Spermiedonation

Spermiedonation innebär att ni som barnlöst par kan få donerade spermier om utredningen visat att mannen har nedsatt kvalitet eller saknar spermier, om ni är ett lesbiskt par eller om du är ensamstående kvinna.

Vilka erhåller behandling med donerade spermier?

 • Samkönade kvinnliga par
 • Kvinnor som vill bilda familj på egen hand
 • Heterosexuella par där mannen saknar eller inte har fungerande spermier. Detta kan vara medfött eller orsakat av sjukdom. En annan indikation kan vara genetiska faktorer som riskerar att föras över till barnet.

När kan behandlingen påbörjas?

 • Behandling kan påbörjas efter utredning hos kurator och läkare.
 • Donationsteamet fattar beslut om godkännande efter bedömning i varje enskilt fall.
 • Kötiden för spermiedonation är beroende på tillgången till donatorer. Spermiedonation omfattas inte av vårdgarantin.

Utredning

Efter accepterad remiss eller tidigare behandling på kliniken kallas du/ni till besök hos kurator och läkare för vidare utredning. När det gäller parrelationer ska båda vara med vid dessa besök. Vi kommer gå igenom dina/era tidigare behandlingar. Sociala, psykologiska och medicinska förutsättningar för behandling med spermiedonation ska vara uppfyllda. En viktig del av besöken innefattar information om lagstiftning och regler gällande donation och behandling. Besöken tar ca 1½ respektive 1 timme. Inför behandlingsstart ska du/ni nyligen testats för de virussjukdomar som krävs enligt Socialstyrelsens föreskrifter (Hepatit B, C, HTLV I + II, HIV och syfilis) samt för röda hund.  

Lämplighetsbedömning

Vid behandling med donerade könsceller görs en särskild prövning enligt det kunskapsstöd som finns från Socialstyrelsen. En psykosocial och en medicinsk bedömning görs. Det ges möjlighet att prata om den känslomässiga aspekten av att genomgå en spermiedonation eller dubbeldonation där barnet inte har genetisk koppling till båda eller någon av föräldrarna.

För att vi ska kunna göra en fullständig utredning och bedömning behöver vi få ta del av dina/era journaluppgifter från andra vårdgivare. Vi kan behöva kompletterande information när det finns pågående behandling eller på grund av psykosociala omständigheter. Du/ni behöver ta med utdrag från belastningsregister till kuratorsbesöket. Detta går att beställa via polisen.se. Välj blanketten ”Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret”. Kuvertet får inte öppnas innan besöket. Besked om godkännande ges inte vid samtalen utan ärendet tas upp på ett donationsmöte och beslut tas där. Efter det skickas brev med besked om godkännande eller inte samt om ytterligare kompletterande uppgifter behövs. Om inte donationsbehandling beviljas av Reproduktionscentrum kan detta beslut överklagas hos Socialstyrelsens rättsliga råd.

Väntetid

Du/ni sätts på väntelista för behandling när lämplighetsbedömningen är godkänd.

Barnet har rätt att veta sitt ursprung

 • I centrum står omtanken om barnet och barnets rätt att få reda på hur det har kommit till. Det grundar sig på gällande lagar och regler inom området och på FN´s barnkonvention artikel 3 samt Socialstyrelsens riktlinjer för barns behov i centrum, BBIC.
 • I Sverige har man beslutat att barn som tillkommit genom donation har möjlighet att, i mogen ålder komma till den behandlande kliniken för att där få reda på donatorns identitet.
 • De som mottar donerade spermier är skyldiga att berätta för barnet hur det kommit till. På kunskapsguiden.se finns information utgiven av Socialstyrelsen om hur du kan prata med barn om deras genetiska ursprung.
 • Donatorn är anonym för dem som genomgår behandling. Likaså är mottagaren/mottagarparet helt anonym för donatorn. Donatorn har vare sig juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet.
 • För att underlätta för de barn som önskar få mera uppgifter ber vi varje donator att skriva en kort levnadsbeskrivning samt att lämna ett foto som sparas i en särskild journal. Uppgifter om donatorn sparas i minst 70 år.

Behandlingen

 • Inför planerad graviditet kan behandling med folsyra (kosttillskott) påbörjas ett par månader innan graviditet. Detta kan minska risken för vissa missbildningar.
 • I behandlingspaketet ingår sex inseminationer, där två inseminationer kan bytas ut mot en provrörsbefruktning (IVF). Det är behandlande läkare som föreslår vad som kan vara bäst i det aktuella fallet.
 • Vid misstänkt äggledarskada görs oftast provrörsbefruktning och då ingår tre IVF-behandlingar.
 • Kvinnor som har regelbunden mens och fungerande äggledare genomgår inseminationer i naturlig menscykel. Ägglossningstest används för att hitta rätt tidpunkt för insemination. Vid oregelbunden mens kan hormonstimulering göras inför inseminationen.
 • Inseminationen sker genom att man för in en tunn kateter i livmodern via livmoderhalsen. Innan dess har spermierna preparerats och tvättats. En del kvinnor känner av ingreppet i form av lindriga menstruationssmärtor men oftast är det helt smärtfritt. Vi ser helst att en eventuell partner är med vid inseminationen, om inte ska skriftligt medgivande samt ID-handling tas med. Graviditetstest tas 18 dagar efter inseminationen, testet finns att köpa på apoteket. Detta görs även om du har fått en blödning. Kontakt tas med oss oavsett resultat för vidare planering.
 • När en behandling resulterat i fött barn utgår resterande försök.
 • Syskonbehandling med nedfrysta embryon (befruktade ägg) efter IVF erbjuds. Ny färsk behandling med insemination eller IVF kan i regel erhållas men är beroende av tillgången på spermier från donatorn som användes vid behandlingen som resulterade i barn. Vi har inte möjlighet att använda en ny donator för syskonbehandlingar. Några garantier för syskonbehandling finns inte. All syskonbehandling bekostas av patienten.
 • Om du/ni har frysta embryon från tidigare behandlingar kan dessa endast användas genom egenfinansiering.

Donator

 • Donatorerna utreds hos oss och genomgår lämplighetsprövning på samma sätt som mottagarna.
 • Donatorerna som används testas enligt Socialstyrelsens regler och nationella föreskrifter för kända virussjukdomar.
 • Donator utses efter utseende på mottagaren och hänsyn tas till etniskt ursprung, hårfärg, ögonfärg och kroppsbyggnad. Det är läkare och barnmorska som tillsammans väljer en lämplig donator. Vi har inte möjlighet att tillmötesgå egna önskemål då vi har ett begränsat antal donatorer.
 • Varje donator får ge upphov till barn i max sex familjer.
 • I Sverige är det endast tillåtet att vara donator av altruistiska skäl. En mindre ekonomisk ersättning utbetalas till donatorn för att täcka resekostnader och förlorad arbetsinkomst.