Pandemin

Under 2022 har kunskapsläget och behandlingsmöjligheterna avseende covid fortsatt att förbättras genom tillkomst av nya läkemedel i form av specifika antikroppar och antiviral behandling (Paxlovid), men även genom en fortsatt utveckling av vaccin och vaccinering med boosterdoser i hela samhället. Det har medfört stora utmaningar med den fortsatta massvaccinationen, men organisationen har varit robust och resultatet har varit mycket lyckosamt.

Trots de medicinska framstegen blev även 2022 ett mycket ansträngande år för sjukvården och på Akademiska sjukhuset både inledde och avslutade vi året med stabsläge till följd av den stora belastningen. Vi såg då stora patientflöden som behövde vårdas över hela sjukhuset, i likhet med under tidigare pandemivågor, vilket påverkade den planerade vården avsevärt, med ökat behov av uppskjuten vård.

Under våren 2022 avtog covidbelastningen sakta fram till sommaren, men tog sedan ny fart under december, då samtidigt med flera andra luftvägsvirus som influensa och RS, vilket belastade det akuta flödet fram till årsskiftet 2022/2023.

Under slutet av året såg vi därför den totalt sett största belastningen av covid under hela pandemin, där nästan varannan patient var inlagd på grund av covid eller andra luftvägsvirus. Glädjande nog har dock de mest allvarliga fallen av covid blivit allt färre, tveklöst en effekt av vaccinationsgrad och förbättrade behandlingsalternativ, men på grund av det fortsatt höga behovet av slutenvård har året medfört stora påfrestningar.

Förhoppningsvis kommer covid att utvecklas till en mer influensalik sjukdom, med årliga vaccinationer och epidemiska perioder som är mer hanterbara.