Kvalitetsarbete på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett hälsofrämjande sjukhus, där kvalitet och säkerhet är tätt sammanlänkade. Tillsammans med verksamheternas certifierade och/eller ackrediterade metoder utgör detta basen för allt kvalitetsarbete vid sjukhuset. Detta arbetssätt kan sägas vara vår metod. Resultatet blir God Vård, som utrycks i Akademiska sjukhusets tillämpning av de nationella indikatorerna för God Vård framtagna av Socialstyrelsen (Publicerad på www.socialstyrelsen.se, november 2009) i samband med publiceringen av föreskriften om ledningssystem kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2009:11). De sex områdena är: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, individanpassad, effektiv, jämlik hälso- och sjukvård samt i rimlig tid (tillgänglig).

Akademiska sjukhusets ambition är att samordna kvalitet och patientsäkerhet, då de tydligt samverkar för skapande av god vård och kvalitet och i förlängningen utarbeta en strategi och handlingsplan.

En viktig grundförutsättning för att bedriva värdebaserad vård är att säkerställa en nära samverkan med patienter och deras närstående. Målet är därför att en eller flera patientrepresentanter är med i de tvärprofessionella teamen som jobbar med förbättringar. Flera av patientrepresentanterna har förutom egna erfarenheter som patienter eller närstående ett aktivt engagemang i den egna patientföreningen med möjlighet att förankra och återkoppla förbättringsförslag.

Under året har nya, kompletterande sätt att engagera patienter och närstående utvecklats och använts till exempel fokusgrupper runt mer specifika frågeställningar. Att använda referensgrupper för att diskutera sjukvårdens viktiga frågor och identifiera viktiga förbättringsområden är ett annat arbetssätt. Det sker bland annat på barnsjukhuset genom Barnrådet och i den fokusgrupp med representanter för unga patientföreningar och studentföreningar som startade sitt arbete under våren. 

Vid slutet av året pågick det förbättringsarbeten som del av värdebaserad vård inom mer än 40 olika diagnosområden. Ett viktigt fokusområde under året har varit att vidga arbetet med cancerprocesserna inom standardiserade vårdförlopp till att innefatta hela vårdprocessen inklusive rehabilitering och palliativ vård. Ytterligare sju patientprocesser har förberetts för start under 2019 varav fem inom traumaområdet.