Kvalitetsarbete på Akademiska sjukhuset

Region Uppsalas kvalitetspolicy och kvalitets- och patientsäkerhetsstrategier ligger till grund för Akademiska sjukhusets strategier och handlingsplaner. Region Uppsalas kvalitetsarbete ska leda till en värdeskapande hälso­ och sjukvård. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 följer vi gällande lagar och föreskrifter för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och ställer oss bakom dess definition av kvalitet.

I kvalitetsarbetet tar vi även stöd av den europeiska standarden för kvalitet  inom hälso­ och sjukvård. Vi ser på begreppet kvalitet som Region Uppsalas förmåga att möta patienters och deras närståendes behov och förväntningar. Vi är främst till för patienten och deras närstående. Inom hälso ­och sjukvården fnns även andra samarbetspartners som är viktiga för vårdens utveckling exempelvis inom utbildning och forskning. Det är alla medarbetares ansvar att utveckla en hög kvalitet och en god vård. Vi har samtidigt ett uppdrag att förvalta regionens resurser effektivt och prioritera utifrån behov och etiska principer.

För att uppnå kvalitet tar vi ett gemensamt ansvar för patientens hälso-­ och sjukvård i sin helhet. Arbetet sker processorienterat i team utifrån patientens behov. Vi mäter och analyserar utfall som är viktiga för patienten och använder resultaten i förbättringsarbeten. Resultaten sätter vi i relation till använda resurser. En effektiv resursanvändning är en förutsättning för att hållbart och långsiktigt kunna ge en vård som skapar värde för befolkningen.

En avdelning för kvalitet och säkerhet

Med utgångspunkt från att kvalitet och patientsäkerhet är två sidor av samma mynt har det övergripande kvalitets­ och patientsäkerhetsarbetet vid Akademiska sjukhuset sammanförts under en avdelning. Under 2021 slogs verksamhetsutvecklingsavdelningen ihop med patientsäkerhetsavdelningen och blev avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet. Under avdelningen finns vårdkvalitetsenheten och enheten för vårdprocesstöd. Till avdelningen är rådet för kvalitet och patientsäkerhet med tillhörande arbetsutskott knutet. Rådets uppdrag är att utreda och bereda ärenden inom kvalitet och patientsäkerhet inför beslut i sjukhusledningen.

Nytt arbetssätt införs 2022

Akademiska sjukhuset har påbörjat ett mål­ och strategiarbete enligt en ny modell där en av fyra förfyttningar i strategin är att arbeta datadrivet med kvalitet. Kopplat till det tar sjukhuset fram ett arbetssätt för hur kvalitets­ och patientsäkerhetsarbetet ska bedrivas inom verksamheterna. Arbetssättet paketeras i ett “Baspaket för kvalitet och patientsäkerhet” som utgör grunden för det systematiska kvalitets­ och patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå och kommer att införas under 2022.
Sjukhuset har också tagit fram en handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet för år 2022­2024. Det övergripande målet med patientsäkerhetsarbetet är en God och säker vård – överallt och alltid där ingen patient ska behöva drabbas av en
vårdskada. En säker vård är mycket viktigt för alla. Patienten upplever trygghet, arbetsmiljön blir bättre och medarbetarna blir tillfreds med sitt arbete.