Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Arbetssätt

Kvinnlig patient i säng pratar med vårdpersonal.

Det är viktigt att du som patient känner dig trygg när du besöker Akademiska sjukhuset. Den vård du får av oss är av hög kvalitet och bygger på kunskap framtagen i forskning, riktlinjer och på beprövad erfarenhet.

Personalen på sjukhuset arbetar hela tiden med att försöka förhindra att något oförutsett ska ske under tiden som du vårdas på sjukhuset och därmed kan innebära en risk för skada. Personalen strävar efter att vara noggranna i vårdarbetet och är medvetna om de risker för skada som finns. Nedan beskrivs olika arbetssätt/åtgärder som förbättrar vården.

Evidensbaserad vård

Evidensbaserad vård kan beskrivas både som ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som underlag för vårdbeslut. Evidensbaserad vård-processen innebär att ställa kritiska frågor, systematiskt söka, sammanställa, kritiskt granska, tillämpa och utvärdera de befintliga forskningsresultaten. Det betyder att man har en medveten och systematisk strävan att bygga vården på bästa möjliga vetenskapliga grund.

Personcentrerad rond

En personcentrerad rond genomförs som ett samtal mellan dig och ansvarig personalgrupp. Syftet med denna rond är att du som patient och anhörig ska bli informerad och få tillfälle att ge information, bli delaktig och ha större möjlighet att påverka vården. 

Personcentrerad överlämning

Personcentrerad överlämning genomförs när den personal som arbetat sitt skift ska lämna över till den personal som tar över ansvaret för patienterna på avdelningen. Den personcentrerade överlämningen genomförs på patientrummet. Den personal som går av sitt skift lämnar tillsammans med dig aktuell information om hur du mår, vad som ska hända gällande din vård till exempel kommande undersökningar eller behandlingar och om det är någon särskild medicinsk vård som behöver ges.

Timsrundor

En timsrunda är ett förebyggande arbetssätt där personalen förvissar sig om att dina personliga behov tillgodoses som till exempel smärtlindring eller toalettbesök. 

Arbetsfördelning mellan sjuksköterska och undersköterska

En tydlig arbetsfördelning mellan sjuksköterska och undersköterska på sjukhusets slutenvårdsavdelningar ger förutsättningar för en bättre omvårdnad.
Utgångspunkten är att minska risken för att något oförutsett händer i vården och att dina omvårdnadsbehov ska tillgodoses. 
Arbetssättet förtydligar sjuksköterskornas ansvar för specifik omvårdnad som läkemedel, dokumentation, kontroll på och planering för att du som patient bland annat ska få tillräckig näring. Undersköterskornas ansvar är basal omvårdnad såsom hygien, mat och dryck.

Värdebaserad vård

Värdebaserad vård är en strategi med målsättning att strukturera och utveckla svensk sjukvård. Främsta målet är att i samarbete med dig som patient skapa en vård som ger störst nytta i form av goda resultat och en positiv upplevelse. För sjukhuset innebär värdebaserad vård ett mer strukturerat sätt att samarbeta över klinikgränser, att sätta mål och kontinuerligt mäta och analysera resultat. Uppföljningen fokuserar på uppnådda hälsoresultat och resursåtgången för patientens hela vårdkedja.