Leverbehandlingar

Leverresektion

Levern delas in i åtta olika segment utifrån kärlförsörjningen, som styr det operativa ingreppet. Om levern i övrigt är frisk kan man ta bort cirka tre fjärdedelar av levern då restlevern har förmåga att växa till. Om cellgiftbehandling skett innan ingreppet är levern skörare och då kanske högst 60 % kan tas bort. Andra leversjukdomar begränsar också möjligheten till stora ingrepp. Lever kan med så kallad portaembolisering, vilket är ett speciellt ingrepp utfört på röntgen, fås att växa till före planerad kirurgi. Detta för att möjliggöra mer omfattande ingrepp. En annan möjlighet som tillämpas av och till är att göra ett planerat ingrepp stegvis med möjlighet till tillväxt av levern emellan.

Mikrovågsablation (MWA)

MWA är en metod som ibland kan ersätta leverresektion. Med hjälp av en avbildningsmetod (ultraljud och/eller datortomografi) kan tumörer i lever identifieras. En speciell nål (antenn) som sänder elektromagnetiska mikrovågor förs in i tumören genom huden. Nålens läge optimeras med hjälp av avbildningsmetoden. Därefter slår man på en generator kopplad till nålen som generar mikrovågorna under en period av några minuter. Dessa vågor orsakar lokal uppvärmning av tumören som leder till vävnadsdöd (ablation). Vid behov, framförallt större eller multipla tumörer, kan man upprepa proceduren. Patienten är sövd under ingreppet. MWA kan även ske i samband med öppen kirurgi.

TACE (transarteriell kemoembolisering)

Lokal injektion ges med röntgenteknik in i den pulsåder som försörjer tumören för att uppnå en hög lokal koncentration av cellgifter i tumörvävnaden. Denna teknik används framför allt vid behandling av primär levercancer (hepatocellulär cancer), som inte lämpar sig för kirurgi. Det är vanligt med lätt smärta, illamående och feber de närmaste dagarna efter behandlingen eftersom en del av levern med tumör blir förstörd. Behandlingen, som upprepas var 6:e – 8:e vecka, innebär därför vanligtvis upprepad sjukhusvård i 1 till 3 dagar.

Sirtex

Genom leverartären injiceras mikrosfärer laddade med det radioaktiva betastrålande ämnet Yttrium90. Detta ämne ligger sedan i kärlbädden och ger lokal strålbehandling av tumören under några dygn.

Embolisering

Med katetrar åstadkommer man en lokal blodpropp i det kärl som försörjer tumören

IRE (irreversibel electroporation)

IRE är en ny metod där likström används för att behandla tumörer, framförallt nära gallgångar och stora blodkärl där andra behandlingsalternativ inte fungerar. För IRE-behandling i lever gäller högst två tumörer med vardera en maximal storlek på tre centimeter.