Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård är ofentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Det är Socialstyrelsen som utreder och bestämmer vilken vård som ska vara  nationell högspecialiserad vård. Därefter kan regioner ansöka om tillstånd att bedriva vården. Nämnden för nationell högspecialiserad vård bestämmer sedan vilka regioner och sjukhus som får uppdraget. Vid slutet av 2021 hade Akademiska sjukhuset fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom följande områden.

Svåra brännskador

Vid en svår brännskada är det vik­tigt att patienten får professionell och lättillgänglig vård så fort som möjligt. Akademiskas specialister i brännskadevård vägleder akutmottagningar i hela landet dygnet runt. Vi omhändertar patienter i alla åldrar som har drabbats av brännskador med varierande all­varlighetsgrad. För att patienten ska få bästa möjliga vård arbetar flera olika yrkeskategorier i team. Vi erbjuder behandling, psykosocialt omhändertagande och rehabilitering efter brännskador.

Kraniofacial kirurgi

Inom Kraniofacialt centrum behandlar vi barn och vuxna med olika typer av kraniofaciala tillstånd. Dessa tillstånd kan översiktligt delas in i två grupper: kraniofaciala missbildningar och ansiktsskador (ansiktstrauma). Kraniofaci­ala missbildningar är medfödda tillstånd som orsakas av olika störningar i ansiktets och skall­ens utveckling. Exempel är kraniosynostos, kraniofaciala syndrom och läpp­käk­gomspalt. Ansiktstrauma består av förvärvade skador mot ansiktets skelett, mjukvävnad och organ. Kranio­facialt centrum samlar multidisciplinära team för behandling och komplett omhändertagande av samtliga kraniofaciala tillstånd. 

Endometrios

Uppdraget inriktar sig på avancerad kirurgi som cirka 250 patienter i Sverige är i behov av varje år. Endometrios är en sjukdom som kan drabba alla som har mens och innebär att celler från liv­moderslemhinnan, som normalt bara fnns inuti livmodern, sprids i kroppen utanför livmodern. Det vanligaste är att endometriosen sätter sig på bukhinnan i nedre delen av bäckenet och/eller i äggstockarna och äggledarna. I ovanligare fall kan endometrios också växa djupt i andra organ som tarm eller urinblåsa. 

Moyamoya

Moyamoya är en sällsynt sjukdom som drabbar hjär­nans blodkärl och leder till försämrad blodcirkulation med återkommande attacker av övergående neurologiska symtom eller stroke. Blodfödet till hjärnan vid moyamoya kan undersökas med speciell avbild­ningsteknik. På Akademiska bedrivs högspecialiserad utredning och neurokirurgisk behandling av moyamoya.

Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)

TIPS är ett endovaskulärt inrepp som görs vid skrumplever (levercirros) och syftar till att sänka blodtrycket i leverns portåder, den blodåder som tar emot och leder blodet från bukens organ till levern. Det förhöjda trycket kan leda till att väts­ka ansamlas i buken och att det bildas åderbråck i matstrupe eller magsäck, som om de spricker kan orsaka livshotande blödningar.

Primär skleroserande kolangit (PSC) 

PSC är en gallgångssjukdom som påverkar levern och framför allt drabbar unga män med kronisk tarminfammation. Tillståndet leder till förträngningar som gör att gallvätska stasar. Om det går för lång tid kan sjukdomen leda till
skrumplever och hög risk för cancer i gallgångarna.

Huvud- och halsparagangliom

I Sverige diagnostiseras cirka 20­30 patienter per år. Paragangliom är en sorts tumörer som framför allt uppträder kring halspulsådern, kring stora  nerver eller längs halsvenen i halsen. De växer långsamt och upptäcks först när en knöl kan kännas eller ses på halsen. Ibland ger tumörerna specifka symptom exempelvis obehagskänsla vid sväljning, tryckkänsla och tinnitus. Patienterna kan erbjudas kirurgi eller strålbehandling. I vissa fall kan man också följa patienterna med röntgenundersökningar för att se hur snabbt de växer och kan då bli aktuella för aktiv behandling.

Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer. Operationer vid hjärtsjukdom kopplad till NET

Endokrina tumörer (NET) är ett av sjukhusets fem centres of excellence. Akademiska är det enda sjukhuset i Europa, och ett av få sjukhus i världen, som har en speciell klinik som är helt och hållet inriktad på behandling av patienter med hormonproducerande tumörer i organ som bukspottskörteln, levern, lungorna och sköldkörteln. Neuroendokrina tumörer är en typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag­tarmkanalen eller lungorna. Behandlingen är en kombination av kirurgi, cytostatika, somatostatinanaloger, målsökande strålbehandling (PRRT), samt målsökande terapi, där man använder läkemedel eller andra substanser för att exakt identifera och attackera vissa cancerceller. Akademiska sjukhuset är det enda sjukhuset i Sverige där klafirurgi vid hjärtsjukdom kopplad till NET utförs.

Ätstörning

I Sverige har uppskattningsvis 190 000 personer i åldrarna 15–60 år en ätstörning. Majoriteten är kvinnor. Det finns fera olika ätstörningar såsom
anorexi, bulimi och hetsätstörning. Det är en psykiatrisk sjukdom som kan leda till allvarliga konsekvenser om den inte behandlas. På Akademiska sjukhuset bedrivs vården vid två enheter inom psykiatrin, en för vuxna och en för barn/unga upp till 18 år. Infödet av nya patienter har ökat de senaste åren. På årsbasis får cirka 140 vuxna och 207 barn vård för ätstörningar.

Osteogenesis imperfecta (OI)

Osteogenesis imperfecta är en ärftlig sjukdom i skelett och bindväv där det mest framträdande symtomet är benbrott. I Sverige föds ungefär 1
av 13 000 barn varje år med denna sjukdom, och hos de allra festa beror sjukdomen på en defekt i det viktiga proteinet kollagen som fnns i många
av kroppen vävnader. Det är en ovanlig sjukdom med symtom som kräver  långa inblandade specialister.