Organisation för säker vård

Chefsläkare och chefssjuksköterska

Chefsläkarna är sjukhusets anmälningsansvariga till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria och deltar i det övergripande patientsäkerhetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet vid sjukhuset. Chefsläkarna utför utredningsuppdrag och andra projekt i samråd med sjukhusdirektören samt deltar i chefsläkarberedskapen. Som beredskap är chefsläkarna beslutsfattare vid katastrofsituationer, ansvarar för sjukhusövergripande åtgärder vid ansträngda vårdplatssituationer, aktiverar beredskapsplaner vid hygien- och smittskyddsfrågor, ansvarar för sjukhusövergripande åtgärder vid driftstörningar som påverkar patientsäkerheten samt är sjukhusets presstalesman vid patientsäkerhetsfrågor.ikon

Chefssjuksköterskan leder vårdkvalitetsenheten som har till uppgift att i nära samarbete med chefsläkarna arbeta med vårdkvalitet och patientsäkerhet. Chefssjuksköterskan och vårdkvalitetsenheten arbetar med flera olika områden till exempel dokumentation i journalen, smärta , nutrition, trycksår och vårdhygienfrågor.

Kvalitetsbokslutet

Kvalitetsbokslutet är en sammanställning där sjukhuset beskriver det gångna årets kvalitetsarbete. Kvalitetsbokslutet beskriver sjukhusets resultat utifrån olika kvalitetsaspekter. Några av verksamhetsområdena beskriver också det interna kvalitetsarbetet. Här kan du se det senaste kvalitetsbokslutet.

Rådet för patientsäkerhet och vårdkvalitet

Rådets uppdrag är att bevaka frågor om patientsäkerhet och vårdkvalitet inom Akademiska sjukhuset. I rådet ingår chefsläkare, chefsjuksköterska och verksamhetsföreträdare inom olika professioner.

Patientsäkerhetsberättelsen

Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) måste alla vårdgivare varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Den beskriver hur man har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården.
Patientsäkerhetsberättelsen innehåller även en beskrivning av hur vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats.
Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år. Det kan till exempel handla om att de vårdrelaterade infektionerna har minskat, att vårdgivaren inför tekniska system för att få ned vårdskadorna, eller att insamlingen av data om vårdskador blivit effektivare med hjälp av nya rutiner.