För dig som remittent

Samtliga fall med esofagus- och ventrikelcancer bedöms, liksom diskussionsfall vid misstänkt tumörsjukdom.

Remisser skickas till:

Kirurgmottagningen, Esofagus- och ventrikelsektionen, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Remiss ska vara oss tillhanda senast tisdag kl 12.00.
Faxnummer: 018-611 45 37.

I remissen ska ingå:

  • Adekvat anamnes, inklusive tidigare allvarliga sjukdomar och aktuellt allmäntillstånd.
  • Uppgifter om eventuell viktnedgång och patologiska labdata.
  • Uppgift om PAD och endoskopisk beskrivning av tumörläget.
  • Vid utvärdering av behandlingseffekt ska antal cytostatikakurer och datum för sista dos anges.
  • CT thorax-buk ska vara utförd och länkad till oss.

Uppgift om du vill delta i videokonferens (mycket önskvärt) eller inte ska framgå. Vår skriftliga multidisciplinära bedömning når er efterföljande vecka.