Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Frågor & svar

Här kan du se vanliga frågor och svar för dig som behandlas för lungcancer.


Inför besöket

Vad är lungcancer?

Läs mer om lungcancer på 1177.se.

Ska jag förbereda mig på något sätt?

På din kallelse står det om du ska vara fastande eller undvika någon medicinering. Läs din kallelse noga. Ring gärna lungmottagningen om du har frågor.

Var ska jag ta mina blodprover?

Du kan välja mellan att ta blodprover på din vårdcentral som du är listad hos alternativt på vår hjärt- och lungmottagning, ingång 50, vid entrén. Anmäl dig i kassan. Du kommer i samband med behandlingen att få provtagningsunderlag att ta med till provtagningen.

Kommer jag att få en kallelse inför nästa behandling?

Du kommer att få din kallelse med dig i handen i samband med din behandling.

Hur ska jag veta om jag ska ta mina cytostatikakapslar i hemmet eller inte?

På samma sätt som vid behandling på dagvården så tar du blodprover 1-2 dagar innan planerad behandling. När vi fått provsvaren ringer vi upp dig och ger besked om det är ok att ta kapslarna eller inte. Ta aldrig kapslarna om du inte hört något från oss!

Hur lång tid ska min utredning ta?

Enligt det så kallade standardiserade vårdförloppet är tidsmålet för start av utredning till påbörjad behandling mellan 30-40 dagar beroende på vilken behandling som blir aktuell. Ibland kan vissa mer avancerade undersökningar fördröja utredningen. Vi lägger dock stor vikt vid att du inte ska behöva vänta i onödan.
Läs mer om standardiserade vårdförlopp här.

Hur ska jag komma ihåg att fråga allt jag vill veta?

Skriv gärna ner dina frågor innan besöket. Fler frågor kommer att dyka upp under besöket och det är lätt att glömma bort de frågor du har planerat att ställa. God information är viktig för din trygghet och vårt mål är att du ska känna dig trygg.


Under ditt besök

Var ska jag parkera?

I parkeringsgaraget på sjukhusområdet brukar det finnas plats. Det ligger också nära ingång 50.
Här kan du läsa mer om parkeringar.

Får jag ha med anhörig eller vän?

Självklart får du ta med dig någon. Ofta är det bra att var två vid besöket då all information kan vara svår att komma ihåg. Det är dock inte självklart att din anhörig/vän får vara med i undersökningsrummet, det beror på vilken undersökningen du ska utföra och hur situationen ser ut.

Kommer jag att känna något obehag under min cytostatikabehandling på dagvården?

Det är ytterst sällsynt att du känner något obehag, såsom illamående, under själva behandlingen. Det brukar vara som att få vilket annat dropp som helst.

Det står i kallelsen att lungfunktionsundersökning ska göras. När görs den?

Du blir kallad cirka 30 minuter innan din läkartid för att du först ska hinna göra en lungfunktionsundersökning. Kom i tid. Lungfunktionsundersökningen kan vara avgörande för fortsatt planering av utredningen.

Varför får jag inte komma in till läkaren i tid?

Vi läkare gör allt för att inte låta dig vänta. Dock kan vi inte heller avbryta ett samtal som bedöms avgörande för att föregående patient ska få sitt informationsbehov tillgodosett. Ibland leder det till viss väntan. Vi ber om ditt tålamod och hoppas att du kan ha förståelse. Blir väntan mer än 15 minuter efter utsatt mottagningstid har du rätt att få tillbaka din patientavgift.

Kommer jag att få träffa läkaren direkt efter undersökningen?

Det är inte rutin att du får träffa läkaren efter utförd undersökning eller vid behandling. Efter lungbiopsi däremot så kan det hända att du i stället för lungröntgenkontroll får träffa läkare för klinisk bedömning. I övrigt kallar vi på läkare om något mot förmodan skulle tillstöta.

Hur länge måste jag vänta på besked från de undersökningar jag genomgått?

Ovissheten efter genomgången undersökning till besked upplevs ofta väldigt jobbig. Vi gör allt för att minimera den tid du skall behöva vänta. Dock tar det alltid cirka 10 dagar från en undersökning, t.ex. bronkoskopi, innan vi har fått resultaten från patologiavdelningen. För att ditt återbesök ska bli så informativt som möjligt vill vi ha all information som behövs för ett säkert besked.

Kommer jag att träffa samma läkare vid nästa besök?

Vi eftersträvar, men kan inte garantera, kontinuitet i läkarkontakten. Vi för en löpande dialog i läkargruppen för att säkerställa att utredning och behandling sker på ett högkvalitativt sätt. Den läkare du möter är inläst på din situation och ska vid osäkerhet ha diskuterat ert möte med kollegor inför besöket.

Läkaren sa att jag skulle kallas för återbesök om 6 månader, hur går det till?

Cirka sex månader efter ditt besök kommer en ny kallelse att skickas ut med tid för återbesök. Ibland kan det dröja någon vecka extra på grund av belstning på mottagningen. Har du inte fått en kallelse 4-6 veckor efter förväntad tid, ring till lungmottagningen för att få mer information.

Vad avgör vilken behandling jag får för min sjukdom?

Vi strävar efter att ge en individualiserad behandling till varje patient utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Varje person är unik och justeringar kan behöva göras avseende preparatval och doser med hänsyn till din unika situation. Vi utgår från ett regionalt dokument som är en vidareutveckling av nationella och internationella riktlinjer.


Efter besöket

Får jag anstränga mig fysiskt efter utredning med lungbiopsi?

Om du fått en minimal pneumothorax efter undersökningen med inga eller lätta symtom är rekommendationen konservativ behandling vilket innebär undvikande av kraftig fysisk aktivitet under några veckor samt röntgenkontroller för att se att pneumothoraxspalten försvinner.

Till vem ska jag vända mig med mina frågor och funderingar?

Vi på dagvården samarbetar med lungutredningscentralen (LUC), så oavsett vem du vänder dig till så hör vi av oss till varandra för information eller rådgivning om det skulle behövas. Vi har samma information gällande behandlingsupplägg, symtom, biverkningar eller blodprovssvar.

Behöver du få nytt eller förnya recept så kan vi skicka frågan vidare till ansvarig läkare. Våra respektive telefonnummer får du i samband med första besöket på dagvården alternativt redan vid diagnosbeskedet.

Kan jag umgås med mina barnbarn med tanke på infektionsrisken?

Absolut! Viktigt att veta är dock var i behandlingscykeln du befinner dig eftersom infektionsrisken är olika stor under veckorna efter behandlingstillfället. Du kommer ta blodprover regelbundet och vi hör av oss för information om blodvärdena och förhållningsriktlinjer. Det du bör tänka på är framförallt god handhygien samt undvika platser där risken att smittas är större än normalt, t.ex. bussar, matbutiker vid rusningstid och då försöka hålla avstånd. Vad gäller barnbarnen eller andra nära och kära, undvik pussar och kramar då immunförsvaret är som lägst.

Får jag dricka alkohol under pågående cytostatikabehandling?

Vi brukar säga att det är ok att inta alkohol efter eget förstånd, men en del uppger att det smakar annorlunda (metallsmak) under pågående cytostatikabehandling.

Kan jag vaccinera mig under pågående behandling?

Vi rekommenderar inte vaccination under pågående cellgifts/cytostatikabehandling på grund av sänkt immunförsvar och därmed ökad risk att drabbas av till exempel influensa.