Forskning inom barnsjukvården

Du som är patient hos oss kan få frågan om att delta i en studie. Det är alltid frivilligt, och du som går med i en studie kan när som helst välja att gå ur. Allt deltagande hjälper oss att utveckla vården.

Våra studier

Läs om de studier och forskningsprojekt som pågår på barnsjukhuset. Du kommer informeras om du eller din familj är aktuell för en studie i samband med er vistelse på sjukhuset.

Forskning inom neontalvård

Detta forskningsprojekt fokuserar på omvårdnad och rutiner vid hypotermibehandling av det nyfödda barnet till följd av syrebrist vid födseln. I fokus står möjligheterna att främja anknytningen mellan barnet och dess föräldrar medan de är inneliggande för behandling på Neonatalavdelningen.

Ansvarig prövare:

Ylva Thernström Blomqvist  

Föräldrarna tillfrågas om deltagande när deras extremt förtidigt födda barn fötts före 26 graviditetsveckor. Föräldrarna fyller sedan själv i formulär om deras delaktighet under barnets andra vecka i livet, vid fyra olika delaktighetsmoment (mata, byta blöja, mäta temperatur och vända), samt om deras första-gången-händelser vid nio olika interaktionsmoment med sitt barn (känna, lukta, pussa, mata, ge egen bröstmjölk, byta blöja, mäta temperatur, vända och hålla).

Ansvarig forskare:

Ylva Thernström Blomqvist

Studien fokuserar på säkerhetsaspekter i samband med hud-mot-hudvården under de två första veckorna i barnets liv. Barnens vitala parametrar, puls, saturation och behov av syrgas inhämtas från barnens journaler. Strukturerade temperaturmätningar vid tre mättillfällen de två första veckorna i barnets liv, dag 4–5, dag 6–7 och dag 11–13. Vid varje mättillfälle är det tre mätpunkter, 1) i kuvösen, 2) under pågående hud-mot-hudvård samt 3) direkt efter förflyttning skett tillbaka till kuvösen.  

Ansvarig forskare:

Victoria Karlsson

Forskning inom barnmedicin

MINT står för Metformin Intervation Study. Det är en studie som utförs på både Akademiska sjukhuset i Uppsala och Falu lasarett.

I studien undersöker vi om barn och ungdomar med fetma kan få hjälp av läkemdelet Glucophage® (metformin) samtidigt som de jobbar med att förbättra sina levnadsvanor.

Det är ett område som forskats mycket på vuxna, men inte lika undersökt hos barn. Barnen i studien är mellan 6 och 17 år och följs under sex månader.

Ansvarig prövare

Anders Forsslund

Studien undersöker långtidseffekten och säkerheten hos läkemedlet Semaglutide, som ett komplement i behandlingen av fetma hos barn i åldrarna sex till tolv år. Barnen deltar i studien i 2.5 år och följs upp tätt med stort fokus på arbetet kring deltagarnas levnadsvanor. 

Studien är dubbelblindad vilket innebär att varken forskare eller deltagare vet om de får läkemedlet eller placebo. Tio länder deltar i studien, och i Sverige är Akademiska Sjukhuset i Uppsala ett av tre sjukhus som deltar. 

Studien sponsras av läkemedelsföretaget NovoNorisk.

Ansvarig prövare:

Anders Forsslund

Projektet handlar om vad som händer i kroppen när man är överviktig och varför vissa barn och ungdomar blir överviktiga medan andra inte blir det. Vi vill veta hur bukspottkörteln fungerar hos den som är överviktig och bland annat vilken roll ett ämne som heter insulin har när man går upp i vikt. Vi vill också titta på gener som har med kroppens sätt att använda energi att göra.

Du som är med i studien får lämna blodprov, längd, vikt och blodtryck mäts och du får fylla i ett frågeformulär. Du kan även göra en magnetröntgenundersökning.

Möjliga deltagare blir tillfrågade att delta i studien av ansvariga forskare.

Ansvarig prövare

Anders Forslund

Forskning inom barncancer

I HALLON-studien udersöker vi vilka sidoeffekter som kan uppstå efter högrisk kemoterapi mot akut lymfatisk leukemi (ALL) i barndomen. Syftet är att öka kunskapen om sidoeffekterna för att bättre kunna förebygga och behandla dem. 

Studien har en systerstudie i Finland, där samma sak undersöks.

Ansvarig prövare:

Arja Harila

Brain Save-studien undersöker långtidseffekterna och sidoeffekter som kan uppstå efter att du som barn fått strålbehandling mot hjärntumör. Vissa sidoeffekter kan uppstå  långt efter att behandlingen avslutats. Ett syfte med studien är att vi ska bli bättre på att hitta, förebygga och behandla dessa sidoeffekter.

Alla personer som behandlats med strålbehandling mot hjärntumör i barndomen, är med i Svenska Barncencerregistret, och varit friskförklarad i fem år kommer bli tillfrågade att delta i studien.

Ansvarig prövare:

Arja Harila

Studien undersöker sena komplikationer efter strålbehandling för en hjärntumör i barndomen och hur vi kan minska dessa. Vill du delta i forskningsprojektet ”Kognitiva, psykosociala och hälsorelaterade konsekvenser efter CNS strålbehandling under barndomen- ett första steg i BRAIN SAVE projektet”?

Just nu söker studien efter friska kontrollpersoner som vill delta i studien.

Anmälan

Mer information och anmälningsblankett (pdf för utskrift)

Ansvarig prövare

Gustaf Ljungman