Barnsjukhusets arbetsterapi- och fysioterapiavdelning

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 53 67

Besök oss

Besöksadress

Akademiska barnsjukhuset Ingång 95/96, nbv

 Hitta till ingång

Vi träffar barn i både sluten och öppen vård. I den öppna vården har vi
ett nära samarbete med de olika specialistmottagningarna på
barnjukhuset.

Vi sjukgymnaster, fysioterapeuter och arbetsterapeuter medverkar i team kring patienter med olika specifika diagnoser där vi gör bedömningar, undersökningar och ger råd och behandlar. Vi genomför också utprovning och anpassning av vissa hjälpmedel.

Arbetsterapin

Neurologi

Arbetsterapeutiska åtgärder vid neurologisk slutenvård är oftast mobilisering för att komma igång med dagliga aktiviteter och bli så självständig som möjligt. Det kan vara träning av arm/handfunktion samt utprovning och träning i att använda hjälpmedel för att kompensera nedsatta funktioner.
Anpassning med hjälpmedel till den egna personen eller i hemmet för att kunna återgå till ett fungerande liv.

Ortopedi

Vid ortopedisk slutenvård kan arbetsterapeuten medverka vid mobilisering samt
utprovning/förskrivning av hjälpmedel.
Vid hand/armskador kan ortosutprovning vara aktuellt samt träningsprogram med uppföljning.
Vid ortopedisk öppenvård är arbetsterapeuten inkopplad vid vissa handskador.

Onkologi

Arbetsterapeuten bedömer behov av hjälpmedel och även inför hemgång från sjukhuset. Om bostaden behöver anpassas ordnar arbetsterapeuten med detta samt vid behov förmedla kontakter till hemlandstinget.
Vid nedsatt hand/ armfunktion bedömer och tränar arbetsterapeuten samt vid behov av ortoser provar arbetsterapeuten ut och tillverkar detta.

Reumatologi

Arbetsterapeuten ingår i team tillsammans med läkare, sjuksköterska, kurator, sjukgymnast, psykolog. Arbetsterapeuten bedömer handfunktion och utformar handträningsprogram. Utreder även behov av hjälpmedel för att få vardagen att fungera på bästa sätt både hemma och i skolan.

Smärta

Arbetsterapeuten ingår i team tillsammans med läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog, kurator samt lärare vid sjukhusskolan.
Arbetsterapeuten utreder aktivitetsbegränsningar utifrån ett helhetsperspektiv. Behandlingen består bl.a. av aktivering och att hitta balans mellan aktivitet och vila.

Sjukgymnastik

Andningsgymnastik

På Barnsjukhuset bedrivs kvalificerad andningsgymnastik med bedömning och behandling av både polikliniska och inneliggande patienter. Andningsgymnastik på avdelning rör till största delen åtgärder vid akuta respiratoriska problem i samband med operationer. Därutöver handhas bedömning och behandling av patienter som läggs in för utredning, till exempel patienter med neuromuskulära sjukdomar. Polikliniskt bedöms och behandlas patienter med cystisk fibros, primär cilie dyskinesi samt övriga patienter med sekretproblematik, astma och multipla funktionshinder.

Neourologisk slutenvård

De sjukgymnastiska insatserna inom den neurologiska slutenvården består bland annat i pre- och postoperativ bedömning samt postoperativ mobilisering och behandling/träning efter exempelvis avlägsning av tumör i centrala nervsystemet (CNS) och skalltrauma. Därutöver handhas bedömning och behandling av patienter som läggs in för utredning, till exempel patienter med neuromuskulära sjukdomar. Patienter med diagnosticerad neuromuskulär sjukdom följs även upp via årliga kontroller.

Ortopedisk slutenvård

Inom den ortopediska slutenvårdsverksamheten består sjukgymnastens insatser huvudsakligen av preoperativ information och bedömning samt behandling och uppföljning postoperativt, dels vid planerade operationer, dels i samband med trauma/akuta skador. Två patientgrupper som kräver stora insatser av sjukgymnast är de patienter som genomgår benförlängnings– och skoliosoperationer.

Onkologisk slutenvård

Vanliga sjukgymnastiska insatser inom den onkologiska slutenvården är mobilisering samt postoperativ behandling/träning efter tumöravlägsning i skelett, mjukdelar eller CNS samt behandling/träning under pågående cytostatika- och strålbehandling. Dessutom sker motorisk bedömning inför benmärgstransplantationer och vid därefter uppföljande kontroller.

Reumatologisk verksamhet

Den reumatologiska verksamheten vid Barnsjukhuset bedrivs i form av öppenvård och sjukgymnasten arbetar här i team tillsammans med läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator och dietist. Sjukgymnasten bedömer och behandlar patienten till större delen i poliklinisk verksamhet. Behandlingen sker huvudsakligen individuellt men ibland även i form av gruppverksamhet, exempelvis i bassäng.

Utvecklingsneurologi

Den sjukgymnastiska verksamheten som berör utvecklingsneurologi sker inom den öppna vården vid sjukgymnastikavdelningen och är begränsad till barn under 6 år (äldre barns tas om hand inom primärvård och skolhälsovård).