten ryms mottagning, laboratorium och vårdenhet. Våra läkare, barnmorskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor, sekreterare och vår kurator har flera års erfarenhet av arbete med barnlösa par.

Vi månar om att patienterna ska få ett personligt bemötande i en avspänd och stressfri miljö och vår målsättning är att patienterna ska känna sig delaktiga i utredning och behandling. Utveckling och forskning är en del av verksamheten på reproduktionscentrum och vi ser till att våra behandlingsmetoder hela tiden utvecklas i takt med nya rön.

Kvalitetsarbete

Det bedrivs ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete och reproduktionscentrums ledningssystem är certifierat enligt ISO9001 och vi blir årligen reviderade av DNV-GL. Vi rapporterar behandlingar och resultat till kvalitetsregistret Q-IVF årligen. Fertilitetslaboratoriet är en vävnadsinrättning och revideras därför av IVO.

Kvalitets- och utvecklingsarbetet bidrar till att våra behandlingsmetoder hela tiden utvecklas i takt med nya rön. Vi har goda resultat och ligger i toppskiktet i öppna jämförelser och kvalitetsmätningar.

Aktuell forskning kan du läsa mer om på Uppsala universitets webbplats: Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Laboratoriet

På laboratoriet arbetar embryologer som tar hand om alla aspekter av den laborativa verksamheten.

Arbetet innefattar:

• IVF/ICSI-behandlingar
• Frysförvaring och tining av embryon
• Spermaanalyser vid utredning och efter vasektomi
• Spermiepreparation för inseminering
• Fertilitetsbevarande åtgärder för män och kvinnor
• Arbete med spermiedonatorbank
• Forskning, utveckling, utbildning för läkare, barnmorskor och BMA
• Kvalitetsarbete enligt ISO-standard

Arbetet kräver största noggrannhet eftersom ägg och spermier är mycket känsliga och måste odlas vid kroppsegna förhållanden i särskilda värmeskåp. De är dessutom väldigt små (ungefär 1/10 mm i diameter) och syns endast i mikroskop.

Odlingssystemet

Odling av ägg och embryon sker under kontrollerade betingelser i värmeskåp som håller fysiologisk miljö. Våra värmeskåp har ett övervakningssystem som är aktivt dygnet runt. Om temperaturen i värmeskåpet avviker från godtagbar nivå skickar systemet larm till ansvarig personal.

Embryoutveckling

Befruktning av ägget är synlig genom att äggets kärna och spermiens kärna syns samtidigt ungefär 16-18 timmar efter befruktningen. Efter det försvinner cellkärnorna och det befruktade ägget förbereder sig för celldelning. Efter två delningsomgångar, ungefär två dygn efter ägguthämtningen, består embryot i de flesta fall av fyra celler.

Återföring av embryon görs i regel på dag 2-3 efter ägguttaget. Då är de flesta embryon i 4-8 cells stadiet. Embryon som uppfyller vissa morfologiska kriterier kan frysförvaras.

Även de embryon som inte är aktuella för frysförvaring vid tidpunkten för embryoåterföring odlas vidare och bedöms med hänsyn till möjligheten till frysförvaring 2-3 dagar senare. Om frysförvaring då är möjlig får patienten besked om detta brevledes. På detta sätt försäkrar vi oss om att vi tar tillvara för patienten alla utvecklingsdugliga embryon som finns efter ägguttaget.