Kvalitetsuppföljning

Vårdpersonal gåendes i korridor med säng.

Specifika åtgärder görs för att kontrollera:

1. Om patienter får den näring de behöver
2. Om patienten har risk att falla
3. Hur ofta patienter får en infektion under vårdtiden
4. Hur vården förebygger uppkomst av trycksår
5. Att hygienen är god på sjukhuset så att inte smittor sprids
6. Patientnöjdhet genom nationella patientenkäten och andra avdelnings/mottagningsspecifika enkäter
7. Om patienter som har smärta får den smärtlindring de behöver

Behov av näring

Ingen patient som vårdas på en avdelning på Akademiska sjukhuset ska få för lite näring om det kan undvikas. När en patient läggs in på en avdelning görs en bedömning om det finns en risk för undernäring. Då bedöms också risk för fall under vårdtiden. Resultatet av bedömningen skrivs in i journalen och förebyggande åtgärder planeras, dokumenteras och utförs. En mätning genomförs på sjukhuset en viss dag varje år av hur stor andel av patienterna som inte får den näring de behöver. Utifrån resultatet på den mätningen utformar sen avdelningarna handlingsplaner för att kunna tillgodose sina patienters näringsbehov.

Förebyggande av fall

Sjukhusets mål är att inga undvikbara fall ska ske under patientens vårdtid. För att minska antalet fall används ett systematiskt arbetssätt vilket innefattar riskbedömningar för fall hos patienten och då risk förekommer skapas en särskild vårdplan för att förhindra fall.
Personalutbildningar i fallprevention ges digitalt och fysiskt och nätverksträffar för fallpreventionsansvariga genomförs 2 gånger per termin.

Att konkret förebygga fall kräver åtgärder i vårdmiljön till exempel genom att inte ha några sladdar på golvet och bra belysning. Man utgår också utifrån patientens kapacitet då hänsyn tas till sjukdomar, nutritionsstatus och tankeförmåga. Man ser också över de risker som kan uppkomma vid en specifik aktivitet som patienten utför till exempel då patienten inte når sina tillhörigheter och lutar sig fram och faller.
Uppföljning av antal fallhändelser som sker görs via patientjournalen och via sjukhusets avvikelsehanteringssystem.

Patientinformation om fallprevention (sharepoint.com).

Förebyggande av infektioner i vården

För att minska antalet infektioner som patienter får under sin vistelse på sjukhuset registreras kontinuerligt alla infektioner i en särskild databas. Vidare så görs över hela Sverige en mätning en viss dag varje år av antalet infektioner hos patienter som vårdas på sjukhus. Rapporter kan tas fram från mätningarna och de är underlag för att förbättra vården på avdelningarna. En handlingsplan för sjukhusets infektionsarbete har utformats och uppdateras en gång/år utifrån resultatet av de kontinuerliga mätningarna.

Förebyggande av trycksår

Trycksår i vården ska undvikas. Tryckskador kan utvecklas när en persons hud utsätts för högt tryck. Speciellt utsatta kroppsdelar är hälar och korsben. Tryckskadan kan leda till sår. Därför är det viktigt att hudinspektion genomförs på riskpatienter vid ankomst till sjukhuset och sedan regelbundet under vårdtiden. Den viktigaste förbyggande åtgärden är tryckavlastning. Detta kan genomföras med lägesändringar och tryckavlastande madrasser. Ett trycksår kan orsaka stort lidande för personen.

God hygien för att minimera smittspridning

På Akademiska sjukhuset genomförs ett systematiskt arbete med att tillse att hygienen är god för att förhindra smittspridning. Det är därför viktigt att all personal är rätt klädda och följer särskilda hygieniska riktlinjer. Varje månad utförs även en stickprovsmätning för att kvalitetssäkra att personalen följer de riktlinjer som finns för god hygien.

Nationell patientenkät

Patienter som vårdats på Akademiska sjukhuset får under en avgränsad tidsperiod en enkät hemskickad. I enkäten får patienter möjlighet att berätta om och betygsätta sina erfarenheter av vården. Frågorna handlar om bland annat bemötande, delaktighet, förtroende och information. Resultaten används för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning av vården samt för information till invånare och patienter.

Smärta och smärtlindring

Kontinuerligt pågår ett arbete med att förbättra vårdkvaliteten för patienter med smärta på Akademiska sjukhuset. En gång om året genomförs en mätning en viss dag varje år. Alla inneliggande patienter över 4 år får då möjlighet att besvara en enkät om sin eventuella smärta och hur nöjda de är med sin smärtlindring. Utifrån resultatet på den mätningen utformar sedan avdelningarna handlingsplaner för att behålla och förbättra vårdkvaliteten för patienter med smärta.