Plasmabytesbehandlingar (afereser)

Förutom vanlig dialys så utför vi på dialys- och aferesmottagningen också specialbehandlingar såsom plasmaferes, immunkolonnbehandling, LDL-aferes och glycosorb behandling.

Plasmaferes

Plasmaferes betyder att man avlägsnar plasma från blodet. Plasma är en del av blodet som består av vatten med lösta ämnen. I plasman kan olika sjukdomsframkallande ämnen finnas. Genom att ta bort plasman renas blodet från dessa. Den borttagna plasman ersätts med saltlösning och äggviteämne i form av dropp eller med plasma från blodgivare. Behandlingen tar ca 2-3 timmar per gång i 3 dagar. Vid behov upprepas detta efter några dagars uppehåll.

Behandlingen går till som så att blodet leds via två nålar i armarna eller en kateter i ljumsken ut med hjälp av en maskin, där plasman avskiljs i en centrifug. Blodkroppar, salt- och äggvitelösning går sedan tillbaka in i kroppen. Hur mycket plasma som skall tas bort bestäms av patientens längd, vikt, kön och blodvärde, det brukar röra sig om cirka 2-4 liter. De sjukdomar som behandlas är Mb Waldenström, HUS/TTP, vissa typer av transplantationsavstötningar och olika njursjukdomar.

Immunkolonnbehandling

Denna metod är utvecklad för att kunna ta bort vissa antikroppar specifikt och sedan ge tillbaka den renade plasman. Antikroppar av typ IgG, IgM och delvis IgA avlägsnas. Fördelen är att patienten får tillbaka sin egen renade plasma. Plasman separeras ut (se plasmaferes) via en uppsamlingspåse till nästa maskin där två kolonner växelvis binder antikroppar.

När plasman leds genom den ena kolonnen så rengörs den andra genom att olika vätskor pumpas genom den och avfallet samlas i en uppsamlingspåse. Processen övervakas av en Ph-mätare och Uv-mätare och på så sätt känner maskinen av vad som är plasma respektive avfall. Kolonnerna konserveras och kan återanvändas till samma patient många gånger.
Behandlingstiden avgörs av mängden antikroppar, upp till tre plasmavolymer behandlas, det kan ta upp till 4-5 timmar. Vid de första behandlingarna finns mer antikroppar att "tvätta bort". Varefter halten antikroppar sjunker blir behandlingstiden kortare.

Antal behandlingar avgörs av mängden antikroppar och om sjukdomen är akut eller kronisk.
Indikationer finns inom en mängd områden, de vanligaste är:

  • Nefrologi- Goddpasture´s syndrom, Snabbt förlöpande glomerulonefrit (RPGN), Fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS)
  • Hematologi- Blödarsjuka med antikroppar mot faktor VIII eller IX
  • Transplantation- patienter med HLA-antikroppar inför transplantation
  • Dermatologi- Pemfigus
  • Neurologi- Myastena gravis, Guillan-Barré syndrom, Kronisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)
  • Kardiologi- Dilaterande kardiomyopati

LDL-aferes

LDL-kolesterol är det farliga kolesterol som vid höga halter kan orsaka förkalkning av blodkärlen så att risken för hjärt-kärlsjukdomar, till exempel hjärtinfarkt ökar. Vid LDL-aferes leds blodet ut ur kroppen på liknande sätt som vid plasmaferes. Blodet får passera ett filter som binder kolesterolet till sig. Det renade blodet går sedan tillbaka till patienten. Behandlingen tar 2 timmar och utförs en gång/vecka. De patienter som behöver behandlas med LDL-aferes har ärftliga orsaker till sina höga halter av LDL-kolesterol, för dem räcker inte traditionell behandling med kost och läkemedel

Glycosorbbehandling

Behandling med glycosorbkolonn används för att minska halten av antikroppar mot främmande blodgrupp. Detta blir aktuellt när man skall ta emot en njure från en donator (givare) med en annan blodgrupp en den egna. Förbehandling sker en månad innan transplantationen med dropp (Mabtera) för att stoppa nybildning av antikroppar.

Två veckor innan njurtransplantationen görs glycosorbbehandlingen, som regel två stycken per vecka (halten av antikroppstitrarna avgör). Plasman separeras via en centrifug (se bilden) och leds vidare genom en kolonn där antikropparna binds. Den renade plasman ges sedan tillbaka. Två plasmavolymer (6-8 liter) behandlas varje gång före transplantationen och tar ca 3-5 timmar. Efter transplantationen görs två behandlingar till, antikroppstitrarna följs dagligen och avgör om fler behandlingar krävs.