Psykiatriavdelning 3B

Telefon

018-611 23 26

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, IngÄng 10

 Hitta till ingång

Psykiatriavdelning 3B bedriver psykiatrisk heldygnsvård med fokus på komplexiteten psykisk sjukdom och åldrande. Vi vårdar även andra affektiva tillstånd till exempel svårare depressioner, bipolära tillstånd och ångesttillstånd.

Vi arbetar med individuellt anpassad vård utifrån personens behov. Vården präglas av en helhetssyn och bedrivs så långt som möjligt i enlighet med nationella riktlinjer och regionala vårdprogram.

Tillsammans upprättar vi en vårdplan med aktuella och planerade insatser, vilka utvärderas kontinuerligt.

Vi ser anhöriga och närstående som en viktig resurs i vården.

För att säkerställa att du får en bra uppföljning efter din vårdtid hos oss samverkar vi med öppenvården. Vid behov vårdplanerar vi tillsammans med kommunen.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare, kurator och läkare.