Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Hur går en utredning på Smärtcentrum till?

Kvinnlig vårdpersonal tar hand om patient i säng.

Vad vi erbjuder

Utredning, behandling och rehabilitering för personer med långvariga smärttillstånd och sömnstörningar.


Inom enheten finns en smärtmottagning där smärtläkare undersöker och i vissa fall sätter in/rekommenderar behandling. Det finns också en sömnutredningsenhet som utreder och rekommenderar behandling för olika typer av sömnstörningar.
Verksamheten erbjuder smärtrehabiliteringsprogram både inneliggande och i öppenvård.

I dessa program förmedlas kunskap om smärthanteringsstrategier för att deltagarna ska kunna få så bra livskvalitet/fungerande som möjligt trots oftast kvarstående smärta.
Enheten gör också inneliggande multidisciplinära smärtutredningar och vi har en enhet för neuromodulation där läkare tar ställning till och ev. opererar in s.k. ryggmärgsstimulatorer som kan vara en effektiv metod för smärtlindring hos vissa patienter.
Vi har också konsultläkare som bedömer och rekommenderar smärtlindrande behandling för inneliggande patienter på Akademiska Sjukhuset.

Vem får komma till oss?

  • Du som har en långvarig smärta och/eller sömnstörning som inte kunnat behandlas/rehabiliteras via primärvården eller andra specialistkliniker (ex. ortopedi, neurologi) i Region Uppsala.
  • Du med komplicerad smärta och/eller sömnstörning som inte kunnat behandlas/rehabiliteras tillfredsställande via smärtvården i annat landsting än Region Uppsala.
  • Du som är inneliggande på Akademiska Sjukhuset och har en svårbehandlad smärta.
  • Du som är över 18 år

Inför ditt besök

Då en remiss (egen eller från annan vårdgivare) kommer till Smärtcentrum bedömer en av enhetens läkare den och tar ställning till om du ska kallas för ett besök alternativt ett remissvar skickas. Om bedömningen blir att du ska komma till smärtmottagningen får du vanligtvis ett nybesök och 1-2 återbesök (på mottagningen eller per telefon) innan svar skickas till inremitterande läkare och du avslutas vid enheten.


Om bedömningen blir att du ska träffa läkare vid smärtrehabiliteringsmottagningen får du ett nybesök där och efter detta kan du antingen avslutas och svar med rekommendationer skickas till inremitterande läkare alternativt bestäms att du ska få träffa ett team bestående av psykolog, kurator, arbets- och fysioterapeut och efter detta bestäms om du är lämpad för att delta i något av smärtrehabiliteringsenhetens tre olika öppenvårdsrehabiliteringsprogram.


Om bedömningen blir att du ska träffa läkare med specialkunskap om sömnstörningar får du ett första läkarbesök på mottagningen och planeras sedan ofta in för att under en natt göra en sömnregistrering.


Bedömningen kan också bli att du ska läggas in för en 5 dagar lång multidisciplinäruredning alternativt genomgå en 5 dagar lång inneliggande teamutredning på "Enheten för långvarig smärta-avdelningen" (ELS-a) för att sedan evdntuellt genomgå den enhetens sammanlagt 5 veckor långa inneliggande smärtrehabiliteringsprogram.
För att detta ska vara möjligt krävs också (om du inte är skriven inom Region Uppsala) att det finns en specialistvårdsremiss/betalningsförbindelse från ditt hemlandsting
Kommer du på egenremiss och bor i en annan region/annat landsting än Uppsala beviljas ett nybesök hos smärtläkare men inga läkemedel eller remisser ex. till röntgenundersökningar skrivs i samband med besöket.
Du får själv bekosta resorna till och från oss då de kommer på egenremiss.

Under ditt besök

Du får träffa en läkare med speciell kunskap om långvarig smärta och/eller sömn för ett första besök där du får berätta om din situation och blir kroppsligt undersökt under ca 45 minuter.

Här finns stor kunskap och kompetens om utredning och behandling om olika smärtsjukdomar och sömnstörningar men trots detta kan vi tyvärr inte alltid hitta behandlingar som kan lindra personers långvariga smärta.

Efter ditt besök

Utifrån vad som kommer fram vid besöket kan du antingen avslutas och rekommendationer om eventuell behandling skickas till den läkare som skickat remissen till oss.
Alternativt kan du få komma åter till oss för att på nytt träffa läkare eller ett rehabiliteringsteam. Det kan också bli aktuellt att vi rekommenderar inneligggande utredningar/behandling men en sådan inläggning sker aldrig i samband med det första besöket.

Anhöriga eller närstående

Du är välkommen att ta med en anhörig vid besöken hos oss men den anhörige kan ibland ombes att gå ut ex. vid en kroppslig undersökning.
Vid inneliggande utredning/rehabilitering finns inte normalt ingen möjlighet för anhörig att övernatta på vår avdelning.