Frågor och svar om munskydd och visir till hälso- och sjukvården

Frågor och svar från Vårdhygien om användning av munskydd och visir under pandemin med covid-19 riktat till vårdpersonal i Region Uppsala och hos privata vårdgivare i Uppsala län. För personal i vård- och omsorgsverksamheter inom kommunerna i Uppsala län gäller andra riktlinjer. Rutinerna som anges nedan är en grundnivå. I vissa verksamheter, till exempel Folktandvården, finns skarpare lokala rutiner som då ska följas.

Varför munskydd och visir ska användas

Riktlinjerna för användning av munskydd som source control har anpassats till en minskad smittspridning av covid-19 i samhället och en ökande vaccinationstäckning.

Riktlinjerna i Region Uppsala och Uppsala län utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer:

Den generella användningen av munskydd för personal, besökare och patienter på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping som infördes i januari 2021 har tagits bort.

Som tidigare ska personal använda ett munskydd som source control när arbetsuppgifterna innebär att man inte kan hålla 2 meters avstånd till patienter.

Ett kirurgiskt munskydd bör dock fortsatt användas om flera personer vistas under trånga förhållanden i dåligt ventilerade utrymmen en längre tid, till exempel sittrond i trångt utrymme.

Läs mer:

Under pandemin med covid-19 ska du använda ett munskydd för att skydda andra personer. Det gäller om du inte kan hålla fysiskt avstånd till andra.

När du skyddar dig själv för stänk mot ansiktet ska munskyddet kombineras med skydd för ögonen, det vill säga ett visir eller skyddsglasögon.

När du skyddar andra

När arbetsuppgifterna innebär att du inte kan hålla 2 meters avstånd till personer du vårdar ska du använda ett munskydd som en fysisk barriär för din utandningsluft. Syftet är då att skydda personerna i omgivningen om du själv skulle ha en infektion med covid-19, som inte ger några symtom. När ett munskydd används på det här sättet kallas det för source control.

Ett heltäckande visir kan användas i samma syfte istället för ett munskydd om situationen gör att ett munskydd inte kan användas, till exempel om munskyddet omöjliggör kommunikation med andra personer.

När du skyddar dig själv

Vid risk för stänk av kroppsvätskor ska du alltid skydda ditt ansikte, det vill säga ögonen, näsan och munnen. Grundregeln är att ett heltäckande visir är tillräckligt för att skydda ansiktet mot stänk, men under pandemin med covid-19 ska du använda ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) under visiret. Munskyddet skyddar dig mot mindre droppar som kan komma in vid sidan om eller under visiret om du vårdar en person med luftvägssymtom eller konstaterad covid-19. Munskyddet fungerar dessutom som source control för att skydda personen du vårdar.

Skyddsglasögon i kombination med ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) är också ett alternativ när du skyddar ditt ansikte mot stänk.

Läs mer

När dina arbetsuppgifter innebär en risk för stänk av kroppsvätskor ska du alltid skydda ditt ansikte. Under pandemin med covid-19 är grundregeln att du ska använda ett visir i kombination med ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) när det finns risk för stänk av kroppsvätskor.

Skyddsglasögon i kombination med ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) är också ett alternativ när du skyddar ditt ansikte mot stänk.

För att skydda andra personer ska du i första hand hålla ett fysiskt avstånd på 2 meter. Det kan innebära att ni behöver förändra arbetssätt, byta till större lokaler eller införa digitala möten.

För att skydda andra ska du också stanna hemma när du är sjuk och ha en god handhygien.

Om dina arbetsuppgifter innebär att du inte kan hålla 2 meters avstånd till personer du vårdar ska du använda ett munskydd som source control.

Om ett kirurgiskt munskydd inte kan användas, till exempel om det omöjliggör kommunikation med andra personer, kan ett heltäckande visir användas istället.

Läs mer:

Du som är vaccinerad eller har haft en genomgången infektion med covid-19 ska följa samma riktlinjer som övrig personal.

Source control och stänkskydd för ansiktet ska alltså användas på samma sätt oavsett om du är vaccinerad eller om du haft covid-19.

Det finns ingen generell rekommendation om att patienter ska använda munskydd. Patienter med luftvägssymtom eller konstaterad covid-19 kan använda ett munskydd för att skydda andra när fysiskt avstånd inte kan hållas.

Riktlinjer om hur munskydd används för att skydda andra personer (source control)

Det finns ett styrande dokument från Region Uppsala med riktlinjer för verksamheter inom hälso- och sjukvård i Region Uppsala och Uppsala län. Du hittar dokumentet här:

Riktlinjen riktar sig till vårdpersonal och annan personal som helt eller delvis spenderar sin arbetsdag med patienter eller i vårdverksamheter, t.ex. drifttekniker, transport-, städ- eller måltidspersonal.

