Infektionsavdelning 30F

Telefon

0186115608

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ingång 33, 2 tr

Vi vårdar patienter med svåra infektioner, smittsamma sjukdomar, tropikmedicinska och immunbristsjukdomar. Barn med vattkoppor kan vårdas här för isolering. Avdelningen har 28 vårdplatser, varav 10 enkelrum för isolering. Vi har mer än 95 procent akutintag, främst via infektionsmottagningen.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och en avdelningssekreterare. Sjukgymnast och medicinska sekreterare är knutna till avdelningen. Ledningsorganisationen på avdelningen består av en avdelningschef och två gruppchefer.

Vårt arbetssätt
På avdelningen finns en utbildningssjuksköterska som ansvarar för introduktion av nya medarbetare, utbildning/handledning och stöd till kollegor och annan personal, ansvarar för innehållet på studiedagarna samt håller i kvalitetsutvecklingen.

Utifrån vår målbeskrivning och verksamhetsidé ligger fokus på att kompetensutveckla och utbilda personalen kring akut omhändertagande och infektionsspecifik vård. Vi arbetar kontinuerligt för hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Personalen tillhör olika arbetsgrupper och kan på så sätt vidareutveckla sig inom olika områden utöver infektionssjukvård. Grupperna består av både sjuksköterskor, undersköterskor och i flera grupper även läkare.

Dagens problem med ökning av multiresistenta mikroorganismer innebär höga vårdhygieniska krav och specifik infektionssjukvård.