Psykiatriavdelning 3

Telefon

0186115252

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10

På vårdavdelning 3a och 3b bedrivs heldygnsvård för patienter över 18 år. Inläggning sker antingen via psykiatriska akutmottagningen eller i vissa fall via öppenvården.

Avdelningen har sammanlagt 23 vårdplatser, varav platserna på 3a är inriktad mot vård för emotionell instabil personlighetsstörning och 3b är inriktat mot bipolär sjukdom. På 3b finns även fyra platser avsedda för patienter med  ätproblematik. Över hela avdelningen arbetar vi DBT-inriktat (dialektisk beteendeterapi). Alla patientrum är enkelrum.

Avdelningen bemannas av sjuksköterskor, skötare, läkare, kuratorer och psykologer. Basen i personalstyrkan är sjuksköterskor, skötare och läkare. Kontakt med övriga personalkategorier sker utifrån dina individuella behov. Sjuksköterska och skötare finns på plats dygnet runt.

Som patient på avdelning 3a och 3b tilldelas du två kontaktpersoner. Dina kontaktpersoner kan erbjuda dig stödsamtal samt att vid behov vara ett stöd i kontakten med till exempel öppenvård, kommun, socialtjänst och anhöriga.

Tillsammans med oss utarbetar du en individuell vårdplan, det vill säga en plan för hur vården skall se ut och vilka målsättningar vi tillsammans skall sträva efter under din tid hos oss. Behandlingen varierar utifrån dina behov och kan innefatta till exempel samtalsstöd, medicinering, måltidsstöd och kuratorsinsatser. Där behov finns kan ibland även andra vårdgivare, kommun och socialtjänst involveras för gemensam vårdplanering.

Anhöriga eller andra närstående är välkomna att var delaktiga i planeringen om du som patient så önskar. Anhöriga och närstående kan även erbjudas stödsamtal för egen del med kurator eller annan personal. Särskilt minderåriga barn kan behöva samtal och information om förälderns sjukdom.