Medicinsk fysik

Medicinsk fysik är en sektion inom Medicinsk teknik, (MTF) vid Akademiska sjukhuset. Vi är cirka 35 anställda, indelade i de två grupperna diagnostik och strålterapi.

De flesta av oss som arbetar här är legitimerade sjukhusfysiker, men bland de anställda finns även sjuksköterskor och ingenjörer. Även en professor inom medicinsk strålningsfysik är knuten till avdelningen.

Medicinsk fysik arbetar framförallt i verksamheter inom Region Uppsala där joniserande strålning förekommer. Medicinsk fysik har även ett uppdrag från regionstyrelsen att se till att lagar och förordningar uppfylls inom all verksamhet inom vår region där joniserande strålning används.

Ledningssystem strålskydd

Inom Region Uppsala bedrivs en omfattande verksamhet med joniserande strålning. För att bedriva denna verksamhet har Region Uppsala tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Tillstånden gäller: extern strålbehandling inklusive buckybehandling, brachybehandling, protonstrålbehandling, blodbestrålning, medicinsk röntgendiagnostik, nuklearmedicin, cyklotronverksamhet och odontologisk röntgen.

Varje tillståndshavare ska ha ett ledningssystem som fastställer principerna för ledning av verksamheten (SSMFS 2018:1). Syftet med ett ledningssystem för strålsäkerhet är att vara ett stöd för alla berörda parter inom regionen gällande strålsäkerhet samt att beakta lag- och författningskrav, allmänna råd och standarder som reglerar strålsäkerheten i respektive verksamhet, detta för att säkerställa och kontinuerligt förbättra strålsäkerheten inom regionen.

Ledningssystemet beskriver organisation, ansvar, uppdrag, kommunikation och samverkan för strålsäkerhetsarbete inom de av regionens områden som bedriver verksamhet med joniserande strålning. Strålsäkerhetsarbetet utgår från Strålskyddslagen (SFS 2018:396), Strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) och föreskrifter som meddelats av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) med stöd av lag och förordning.

Kvalitetshandbok strålskydd

Kvalitetshandboken, som består av aktuella kvalitetsdokument gällande för verksamhet med joniserande strålning, finns tillgängliga i Region Uppsalas kvalitetshandbok DocPlus.

Kvalitetshandboken innehåller den dokumentation som ingår i kvalitetssystemet för strålskyddsverksamheten inom Region Uppsala. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter för strålskydd inom sjukvården anger att en kvalitetshandbok skall finnas hos den som har tillstånd att bedriva verksamhet med joniserande strålning.

Dokumenten i Region Uppsalas kvalitetshandbok för strålskydd är indelade i olika kategorier.

Strålskyddsanvisningen utgår från en eller flera av SSM:s föreskrifter, som den hänvisar till i sin text. Den är en anpassning och tolkning av föreskriften/erna till lokala förhållanden i berörda verksamheter och utfärdas av verksamhetschef för det eller de områden som anvisningen berör samt av strålskyddsexperten eller sektionschefen för Medicinsk fysik. Strålskyddsanvisningen kan ha bilagor.

Strålskyddsinstruktionen är en beskrivning av hur man utför åtgärder som påverkar strålskyddet och kan exempelvis gälla handhavande av apparatur, handhavande av radioaktiva ämnen, kvalitetskontroller av olika slag eller serviceprogram.

Strålskyddsinformationen innehåller riktlinjer och råd för hur man skall agera i samband med att man kan komma i kontakt med joniserande strålning. Den kan vända sig både till personal, patienter, anhöriga och allmänhet.

Metodbeskrivningen beskriver hur man utför en undersökning eller en behandling av patient där joniserande strålning används. Den kan gälla diagnos, anatomisk lokalisation, typ av utrustning eller kombinationer av dessa. Metodbeskrivningar utfärdas av innehavare av radiologisk ledningsfunktion (RLF) i samråd med innehavare av strålningsfysikalisk ledningsfunktion (SLF) och annan berörd personal.