Spermiedonation

Spermiedonation innebär att ni som barnlöst par kan få donerade spermier om utredningen visat att mannen har nedsatt kvalitet eller saknar spermier, om ni är ett lesbiskt par eller om du är ensamstående kvinna.

Behandling kan påbörjas efter läkar- och kuratorsbesök när det finns tillgänglig donator. Donationsteamet fattar beslut om godkännande efter bedömning i varje enskilt fall.

Kötiden för spermiedonation är beroende på tillgången till donatorer. Spermiedonation omfattas inte av vårdgarantin förrän tillgänglig donator finns. På grund av brist på donerade spermier och lång väntetid på behandling kan vi inte ta emot kvinnor som fyllt 39 år för utredning.

Barnet har rätt att veta sitt ursprung

I Sverige har man beslutat att barn, som tillkommit genom spermiedonation har rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Barnet kan vid mogen ålder söka sitt genetiska ursprung. Det innebär att barnet kan kontakta donatorn i framtiden.

De som mottar donerade spermier ska berätta för barnet hur det kommit till. Barnet kan sedan söka upp den klinik där donationen utförts för att få information om donatorn. Donatorn är helt anonym för mottagaren och likaså är mottagaren helt anonym för donatorn. Donatorn har vare sig juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet.

På kunskapsguiden.se finns information utgiven av Socialstyrelsen om hur du kan prata med barn om deras genetiska urpsrung.