Tillgänglig hälso- och sjukvård

Tillgänglighet inom vården

Akademiska sjukhuset arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten. Prioriteringen mellan patienter görs alltid mot bakgrund av patienternas medicinska behov. Det innebär att sjukhuset inom vissa diagnosgrupper har en väldigt hög tillgänglighet, medan andra diagnosgrupper kan ha längre väntetider.

Vård i rimlig tid

Jämfört med 2018 var tillgängligheten för nybesök ca 10 % sämre under januari till juli, men som succesivt förbättrades och där november och december var bättre än 2018. Vårdgarantiprocenten för operation hade dock försämrats jämfört med 2018.

Antal väntande patienter

Jämfört med 2018 hade totalt väntande patienter för nybesök ökat under framför allt våren 2019 för att i slutet på året närma sig 2018 års siffror. Gällande operation så var det fler antal väntande varje månad jämfört med 2018. I december 2019 sågs drygt 700 fler väntande till operationer jämfört med december 2018. Totalt antal väntande på återbesök hade också ökat under 2019, i december 2019 sågs en ökning med ca 5000 patienter jämfört med dec 2018.

Åtgärder 2019 för förbättrad tillgänglighet

  • Utvecklingsavdelning inom verksamhetsområde kirurgi öppnade flera vårdplatser. Verksamheten bedrivs
    som projekt med syfte att utveckla nya arbetssätt och skapa en attraktiv arbetsplats.
  • Utökat samarbete med Lasarettet i Enköping och andra vårdgivare.
  • Eftervård av thorax-, ortopedi-, kirurg-patienter på Saltsjöbadens sjukhem.
  • För att hantera influensasäsongen öppnades en extra avdelning under våren.
  • Projekt för framtagande av generella processmått för slutenvården för att effektivisera patientflöden.

Kraftig ökning av lever/pankreaskirurgi

2019 genomfördes 372 större lever- och pankreasresektioner, varav 298 riks- och regionpatienter (80 %), vilket motsvarar 1 460 operationstimmar. Detta är i linje med produktionsplaneringen och innebär en ökning med 43 % av riks- och regionpatienter jämfört med 2017, säger Bengt Isaksson, verksamhetschef kirurgi. Ökningen förklaras av nivåstruktureringen som nu är genomförd och där Uppsala tagit över region Närke och Södermanland, som tidigare använde Karolinska Huddinge som utförare. Utifrån dessa förhållanden förväntades ingen påtaglig produktionsökning under 2020.

Denna produktionsökning av högspecialiserad kirurgi har inneburit att verksamheten tidvis haft kapacitetsproblem, men som framgår av  nedanstående figur har trots detta ledtiden enligt SVF (tid från välgrundad misstanke till operativ åtgärd) minskat under motsvarande period. Kortare ledtider från remissankomst till MDK, snabbare kompletterande utredningar
på remitterande sjukhus, snabbare och mer flexibel fördelning av  perationsresurser och förbättrad logistik kring väntelista kan förklara denna gynnsamma utveckling, säger Bengt Isaksson. Verksamheten har parallellt med detta kunna bibehålla och i vissa avseenden förbättra vårdkvaliteten (såsom kortare vårdtid och minskat behov av intensivvård).