Prata med din chef om du är osäker på hur du ska arbeta.

Grundregeln är att ett munskydd används för att skydda personer i omgivningen. Personal kan istället använda ett heltäckande visir i de situationer som ett munskydd inte kan användas, till exempel om munskyddet omöjliggör kommunikation med andra personer.

Om du använder ett visir för att skydda andra är det en förutsättning att visiret fungerar som en fysisk barriär mellan ditt och andra personers ansikten. Visiret ska täcka hela ditt ansikte, kinderna och sträcka sig nedom hakan.

Kirurgiska munskydd ska användas som source control. Kirurgiska munskydd är tillverkade enligt vissa krav för att säkerställa att utandningsluften filtreras. Andra munskydd, till exempel av tyg, filtrerar inte utandningsluften på samma sätt och ska inte användas.

  • För personal rekommenderas vätskeresistenta munskydd (klass IIR) i första hand.

Om dessa typer av munskydd inte finns tillgängligt kan munskydd klass II användas som source control.

Source control innebär att ett kirurgiskt munskydd används som en fysisk barriär för den egna utandningsluften. Det minskar risken att bäraren sprider sekret från mun och näsa till omgivningen, vilket skyddar andra personer om bäraren har en infektion med covid-19 som inte ger några symtom.

För att munskydd ska kunna fungera som ett extra skydd måste det användas på rätt sätt. Det innebär att bäraren måste tänka på flera saker:

  • Utför handdesinfektion före munskyddet tas på, efter att munskyddet tagits av eller då munskyddet hanterats på annat sätt
  • Sätt på munskyddet korrekt så att det täcker näsa och mun. Forma bygeln över näsan.
  • Undvik att röra vid munskyddet när du har det på dig
  • Munskyddet är engångs och ska inte återanvändas. Kasta munskyddet direkt efter användning. Förvara inte munskyddet i fickan eller där det kan skadas eller förorenas.
  • Ta av munskyddet om det blivit fuktigt eller nedsmutsat
  • Munskydd som använts som stänkskydd för ansiktet (personlig skyddsutrustning) vid vård av patient eller brukare ska inte bäras i personalutrymmen

Läs mer

Folkhälsomyndigheten har publicerat informationsmaterial om hur du använder ett munskydd på ett säkert sätt:

Ja, det finns en risk att användningen av munskydd ger en falsk trygghet. Du får inte ersätta andra grundläggande skyddsåtgärder med att använda ett munskydd. Du ska i första hand hålla fysiskt avstånd på 2 meter till andra personer. Det är också viktigt att du alltid stannar hemma om du har symtom som kan vara covid-19 och att du följer basala hygienrutiner och klädregler.

En förutsättning för att använda munskydd är att det hanteras på rätt sätt. Om du rör vid munskyddet eller visiret utan att sprita händerna efteråt kan det öka risken att du sprider covid-19 till andra personer.

Läs mer

Du ska ta av munskyddet om det blivit fuktigt eller nedsmutsat. Du ska kasta munskyddet direkt efter användning och munskyddet ska aldrig återanvändas. Vid mat- och fikaraster ska du ta av dig munskyddet och då måste du se till att hålla 2 meters avstånd till andra personer.

Munskydd som du använt för att skydda dig själv vid risk för stänk av kroppsvätskor ska tas av innan du går in i personalutrymmen.

Nej, det finns ingen tidsgräns för hur länge ett munskydd kan användas. Du ska alltid ta av dig ett munskydd om det blir fuktigt. Både munskydd och visir ska tas av om det blivit nedsmutsat och vid mat- och fikaraster.

Nej, munskyddet är engångs och ska inte återanvändas. Du ska kasta munskyddet direkt efter användning. Förvara inte munskyddet i fickan eller där det kan skadas eller förorenas.

Ja, vissa visir är tänkta att använda flera gånger. För flergångsvisir ska det finnas instruktioner från tillverkaren hur det desinfekteras mellan användningarna. Du ska alltid desinfektera visiret direkt efter användning. Engångsvisir ska inte återanvändas.

Nej, det går inte att använda munskydd eller visir när du ska äta och dricka. Vid mat- och fikaraster måste du därför hålla 2 meters avstånd till andra personer.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det ett svagt vetenskapligt stöd för att andra personer skyddas när du använder ett kirurgiskt munskydd som en fysisk barriär för din egen utandningsluft (source control), men det är oklart hur stor skyddseffekten är.

Om visir på samma sätt har en skyddande effekt för andra personer är inte undersökt i vetenskapliga studier. Enligt Folkhälsomyndigheten kan ett visir teoretisk fungera som en mekanisk barriär och minska antalet droppar som utsöndras rakt framåt från bäraren vilket kan ge ett skydd för andra personer.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten: Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg