Frågor och svar om munskydd och visir

Frågor och svar från Vårdhygien riktat till vård- och omsorgspersonal i Region Uppsala och Uppsala län om användning av munskydd och visir under pandemin med covid-19. Rutinerna som anges nedan är en grundnivå. Vissa verksamheter, till exempel Folktandvården, har skarpare lokala rutiner som då ska följas.

Varför munskydd och visir ska användas

Munskydd och visir kan användas för att skydda dig själv eller för att skydda andra personer i omgivningen. Om munskydd och visir används ensamt eller i kombination beror på varför du ska använda det.

När du skyddar dig själv

Vid risk för stänk av kroppsvätskor ska du alltid skydda ditt ansikte, det vill säga ögonen, näsan och munnen. Om personen du vårdar inte har covid-19 (eller infektion med ett annat luftvägsvirus) är grundregeln att ett heltäckande visir är tillräckligt för att skydda ansiktet. När du vårdar en person med covid-19 ska du använda ett munskydd under visiret för att skydda mot mindre droppar som kan komma in vid sidan om eller under visiret.

Om skyddsglasögon eller visir som inte är heltäckande används ska det alltid kombineras med ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) när du skyddar ditt ansikte mot stänk.

När du skyddar andra

Under pandemin med covid-19 ska du även använda ett munskydd eller ett heltäckande visir som en fysisk barriär för din utandningsluft i vissa situationer. Syftet är då att skydda personer i omgivningen om du själv skulle ha en infektion med covid-19 som inte ger några symtom. När ett munskydd eller visir används på det här sättet kallas det för source control.

Läs mer

När dina arbetsuppgifter innebär en risk för stänk av kroppsvätskor ska du alltid skydda ditt ansikte. När du inte vårdar en person med covid-19 är ett heltäckande visir tillräckligt. När du vårdar en person med covid-19 ska du alltid ha ett munskydd under visiret.

Om skyddsglasögon eller visir som inte är heltäckande används ska det alltid kombineras med ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) när du skyddar ditt ansikte mot stänk.

För att skydda andra personer ska du i första hand hålla ett fysiskt avstånd på 2 meter. Det kan innebära att ni behöver förändra arbetssätt, byta till större lokaler eller införa digitala möten.

För att skydda andra ska du också stanna hemma när du är sjuk och ha en god handhygien.

Du ska använda ett munskydd eller ett heltäckande visir för att skydda andra i dessa situationer:

 • När du behöver arbeta inom 2 meters avstånd från en patient eller brukare.
 • När arbetsuppgifterna kräver att du arbetar inom 2 meters avstånd från dina kollegor.

Läs mer:

Nej, det är bara i vissa situationer du ska använda ett munskydd eller visir. Du ska använda utrustningen antingen för att skydda dig själv eller för att skydda personer i omgivningen. Se ovanstående frågor för mer information.

Hur ett munskydd eller visir används för att skydda andra personer

Det finns ett styrande dokument från Region Uppsala som innehåller rekommendationer till personal i vård- och omsorgsverksamheter i hela länet. Du hittar dokumentet här:

Rekommendationen riktar sig till personer som arbetar i vård- och omsorgsverksamheter. Förutom vård- och omsorgspersonal inkluderar det annan personal som helt eller delvis spenderar sin arbetsdag med patienter/brukare eller i vårdverksamheter, t.ex. drifttekniker, transport-, städ- eller måltidspersonal.

Prata med din chef om du är osäker på hur du ska arbeta.

I vissa situationer är det svårt att använda ett visir så att det är en fysisk barriär mellan ditt och andra personers ansikten. Då är det bättre att välja ett munskydd för att skydda andra.

En situation där det är bättre att välja ett munskydd är när du står ovanför personen du vårdar, till exempel om personen är sängliggande. Det kan också vara bättre att välja ett munskydd vid komplicerade vård- eller undersökningsmoment när du är nära personen du vårdar en längre tid.

Om du är osäker på om ett visir kommer att fungera som en fysisk barriär mellan ditt och andra personers ansikten kan du välja ett munskydd istället.

I vissa situationer finns det fördelar med att använda ett visir för att skydda andra.

Det kan vara lättare att kommunicera med personer med nedsatt hörsel genom ett visir. Visir kan också vara mindre skrämmande för barn eller personer med demenssjukdom än ett munskydd. Flergångsvisir kan återanvändas efter desinfektion, vilket är en fördel om det är svårt att köpa in tillräckligt med material. För vissa personer irriterar ett visir mindre och är lättare att hantera än ett munskydd.

Om du använder ett visir för att skydda andra är det en förutsättning att visiret fungerar som en fysisk barriär mellan ditt och andra personers ansikten. Visiret ska täcka hela ditt ansikte, kinderna och sträcka sig nedom hakan.

Risken att smittas av covid-19 vid kontakt med en smittsam person är störst vid nära kontakter och risken ökar med tiden som den nära kontakten pågår. Vid korta, tillfälliga kontakter inom 2 meter behöver du inte använda ett munskydd eller visir för att skydda den andra personen.

Exempel på tillfälliga kontakter är om du går förbi en annan person i korridoren eller om du lämnar en matbricka i patientens/brukarens rum och sedan direkt backar.

Nej, du ska använda ett kirurgiskt munskydd (klass I eller klass II). Kirurgiska munskydd är tillverkade enligt vissa krav för att säkerställa att din utandningsluft filtreras. Andra munskydd, till exempel av tyg, filtrerar inte din utandningsluft på samma sätt.

Nej. Det krävs att visiret du använder fungerar som en fysisk barriär mellan ditt och andra personers ansikten. För att det ska fungera behöver visiret täcka hela ditt ansikte, kinderna och sträcka sig nedom hakan.

Source control innebär att ett kirurgiskt munskydd eller heltäckande visir används som en fysisk barriär för din egen utandningsluft. Det minskar risken att du sprider sekret från mun och näsa till omgivningen. Du kan ha en infektion med covid-19 som inte ger några symtom och syftet med att använda munskydd eller visir på det här sättet är att minska risken för att du smittar andra personer.

För att använda ett munskydd på ett säkert sätt måste du tänka på flera saker:

 • Utför handdesinfektion före munskyddet tas på, efter att munskyddet tagits av eller då munskyddet hanterats på annat sätt
 • Sätt på munskyddet korrekt så att det täcker näsa och mun. Forma bygeln över näsan.
 • Undvik att röra vid munskyddet när du har det på dig
 • Munskyddet är engångs och ska inte återanvändas. Kasta munskyddet direkt efter användning. Förvara inte munskyddet i fickan eller där det kan skadas eller förorenas.
 • Ta av munskyddet om det blivit fuktigt eller nedsmutsat
 • Munskydd och visir som använts som stänkskydd för ansiktet (personlig skyddsutrustning) vid vård av patient eller brukare ska inte bäras i personalutrymmen

Läs mer

WHO har publicerat informationsmaterial om hur du använder ett munskydd på ett säkert sätt:

För att använda ett visir på ett säkert sätt måste du tänka på flera saker:

 • Utför handdesinfektion före visiret tas på, efter att visiret tagits av eller då visiret hanterats på annat sätt
 • Sätt på visiret korrekt och bär visiret så att det är en fysisk barriär mellan ditt ansikte och andra personers ansikten. Visiret ska täcka hela ansiktet, kinderna och sträcka sig nedom hakan.
 • Undvik att röra vid visiret när du har det på dig
 • Ta av visiret om det blivit nedsmutsat
 • Visiret ska efter varje användning rengöras och desinfekteras enligt tillverkarens anvisningar (flergångsvisir) alternativt kastas direkt efter användning
 • Munskydd och visir som använts som stänkskydd för ansiktet (personlig skyddsutrustning) vid vård av patient eller brukare ska inte bäras i personalutrymmen. Ett flergångsvisir kan bäras i personalutrymmen efter att det desinfekterats.

Läs mer

Ja, det finns en risk att användningen av munskydd eller visir ger en falsk trygghet. Du får inte ersätta andra grundläggande skyddsåtgärder med att använda ett munskydd eller visir. Du ska i första hand hålla fysiskt avstånd på 2 meter till andra personer. Det är också viktigt att du alltid stannar hemma om du har symtom som kan vara covid-19 och att du följer basala hygienrutiner och klädregler.

En förutsättning för att använda munskydd eller visir är att du hanterar det på rätt sätt. Om du rör vid munskyddet eller visiret utan att sprita händerna efteråt kan det öka risken att du sprider covid-19 till andra personer.

Läs mer

Du ska ta av munskyddet om det blivit fuktigt eller nedsmutsat. Du ska kasta munskyddet direkt efter användning och munskyddet ska aldrig återanvändas. Vid mat- och fikaraster ska du ta av dig munskyddet.

Munskydd och visir som du använt för att skydda dig själv vid risk för stänk av kroppsvätskor ska tas av innan du går in i personalutrymmen.

Nej, det finns ingen tidsgräns för hur länge ett munskydd eller visir kan användas. Du ska alltid ta av dig ett munskydd om det blir fuktigt. Både munskydd och visir ska tas av om det blivit nedsmutsat och vid mat- och fikaraster.

Nej, munskyddet är engångs och ska inte återanvändas. Du ska kasta munskyddet direkt efter användning. Förvara inte munskyddet i fickan eller där det kan skadas eller förorenas.

Du ska av dig visiret om det blivit nedsmutsat. Du ska också ta av dig visiret vid mat- och fikaraster. Munskydd och visir som du använt för att skydda dig själv vid risk för stänk av kroppsvätskor ska tas av innan du går in i personalutrymmen.

Ja, vissa visir är tänkta att använda flera gånger. För flergångsvisir ska det finnas instruktioner från tillverkaren hur det desinfekteras mellan användningarna. Du ska alltid desinfektera visiret direkt efter användning. Engångsvisir ska inte återanvändas.

Nej, det går inte att använda munskydd eller visir när du ska äta och dricka. Vid mat- och fikaraster måste du därför hålla 2 meters avstånd till andra personer.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det ett svagt vetenskapligt stöd för att andra personer skyddas när personal i hälso- och sjukvården använder ett kirurgiskt munskydd som en fysisk barriär för sin egen utandningsluft (source control), men det är oklart hur stor skyddseffekten är.

Om visir på samma sätt har en skyddande effekt för andra personer är inte undersökt i vetenskapliga studier. Enligt Folkhälsomyndigheten kan ett visir teoretisk fungera som en mekanisk barriär och minska antalet droppar som utsöndras rakt framåt från bäraren vilket kan ge ett skydd för andra personer.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten: Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg