Kvalitetsarbete på Akademiska sjukhuset

Region Uppsala fastslog i februari 2020 en kvalitetspolicy i sex punkter. Kvalitetspolicyn stämmer väl överens med aktuell kunskap och forskning om vad som kännetecknar framgångsrik kvalitetsutveckling. Ramverket av
principer beskriver vad som behöver vara på plats för att skapa hög kvalitet och en effektiv verksamhet.

Följande principer presenteras i policyn:

 • Engagerade ledare och medarbetare
 • Processorientering
 • Ständiga förbättringar
 • Fakta- och kunskapsbaserade beslut
 • Patientens delaktighet
 • Samverkan

Genom ett kvalitetsarbete som tar utgångspunkt i de sex principerna skapas kvalitets- och patientsäkerhetskulturen. Att beskriva policyn och principerna är enkelt, men att tillämpa dem i vardagen är en utmaning som handlar om långsiktig uthållighet. Principerna behöver vara integrerade i allt och vi behöver fokusera på alla sex principer samtidigt.

Akademiska sjukhuset har under året konkretiserat arbetet med kvalitetspolicyn genom en handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet. Handlingsplanen innehåller mål, aktiviteter samt ansvarig enhet/avdelning. Handlingsplanen har följts upp under året i sjukhusets övergripande råd för kvalitet och patientsäkerhet och status samt resultat har under januari 2023 följts upp inför att ny handlingsplan 2023 ska tas fram.

Ansvarig för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är förvaltningschef och verksamhetschefer. Stödfunktioner skapar, tillsammans med verksamheten, strukturer och arbetssätt för ett systematiskt och hållbart kvalitetsarbete, det vill säga omsätter teorin i kvalitetspolicyn till praktik.

Baspaket för kvalitet och patientsäkerhet

Under 2022 har Akademiska sjukhuset tagit fram ett baspaket för kvalitet och patientsäkerhet.

I sjukhusets mål och strategiarbete ingår att arbeta datadrivet med kvalitet. Kopplat till det har sjukhuset infört ett nytt arbetssätt för hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ska bedrivas inom verksamheterna. Syftet med baspaketet är att tydliggöra och underlätta för varje verksamhetsområde och avdelning att arbeta systematiskt med kvalitet och patientsäkerhet. Detta förväntas förbättra patienternas hälsa och delaktighet samt medarbetarnas arbetsmiljö.

Kopplat till baspaketet finns två styrande dokument framtagna: Baspaket för Kvalitet och patientsäkerhet och Ledningens genomgång på Akademiska sjukhuset. Dessa styrande dokument beskriver Akademiska sjukhusets övergripande mål och strategier för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete och förebygga vårdskador samt följa upp och säkerställa verksamheternas kvalitet- och processarbete.

Införande av baspaketet för kvalitet och patientsäkerhet sker inom alla sjukhusets verksamhetsområden under 2023.

God vård

Hälso- och sjukvården styrs av hälso- och sjukvårdslagen. I den står bland annat: ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso-och sjukvård skall ges företräde till vården.

Socialstyrelsen betonar att hälso- och sjukvården skall vara:

 • Patientfokuserad – patienten ses som medskapare i sin egen vård. Här är det viktigt att vården skapar möjligheter för patienter och anhöriga att ge synpunkter på vården, men också att vara med att planera
  vården, både den egna vården men också vid större förändringar i verksamheten.
 • Effektiv – våra gemensamma resurser ska användas så effektivt som möjligt.
 • Jämlik – vården ska ges utifrån medicinska behov och utifrån allas lika värde. När efterfrågan och behov av vård är stort och resurserna är begränsade behöver man säkerställa att vården ges ur ett jämlikt perspektiv.
 • I rimlig tid – vårdgaranti ska uppfyllas och väntetider ska vara så korta som möjligt. Att arbeta för god tillgänglighet är prioriterat – vårdgarantin anger riktningen.
 • Patientsäker – vården ska vara säker och trygg. För att vården ska vara så säker som möjligt görs alltid riskanalyser vid förändringar av verksamheten och för att hantera avvikelser finns ett särskilt system
  som ska analysera orsaker och förebygga att liknande händelser uppstår igen.
 • Kunskapsbaserad – verksamheten ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet.