Lutetiumterapi av neuroendokrina tumörer

Lutetium-177 terapi (177Lu-DOTA-octreotate) är en typ av terapi som kallas en målinriktad radionuklidterapi eller peptidreceptorradionuklidterapi (PRRT).  Octreotate är en syntetisk form av somatostatinanaloger (SSA) och Lutetium-177 är en radionuklid som utsänder betastrålning med lägre energi.

Syfte med behandlingen

Behandlingen används för patienter med neuroendokrina tumörer (NET). NET är sällsynta cancerformer som finns i mag-tarmkanalen och i lungorna eller luftrören. Dessa tumörer uttrycker vanligtvis somatostatinreceptorer (SSTR). Därför används radioaktivt märkta SSA för behandling. På detta sätt hämmar man tumörtillväxten, man minskar tumörrelaterade symptom och förbättrar livskvaliteten. Vi behandlar ofta i perioder ungefär var 8:e-12:e vecka.

Hur fungerar lutetiumterapi?

Läkemedlet ges som en infusion i en ven. Det fäster sig sedan till receptorerna på ytan av många neuroendokrina tumörer och ger strålning till tumören (en receptor är en struktur på ytan av en cell, som gör den mottaglig för vissa ämnen). Strålningen börjar sedan döda tumörcellerna.

Varför behöver jag denna behandling? 

Din läkare kan rekommendera denna behandling om du har en neuroendokrin tumör som inte svarar på standardbehandling eller är olämplig för andra terapier. För att se om du är lämplig för lutetiumterapi, måste du genomgå en diagnostisk nuklearmedicinsk undersökning för att kontrollera att den syntetiska SSA kommer att fästa bra på tumörcellerna i din kropp (det vill säga att tumörcellerna har tillräckligt uttryck av SSTR). 

Vilka biverkningar kan jag få?

Många känner sig som vanligt men en del kan drabbas av följande biverkningar:

  • Illamående och kräkningar – normalt drabbas man av dessa biverkningar endast terapidagen.
  • Ökad smärta på grund av inflammation av tumören, speciellt om den finns i skelettet, i levern eller i bukspottkörteln. Denna smärta uppstår vanligtvis inom 72 timmar efter behandling.
  • En tillfällig ökning av dina symtom (hormonfrisättningssyndrom) till exempel rodnad, svettning, lågt blodtryck, hjärtklappning eller pip i andningen och diarrér. Detta uppstår vanligtvis inom 24 timmar efter terapin.
  • Man kan också känna av leverpåverkan om tumören påverkar levern
  • Lutetiumterapi ger strålning som kan påverka friska celler förutom tumören. Din njurfunktion kan bli sämre då radiopeptiderna utsöndras via njurarna och tas upp i njurvävnaden. Benmärgen kan bli påverkad men det brukar vara lindrigt och övergående. Detta kan innebära att du kanske känner dig tröttare än vanligt eller har lättare att drabbas av virusinfektioner, ett par veckor efter terapin.

Lutetiumterapi och graviditet

Eftersom lutetiumterapi ger strålning ska man inte få den här terapin under graviditeten eftersom det kan skada fostret. Om du är kvinna i fertil ålder bör du lämna ett prov för att utesluta graviditet, innan du börjar varje lutetiumterapi. Både män och kvinnor rekommenderas att inte försöka skaffa barn under behandlingen och under minst sex månader efteråt. 

Hur förbereder jag mig för behandlingen?

Före varje ny behandlingsperiod kommer du att lämna blodprov och genomgå en läkarundersökning. Dessa kommer att hjälpa oss att bedöma din lämplighet för behandling. Fyra behandlingsperioder tar åtta till tio månader totalt.

Vi behöver veta vilka mediciner du äter om du behöver sluta med några inför behandlingen. Du kommer att kunna äta och dricka och ta alla andra mediciner som vanligt på dagen för din behandling.

Hur går behandling och bildtagning till?

Du blir inlagd vid din första behandling och efter det kommer du till vår mottagning för resterande behandlingar. 

På avdelningen får du två kanyler som blir placerade i en ven i vardera armen. Därefter får du medicinering genom kanylen för att förhindra illamående eller kräkningar. Sedan kopplas en infusion av aminosyror till kanylen. Detta hjälper dig för att skydda dina njurar från radioaktivitet. Den infusionen pågar i cirka 8 timmar.

Din behandling kommer att ges på nuklearmedicin. Behandlingen tar cirka 40 minuter och därefter görs en helkroppsbildtagning. I samband med behandlingen kommer en sjukhusfysiker att ge dig strålskyddsinformation angående försiktighetsåtgärder du behöver följa när du lämnar sjukhuset.

Vad händer efter behandlingen?

Efter din första behandling, kommer du att vårdas på avdelningen där du stannar över natten. Du kan behöva ta dina vanliga smärtstillande mediciner mer regelbundet och kanske öka mängden av din diarrémedicin. Om du får mer hormonrelaterade symtom kan du behöva få extra SSA i droppform, vätskedropp, kortisonkur eller korrigering av elektrolytrubbningar.

Följande morgon kommer en sjukhusfysiker från nuklearmedicin för att mäta nivån på strålningen från din kropp. Ligger den under en viss nivå kommer du att skrivas ut från sjukhuset.

Efter att ha lämnat sjukhuset

Vid första behandlingstillfället gör man bildtagning vid flera tillfällen följande dagar, upp till en vecka efter behandlingen och då behöver du vara i närheten.

Det är hög strålning i tumörcellerna och isotoperna har lång halveringstid.  Radioaktiviteten kan finnas kvar hos dig lång efter behandlingen så du bör berätta för vårdgivare att du har behandlats med 177Lu-DOTA-Octreotate terapi, speciellt om du läggs in på sjukhuset. Det är olämpligt att operera tumörområden under de första två veckor efter given behandling.

Du bör följa de strålningsförsiktighetsåtgärder du fått. Dessa försiktighetsåtgärder är nödvändiga för att minska stråldosen till andra personer, speciellt barn under 16 år och gravida kvinnor som du kan komma i kontakt med.

Du kommer att lämna blodprover för att övervaka eventuella biverkningar på dina blodkroppar, njurar och lever. En ansvarig läkare kontaktar dig om dina provsvar visar något avvikande, svarar på dina frågor och ger dig hjälp och stöd. Resultaten av dessa prover kan påverka när din nästa terapi kan ges.

Om du upplever ökad smärta eller ny smärta som varar mer än 72 timmar efter din behandling och som inte är hjälpt av din smärtmedicin, eller om du har svårt att få i dig tillräckligt, vänligen kontakta din läkare.

Återgå i arbete

I allmänhet, patienter som inte har några symtom före terapin återhämtar sig snabbare. Vilken typ av arbete du har bör beaktas när du väljer när du vill gå tillbaka till arbetet. Din läkare kommer att diskutera detta med dig.