Utredning

Multidisciplinär konferens

Prostatacancer utreds och behandlas av flera samarbetande specialiteter. Varje måndag är det en terapikonferens med diskussion om utredning och behandling av fall med prostatacancer. Inte alla fall behöver diskuteras, men vid mer komplicerade frågeställningar ger den multidisciplinära konferensen god vägledning.

Vävnadsprov från prostata

Idag är det vanligast att få vävnadsprover genom ultraljudsledd nålbiopsi. Undersökningen går till så att man efter ändtarmsundersökning med fingret, för in en ultraljudssond genom ändtarmsmynningen. Man undersöker prostatan med ultraljud och mäter upp dess volym.

Vissa mediciner ökar risken för blödning vid undersökningen. Om du tar Waran ska du göra uppehåll i medicineringen tre dygn före besöket. Om du tar Waran på grund av inopererad hjärtklaff eller om du har propp i lungan kan du inte sluta med din behandling. Kontakta då den läkare som ordinerat Waran för att få annan medicinering. Du som äter Waran ska komma till urologmottagningen två timmar före mottagningstiden för blodprovstagning.

I lokalbedövning tas därefter upp till 10-12 nålprover (biopsier) med en nål som genom en kanal i sonden sticks genom ändtarmsslemhinnan in i prostata. I samband med provtagningen får du en antibiotikatablett och du ligger på din vänstra sida. Du kan känna ett visst obehag när själva provet tas.

När du kommer hem efter provtagning

Du får en liten blöja efter provtagningen eftersom du kan blöda från urinröret och ändtarmen. Du kan ha blod i urinen flera dagar efteråt. Du kan också ha blod i sädesvätskan och i några dagar kan du känna viss sveda när du kissar. Om du får svårigheter att kissa, feber eller svåra smärtor ska du kontakta akutmottagningen.

Biopsi genom ändtarmsväggen medför en viss risk för komplikationer, ungefär 3% av de som genomgår undersökningen får någon typ av komplikation. Vanligast är, trots antibiotikaprofylax, infektion.

När får jag svar?

Proverna bedöms av en patolog, vilket tar ungefär 2 veckor att göra. I de flesta fall ger detta en klar diagnos.

Kontroll av vattenkastning

Vid ditt besök kan vi ibland behöva kontrollera hur din vattenkastning fungerar. Försök att komma med full blåsa och hör med mottagningspersonalen om sådan kontroll ska genomföras.

Fusionsledd biopsi

Om man inte hittar något och misstanken finns kvar, gör man en magnetkameraundersökning av prostata och inriktning av biopsinålarna med ultraljud, med magnetkamerabilden som ledning, så kallad fusionsledd biopsi. Flera olika system finns för detta. Akademiska sjukhuset använder sig av det första robotinriktade fusionssystemet i Sverige, det 5:e i Europa. Resultaten av detta är mycket lovande med god träffsäkerhet och minimering av antalet biopsistick och därmed komplikationsrisken.

PSA

PSA (Prostataspecifikt antigen) tas som blodprov. PSA är egentligen ett enzym som bildas i prostataceller och läcker till blodet i varierande grad hos alla män. Ett stegrat PSA kan härröra sig från prostatacancer, men även från inflammation, godartad åldersförstoring med mera. PSA finns i fri och bunden form i blodet. Den PSA-kvot som kan räknas fram har viss betydelse för utvärderande av tumörrisken. För en klar tumördiagnos krävs dock i de flesta fall cell- eller vävnadsprover.

Uro-onkologisk mottagning

Att fatta beslut om behandling av prostatacancer kräver noggrant övervägande. Behandlingsalternativen har olika biverkningar och när behov av behandling finns är det ofta flera möjliga, i stort sett likvärdiga alternativ, som erbjuds. Vid urologmottagningen finns varje fredag en kombinationsmottagning med besök hos urolog och onkolog tillsammans. Patienten och hans anhöriga (det är önskvärt att partner eller annan anhörig är med) får då gemensam information och förslag till behandlingsbeslut.