Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Arbetsterapi på rehabiliteringsmedicin

På den rehabiliteringsmedicinska avdelningen behandlas personer med olika typer av neurologiska funktionshinder.

Hjärnskaderehabilitering

Till avdelningen kommer personer i arbetsför ålder för en tids rehabilitering efter en stroke eller en traumatisk hjärnskada.

En hjärnskada kan ge många olika funktionsnedsättningar. Det kan vara allt från motoriska nedsättningar som förlamning eller muskelpåverkan till mer osynliga som till exempel koncentrationssvårigheter, minnesproblem och ökad uttröttbarhet. Hur en person blir påverkad är olika från individ till individ men generellt ger det ofta konsekvenser på hur man klarar sin vardag.

Åtgärder och behandling

Som arbetsterapeut träffar vi dig tidigt i rehabiliteringsfasen. Insatserna varierar beroende på hur hjärnskadan påverkar din livssituation samt dina behov och önskemål. Till exempel kan det handla om att ge ökad kunskap och medvetenhet om den nya situationen, att träna nedsatta fysiska och tankemässiga förmågor, att ge stöd och hjälp i att finna nya strategier för att utföra aktiviteter samt att prova ut och träna in användning av hjälpmedel. Som en del i detta används ofta skapande aktiviteter.

Behandlingsperioden på avdelningen är individuellt anpassad och kan variera från någon vecka upp till tre månader.Behandlingen sker både individuellt och i grupp, främst inom områdena personlig vård, hemliv och fritid. I senare skede kan även inriktning mot arbete/studier bli aktuellt.

Förberedelser inför hemgång

Hembesök genomförs för att underlätta tidiga permissioner. Viss träning kan förläggas i hemmet som förberedelser inför utskrivning.Vid behov hjälper vi till att skapa en kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun för att du ska få hjälp med t ex hjälpmedelsutprovning eller bostadsanpassning. Vi kan även hjälpa till med att kontakta andra vårdgivare eller myndigheter.

Neurologisk rehabilitering

Arbetsterapeut ingår i NS-teamet för personer med neurologiska sjukdomar (NS), så som MS (multipel skleros), muskeldystrofier, polyneuropati, postpolio syndrom, Guillain-Barré med flera.

Vardagsaktiviteterna

Vid besöket till arbetsterapeuten gör vi tillsammans en genomgång, om hur du klarar av vardagsaktiviteterna, så som att klä på sig, laga mat eller fortsätta med fritidsintressen. Vid behov hittar vi tillsammans sätt att hantera vardagsaktiviteterna.

Det kan vara att:

  • Träna på att göra aktiviteten eller för att klara av aktiviteten.
  • Göra aktiviteten på ett annat sätt
  • Använda hjälpmedel
  • Förändra din miljö, till exempel bostadsanpassning, bilanpassning
  • Genom kunskap påverka din situation
  • Planering och struktur av vardagsaktiviteterna

Ibland blir det svårt att ta sig för aktiviteter eller lätt att komma av sig under aktiviteterna.

Då kan du få stöd med att:

  • Planera
  • Strukturera
  • Använda kalender eller mobiltelefon, som stöd

Aktivitetsbalans

Om orken inte räcker till allt du önskar göra, så får du stöd att fundera över vad du vill förändra och stöd att genomföra förändringarna.

Råd och stöd

Förutom rehabiliteringsperiod och patientkurser, så ger arbetsterapeuterna tillsammans med andra teammedlemmar råd och stöd till dig med neurologisk sjukdom, men även dina anhöriga, i samband vår öppenvårdsmottagning och konsultativa teamet.

Samverkan

Det kan vara så att du även behöver kontakt med arbetsterapeut i annan organisation, till exempel kommunens arbetsterapeut för en bostadsanpassning. Vi kommer då överens om du eller arbetsterapeuten tar kontakt.

Spinalrehabilitering

Du som har fått en ryggmärgsskada kommer att träffa en arbetsterapeut tidigt i behandlingen för att börja träna.

Målet med träningen

Målsättningen med din träning är att du utifrån dina egna prioriteringar ska vara självständig, kunna ta hand om dig själv, sköta hushållssysslor, delta i socialt- och friluftsliv samt kunna återgå till arbetslivet. Om den nedsatta kroppsfunktionen inte kan tränas upp kan den ofta kompenseras genom anpassningar i miljön eller med olika hjälpmedel.

Hur gör vi?

För att klara de dagliga aktiviteterna på bästa sätt är det viktigt att förebygga problem så som felställningar i förlamade händer, stela arm- och axelleder samt trycksår. Arbetsterapeuten ger information och lär dig att själv ta ansvar för detta i framtiden.

Anpassning av miljön runt dig

Miljön i bostaden och på arbetet kan utgöra hinder för dig med ryggmärgsskada – arbetsterapeuten kan föreslå anpassningar som kan underlätta framkomlighet och delaktighet i den aktuella miljön. Arbetsterapeut på avdelningen samarbetar med arbetsterapeut i kommunen redan under inneliggande rehabilitering för att behov av åtgärder och fortsatt rehabilitering ska kunna fortlöpa smidigt efter utskrivning från avdelningen.

Uppföljning

Du som hör till Uppsala län har efter behov möjlighet till fortsatt kontakt och arbetsterapeutisk rehabilitering via vår öppenvård.