Frågor och svar om munskydd och visir till hälso- och sjukvården

Frågor och svar från Vårdhygien om användning av munskydd och visir under pandemin med covid-19 riktat till vårdpersonal i Region Uppsala och hos privata vårdgivare i Uppsala län. Rutinerna som anges nedan är en grundnivå. I vissa verksamheter kan det finnas skarpare lokala rutiner som då ska följas.

Varför munskydd och visir ska användas

Riktlinjerna för användning av munskydd som source control har anpassats till en kraftigt ökande smittspridning av covid-19 i Uppsala län.

Riktlinjerna i Region Uppsala och Uppsala län utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer:

Personal ska använda ett munskydd under hela arbetspasset när de befinner sig i lokaler som tillhör mottagningar och avdelningar. I övriga lokaler på arbetsplatsen använder personal munskydd när 2 meters avstånd inte kan hållas till andra personer.

Rekommendationen om munskydd gäller inte vid mat- och fikaraster eller när personal arbetar ensamma i ett rum eller annat avgränsat utrymme. Utanför mottagningar och avdelningar behöver personal inte använda munskydd vid tillfälliga kontakter, till exempel när personer passerar varandra i en korridor.

Patienter ska använda ett munskydd när de befinner sig på mottagningar eller avdelningar om inte medicinska hinder finns. Inneliggande patienter som befinner sig på sitt rum behöver inte använda ett munskydd om de kan hålla avstånd till andra personer.

Besökare ska använda ett munskydd när de befinner sig på mottagningar och avdelningar. Vårdnadshavare som är medföljande till barn som vårdas inneliggande använder inte munskydd när de befinner sig i barnets rum och där kan hålla avstånd till personal.

Läs mer:

Under pandemin med covid-19 ska du använda ett munskydd för att skydda andra personer. Det gäller när du arbetar på mottagningar eller avdelningar och när du inte kan hålla avstånd till andra.

När du skyddar dig själv för stänk mot ansiktet ska munskyddet kombineras med skydd för ögonen, det vill säga ett visir eller skyddsglasögon.

När du arbetar på mottagningar eller avdelningar ska du använda ett munskydd som en barriär för din utandningsluft. Det gäller även i övriga lokaler på arbetsplatsen när du inte kan hålla 2 meters avstånd till andra personer. Syftet är att skydda personerna i omgivningen om du själv skulle ha en infektion med covid-19, som inte ger några symtom. När ett munskydd används på det här sättet kallas det för source control.

Ett heltäckande visir kan i undantagsfall användas istället för ett munskydd om situationen gör att ett munskydd inte kan användas, till exempel om munskyddet omöjliggör kommunikation med andra personer.

Vid risk för stänk av kroppsvätskor ska du alltid skydda ditt ansikte, det vill säga ögonen, näsan och munnen. Grundregeln är att ett heltäckande visir är tillräckligt för att skydda ansiktet mot stänk, men under pandemin med covid-19 ska du använda ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) under visiret. Munskyddet skyddar dig mot mindre droppar som kan komma in vid sidan om eller under visiret om du vårdar en person med luftvägssymtom eller konstaterad covid-19. Munskyddet fungerar dessutom som source control för att skydda personer i omgivningen.

Skyddsglasögon i kombination med ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) är också ett alternativ när du skyddar ditt ansikte mot stänk.

Läs mer:

När dina arbetsuppgifter innebär en risk för stänk av kroppsvätskor ska du alltid skydda ditt ansikte. Under pandemin med covid-19 är grundregeln att du ska använda ett visir i kombination med ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) när det finns risk för stänk av kroppsvätskor.

Skyddsglasögon i kombination med ett vätskeresistent munskydd (klass IIR) är också ett alternativ när du skyddar ditt ansikte mot stänk.

Du ska använda ett munskydd när du arbetar på mottagningar eller avdelningar. I övriga lokaler på arbetsplatsen ska du använda ett munskydd när du inte kan hålla ett avstånd på 2 meter till andra personer.

Även om du använder munskydd ska du hålla avstånd till andra personer när det är möjligt. Det kan innebära att ni behöver förändra arbetssätt, byta till större lokaler eller införa digitala möten. För att skydda andra ska du också stanna hemma när du är sjuk och ha en god handhygien.

Munskydd används inte vid mat- och fikaraster eller när personal arbetar ensamma i ett rum eller annat avgränsat utrymme. Utanför mottagningar och avdelningar behöver du inte använda munskydd vid tillfälliga kontakter, till exempel när du passerar någon i en korridor.

Läs mer:

Du som är vaccinerad eller har haft en genomgången infektion med covid-19 ska följa samma riktlinjer som övrig personal.

Source control och stänkskydd för ansiktet ska alltså användas på samma sätt oavsett om du är vaccinerad eller om du haft covid-19.

Patienter ska använda ett munskydd när de befinner sig på mottagningar eller avdelningar om inte medicinska hinder finns. Inneliggande patienter som befinner sig på sitt rum behöver inte använda ett munskydd om de kan hålla 2 meters avstånd till andra personer.

