Värdebaserad vård

Arbetet med att implementera en värdebaserad verksamhetsstyrning på Akademiska sjukhuset fortgår med målet att ha de bästa resultaten i kliniska utfall som är viktiga för patienten.

Akademiska sjukhuset arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att kontinuerligt kunna mäta, visualisera och analysera patientfokuserade mått i vardagen. Detta för att förbättra vår kliniska resultatintegrering av arbetssätt för värdebaserad vård och standardiserad vårdförlopp, inom bildandet av Tema Cancer som ett första steg mot en mer tematiserad och patientfokuserad vård. Samverkan och diskussioner med regionen om arbetet med värdebaserad vård pågår, liksom förbättring av traumaprocessen på Akademiska i nära samverkan med regionen.

Vad innebär värdebaserad vård?

Värdebaserad vård handlar om att styra vården utifrån de hälsoutfall som är viktigast för patienterna. Det handlar om att skapa delaktighet mellan patienten, deras närstående och det tvärprofessionella teamet, för att med gemensamma krafter förbättra utfallet för varje patient. Teamet fokuserar på att förbättra den medicinska kvaliteten och på att förbättra patientflödet för att säkerställa en trygg och personcentrerad vård med bra kontinuitet.

Att ta ansvar för hela patientens vård är en central del av ett värdebaserat arbetssätt. Det förutsätter en nära samverkan mellan alla berörda specialiteter och enheter inom Akademiska sjukhuset. Lika viktigt är samarbetet med kollegor i primärvården, i kommunerna och på alla de sjukhus i och utanför Sverige som samverkar med Akademiska i vård och behandling av patienter. Samverkan handlar om både det praktiska arbetet runt patienten men också om själva förbättringsarbetet för patientgruppen utifrån väl definierade och patientfokuserade kvalitetsmått. Att mäta, visualisera och analysera dessa kvalitetsdata är en grundförutsättning för värdebaserad vård.

Arbetsgrupper med patientrepresentanter

Två fokusområden för värdebaserad vård är att förbättra den medicinska kvaliteten och patientflödet. En viktig grundförutsättning för att bedriva värdebaserad vård är att säkerställa en nära samverkan med patienter och deras närstående. Varje arbetsgrupp har därför en eller flera patientrepresentanter med i arbetsgruppen. Flera av patientrepresentanterna har förutom egna erfarenheter som patienter eller närstående ett aktivt engagemang i den egna patientföreningen med möjlighet att förankra och återkoppla förbättringsförslag. Patientdelaktigheten har bidragit till ett ännu tydligare fokus på patientnytta och frågan om vad som verkligen är viktigt för patienterna blir ständigt närvarande.