Arytmilaboratoriets undersökningar och behandlingar

_______________________________________________________

Ablation

Ablation (latin=" ta bort")
När området i hjärtat, varifrån hjärtklappningen uppkommer är klarlagt, kan behandling ske genom ablation med en speciell elektodkateter i hjärtat. Genom katetern avges värme (radiofrekvensenergi) eller kyla (cryo) mot det område i hjärtat som orsakar rytmrubbningen.

Biventrikulär pacemaker

Har samma funktion som en vanlig pacemaker, men med en extra elektrod som synkroniserar hjärtats båda kammare. När dessa samarbetar bättre kan också symptomen på hjärtsvikt minska. Dosan inopereras under huden på liknande sätt som en vanlig pacemaker.

Event recorder ("king of hearts")

Om bandspelar-ekg (s.k. "Holter") under 24-48 tim inte räcker för att fånga en rytmrubbning, finns det större chans med en s k Event Recorder. Den består av en liten bärbar dosa med ekg-funktion, och kan bäras av patienten i vanligtvis 1-2 veckor. Patienten kan själv starta en registrering när hjärtsymtom uppkommer.
Uppfångade registreringar sänds via telefon till sjukhuset för analys.

Innan man får en Event Recorder, ger en arytmisjuksköterska instruktioner om funktion och handläggning.

Förmaksflimmer

Behandling kan ske genom ablation så kallad lungvensablation, eller i samarbete med thoraxkirurgen genom två typer av operationer:

  • Maze - öppen hjärtkirurgi

Thoraxkirurgen gör snitt i förmaken, vilka bildar fysiska barriärer för att stoppa den kaotiska elektriska aktviteten som finns vid förmaksflimmer.

  • TT-Maze – ablationsbehandling genom titthålskirurgi

ICD

Implantable Cardioverter Defibrillator = en dosa som påminner om en pacemaker men med funktionen att förebygga och behandla livshotande rytmrubbningar. Dosan inopereras under huden på liknande sätt som en vanlig pacemaker.

Om du fått din ICD implanterad hos oss, och får ett eller flera tillslag ("stötar") av ICD-dosan, kontakta oss för rådgivning:

Under kontorstid kl 8-16.30
018-611 43 96

Övrig tid
Kontakta närmaste akut- eller jourmottagning.

Telefontid vardagar för övriga frågor
018-611 43 96, kl 9.30-11.30

Ta alltid med ditt ICD-kort vid läkarbesök! Har du behov av ett nytt kort, ring ovanstående telefonnummer.

Invasiv elektrofysiologisk diagnostik/behandling

Undersökningen sker genom att tunna katetrar läggs in i blodbanan via arm/ljumske. Katetrarna förs in i hjärtat och där kan hjärtklappning framkallas med svag elektrisk stimulering. På samma sätt bryts hjärtklappningen. När läkaren funnit området varifrån besvären uppkommer kan behandling med så kallad ablation ske direkt.

Noninvasiv elektrofysiologisk undersökning (NIE)

En smal elektrodkateter förs genom näsan till matstrupen och placeras i nivå med hjärtat. Via elektroden kan läkaren framkalla hjärtklappning och på så sätt ta reda på varifrån i hjärtat den startar. Efter undersökningen bestäms lämplig behandling av besvären.

Patientinformation till dig som ska genomgå en NIE:
Förberedelser:
Du får inte äta, dricka eller röka minst 4 timmar innan undersökningen.
Om du tar någon medicin, måste du i vissa fall göra uppehåll några dagar innan, vilket det i så fall står på kallelsen.

Ibland ges läkemedel som kan ge ögat en kortvarig ljuskänslighet. Du bör då inte köra bil direkt efter undersökningen.

Hur undersökningen går till:
En tunn silikonsladd (elektrodkateter) förs via ena näsborren ner i matstrupen. Placeringen av silikonsladden kommer då att ligga bakom hjärtat.

Via sladden ges elektriska impulser för att försöka framkalla hjärtklappning. Dessa impulser kan därefter också bryta hjärtklappningen.

De flesta patienter upplever ett lätt till måttligt obehag i form av sveda eller värk i maggropen. Obehaget är helt ofarligt och upphör omedelbart när de elektriska impulserna stoppas.

Undersökningen tar ca 1-2 timmar.

När undersökningen är klar får du information av den undersökande läkaren om resultatet och planering av fortsatt behandling eller vidare utredning.

Pacemaker

Kontroll av pacemaker utförs antingen av pacemakerassistenter eller läkare vid planerade besök hos oss eller om det behövs på inneliggande patient på en vårdavdelning.

Vid planerade kontroller kommer en kallelse hem.

Vid tidsbokning ring 018-611 40 30

Vid rådgivning ring 018-611 40 90

Reveal-dosa

Patienter som drabbas av upprepade svåra svimningsanfall av okänd anledning, kan erbjudas inoperation av en kontinuerlig EKG, så kallad looprecorder. I den sparas EKG-registreringar av allvarlig rytmrubbningar, vilka kan orsaka svimningarna.

Dosan placeras under huden och efter att den tjänat sitt syfte efter upp till ca 1 år, avlägsnas den enkelt. Ingreppen sker i lokalbedövning.

Tidsåtgång: 15-30 minuter
Förberedelser: fasta i 4 timmar innan

Sena potentialer

En speciell EKG-registrering för att identifiera patienter som kan drabbas av allvarliga rytmrubbningar.

Undersökningstid : 20-30 minuter

Förberedelser: inga

TILT

TILT (engelska = luta) är ett test på en så kallade tippbräda för undersökning av oförklarliga svimningar, där man misstänker onormal blodtrycks- eller pulsreaktion. Undersökningen kan ibland även framkalla de besvär du har - yrsel eller svimning.

Förberedelser:
Du får inte äta, dricka eller röka 4 timmar innan undersökningen.
Om du äter mediciner ska dessa tas som vanligt med en liten mängd vatten.

Beskrivning av undersökningen:
Du kommer att få ligga på en brits och vi kommer att registrera EKG och mäta blodtryck.
Efter ungefär 10 minuters vila kommer britsen att resas till 60 graders lutning. Du kommer att stå i denna position i 45 minuter eller tills dess du får symptom. Ibland kan tiden förlängas med 15 minuter och då får du även en kärlvidgande tablett, Nitroglycerin, under tungan.

När undersökningen är gjord kommer du att få prata med en läkare om resultatet. Du kan räkna med att hela besöket tar cirka 2 timmar.