Atresi

Vad är hörselgångsatresi, öronmissbildning?

Öronmissbildningar, hörselgångsatresier, är sällsynta. I Sverige diagnosticeras cirka 20 fall per år. I 10 procent av fallen drabbas båda öronen, i 90 procent ena örat.

Eftersom olika delar av örat utvecklas ur olika anlag kan omfattningen av missbildningen variera. Oftast är ytterörat missbildat, hörselgången saknas, mellanörat är litet och hörselbenen deformerade.

Eftersom innerörat oftast är intakt orsakas hörselnedsättningen av att ljudet inte når fram till innerörat på grund av att hörselgången saknas och hörselbenen är fixerade. Hörselnedsättningen kan behandlas med hörhjälpmedel eller operation.

Hur behandlas atresi?

Behandlingen av ensidig och dubbelsidig atresi skiljer sig åt. Vid dubbelsidig atresi får barnet hörhjälpmedel så fort som möjligt. Om operation anses möjlig utförs den i 4–5 års ålder. Här prioriteras hörseln före kosmetiska överväganden. Om örats anatomi omöjliggör en operation kan en benförankrad hörapparat – BAHA- användas.

Vid ensidig atresi är det andra örats hörsel oftast normal. Talutvecklingen är därför normal och hörhjälpmedel behöver inte användas. Om operation anses möjlig och nödvändig utförs den i en ålder då man kan fatta beslut själv, dvs i 15–16-årsåldern.
Hörselförbättrande operation

En operation föregås alltid av en noggrann röntgenologisk kartläggning av örats anatomi med hjälp av datortomografi. Om anatomin tillåter skapas en ny hörselgång och mellanörat rekonstrueras med ny trumhinna och hörselben.

Den nyskapade hörselgången kläs med tunn delhud från ena överarmens insida. Tagstället läker på några veckor och medför inga men för framtiden. Till skillnad från normal hörselgångshud saknar den nya delhuden helt förmågan att transportera ut vax och hudavlagringar. Detta innebär att örat fortsättningsvis måste rengöras av öronläkare 1–2 gånger per år.

Vid operationen förses den nya hörselgången med tamponader, som tas bort efter 7–10 dagar. Hörselförbättringen inträder som regel 6–8 veckor efter operationen.

Resultat och komplikationsrisker

Hörseln efter operationen blir i de allra flesta fall god eller mycket god, vilket betyder att hörhjälpmedel inte behöver användas. Patienter med ensidig atresi får stereohörsel och taluppfattningen i buller förbättras avsevärt.

Som vid alla operationer är även en hörselförbättrande operation vid atresi behäftad med risker. Risken för att skada innerörat med bestående, grav hörselnedsättning som följd bedöms ligga under 1 procent. Risken för att skada ansiktsnerven, som oftast har ett något avvikande förlopp vid atresier, är också mindre än 1 procent.

I efterförloppet kan den nybildade hörselgången dra ihop sig, den nya trumhinnan och/eller det nya hörselbenet ändra läge med nedsatt hörsel som följd. Allt detta kan korrigeras med mindre kirurgiska ingrepp.

Vi samarbetar sedan flera år med plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Malmö och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Bedömningen görs i vissa fall på gemensamma ronder i Uppsala.