Även besökare ska använda ett munskydd på mottagningar och avdelningar. Vårdnadshavare som är medföljande till barn som vårdas inneliggande använder inte munskydd när de befinner sig i barnets rum och där kan hålla avstånd till personal.

Rekommendationen om munskydd för patienter gäller för personer födda 2005 eller tidigare.

Riktlinjer om hur munskydd används för att skydda andra personer (source control)

Riktlinjen riktar sig till vårdpersonal och annan personal som helt eller delvis spenderar sin arbetsdag med patienter eller i vårdverksamheter, t.ex. drifttekniker, transport-, städ- eller måltidspersonal.

Prata med din chef om du är osäker på hur du ska arbeta.

Grundregeln är att ett munskydd används för att skydda personer i omgivningen. Personal kan istället använda ett heltäckande visir i de situationer som ett munskydd inte kan användas, till exempel om munskyddet omöjliggör kommunikation med andra personer.

Om du använder ett visir för att skydda andra är det en förutsättning att visiret fungerar som en fysisk barriär mellan ditt och andra personers ansikten. Visiret ska täcka hela ditt ansikte, kinderna och sträcka sig nedom hakan.

Kirurgiska munskydd ska användas som source control. Kirurgiska munskydd är tillverkade enligt vissa krav för att säkerställa att utandningsluften filtreras. Andra munskydd, till exempel av tyg, filtrerar inte utandningsluften på samma sätt och ska inte användas.

  • För personal rekommenderas vätskeresistenta munskydd (klass IIR) i första hand.

Om dessa typer av munskydd inte finns tillgängligt kan munskydd klass II användas som source control. Patienter och besökare kan använda munskydd klass II.

Source control innebär att ett kirurgiskt munskydd används som en fysisk barriär för den egna utandningsluften. Det minskar risken att bäraren sprider sekret från mun och näsa till omgivningen, vilket skyddar andra personer om bäraren har en infektion med covid-19 som inte ger några symtom.

För att munskydd ska kunna fungera som ett extra skydd måste det användas på rätt sätt. Det innebär att bäraren måste tänka på flera saker:

  • Utför handdesinfektion före munskyddet tas på, efter att munskyddet tagits av eller då munskyddet hanterats på annat sätt
  • Sätt på munskyddet korrekt så att det täcker näsa och mun. Forma bygeln över näsan.
  • Undvik att röra vid munskyddet när du har det på dig
  • Munskyddet är engångs och ska inte återanvändas. Kasta munskyddet direkt efter användning. Förvara inte munskyddet i fickan eller där det kan skadas eller förorenas.
  • Ta av munskyddet om det blivit fuktigt eller nedsmutsat
  • Munskydd som använts som stänkskydd för ansiktet (personlig skyddsutrustning) vid vård av patient eller brukare ska inte bäras i personalutrymmen

Läs mer:

Ja, det finns en risk att användningen av munskydd ger en falsk trygghet. Du får inte ersätta andra grundläggande skyddsåtgärder med att använda ett munskydd. Du ska hålla avstånd till andra personer även när du använder munskydd. Det är också viktigt att du alltid stannar hemma om du har symtom som kan vara covid-19 och att du följer basala hygienrutiner och klädregler.

En förutsättning för att använda munskydd är att det hanteras på rätt sätt. Om du rör vid munskyddet eller visiret utan att sprita händerna efteråt kan det öka risken att du sprider covid-19 till andra personer.

Du ska ta av munskyddet om det blivit fuktigt eller nedsmutsat. Du ska kasta munskyddet direkt efter användning och munskyddet ska aldrig återanvändas. Vid mat- och fikaraster ska du ta av dig munskyddet och då ska du hålla 2 meters avstånd till andra personer.

Munskydd som du använt för att skydda dig själv vid risk för stänk av kroppsvätskor (vid vård av smittsamma patienter) ska tas av innan du går in i personalutrymmen.

Nej, det finns ingen tidsgräns för hur länge ett munskydd eller visir kan användas. Du ska alltid ta av dig ett munskydd om det blir fuktigt. Både munskydd och visir ska tas av om det blivit nedsmutsat och vid mat- och fikaraster.

Nej, munskyddet är engångs och ska inte återanvändas. Du ska kasta munskyddet direkt efter användning. Förvara inte munskyddet i fickan eller där det kan skadas eller förorenas.

Ja, vissa visir är tänkta att använda flera gånger. För flergångsvisir ska det finnas instruktioner från tillverkaren hur det desinfekteras mellan användningarna. Du ska alltid desinfektera visiret direkt efter användning. Engångsvisir ska inte återanvändas.

Nej, det går inte att använda munskydd eller visir när du ska äta och dricka. Vid mat- och fikaraster måste du därför hålla 2 meters avstånd till andra personer.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det ett visst vetenskapligt stöd för att andra personer skyddas när du använder ett kirurgiskt munskydd som en barriär för din egen utandningsluft (source control), men det är oklart hur stor skyddseffekten är.

Om visir på samma sätt har en skyddande effekt för andra personer är inte undersökt i vetenskapliga studier. Enligt Folkhälsomyndigheten kan ett visir teoretisk fungera som en mekanisk barriär och minska antalet droppar som utsöndras rakt framåt från bäraren vilket kan ge ett skydd för andra personer.