Spinalskaderehabilitering på 85C

Vi erbjuder specialiserad rehabilitering för dig från 18 år och uppåt med en skada på ryggmärgen efter en olycka eller sjukdom.

Rehabiliteringen påbörjas redan på neurointensivavdelningen för att, när ditt tillstånd inte längre kräver intensivvård, fortsätta på avdelningen. För att komma till avdelningen behöver du klara att vara delaktig i rehabiliteringsprocessen.

Vi har ett nära samarbete med länsklinikerna i regionen på så sätt att vårdkedjan oftast börjar här omedelbart efter skadetillfället för att så småningom, efter cirka 2-4 månader, fortsätta på länskliniken närmare patientens bostad och personliga nätverk. Patienter bosatta i Uppsala län fortsätter sin rehabilitering i sluten- och öppenvård hos oss.

Om teamarbetet

Teamarbete med gemensamma mål och gränsöverskridande samarbete utgör basen för verksamheten. Tillsammans med teamet är patienten delaktig i att formulera kort- och långsiktiga rehabiliteringsmål. Dessa utvärderas och omformuleras kontinuerligt under rehabiliteringens gång.

Tidiga insatser ger förutsättningar för att högt ställda mål ska kunna uppnås. Faktorer utanför sjukvården är dock av väl så stor betydelse för att individen skall nå det viktigaste målet i rehabiliteringsprocessen: hög livstillfredsställelse och ett bra liv. För att nå detta mål krävs samarbete mellan oss och andra instanser i samhället.

Teamet består av arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska. Fokus ligger på områden som kräver specialiserad rehabilitering, innefattande anpassningar till ett fungerande vardagsliv, krishantering, frågor om urinblåsa, tarm, smärta, trycksår, hjälpmedel, spasticitet, motorik, samlevnad, sexualitet/fertilitet samt förflyttning. En individuell planering genomförs med varje patient kring hur den fortsatta rehabiliteringen ska utformas. Insatser kan ges både av en enskild profession och av ett helt team. Vi kan erbjuda självträning enligt individuellt utformat program och /eller gruppträning. Instruktör som är väl införstådd i rehabiliteringen för den enskilde individen finns tillgänglig under träningspasset.