Jämlik hälso- och sjukvård

Förlossning och språk som riskfaktor

Uppföljning av statistik och interna händelseanalyser har visat att kvinnor från andra kulturer, med bakgrund i andra sjukvårdssystem, riskerar att inte fångas upp på samma sätt med sina riskfaktorer under en graviditet och inför en förlossning. Att inte kunna språket identifieras numera som en riskfaktor vilken bör beaktas redan när kvinnan ringer till förlossningen. Vi arbetar exempelvis med förbättrat tolkstöd och tillsammans med universitetet i samdialog kring hur vi förbättrar vår förståelse för kulturella skillnader som kan bli riskfaktorer i en given vårdsituation. Arbetet sker med hela vårdkedjan engagerad; från mödravård (MVC) till förlossning till BB-BVC. 

Jämlik vård inom psykiatri

Verksamhetsområde psykiatri har ett pågående kvalitetsutvecklingsarbete inom hela verksamhetsområdet som syftar till att ta fram standardiserade vårdprocesser, samt bygga upp en struktur för verksamhetsutveckling och ledning och styrning. Många patienter inom psykiatrin patienter har samsjuklighet, alltså flera olika samtidiga diagnoser och dessutom har mycket kontakter med andra samhällsaktörer, som skola, socialtjänst och försäkringskassa.

Processarbetet görs för samtliga patientgrupper som ingår i psykiatrins uppdrag. Alla framtagna standardiserade vårdprocesser inom verksamhetsområdet är tillgängliga för alla medarbetare för transparens och gemensam förståelse. I dagsläget finns 47 vårdprocesser framtagna. Nästa steg handlar om att ta fram en struktur för att fånga upp signaler om vad som behöver utvecklas och vad som fungerar bra i vårdprocesserna. Exempel på sådana signaler kan vara: synpunkter från patienter och närstående, uppmätta behandlingsresultat, otydlig dockning mot andra vårdprocesser mm. Strukturen beskriver också hur dessa signaler ska tas om hand och hur de kan leda till konkret utvecklingsarbete. Tydliga processer är
början på ett fungerande kvalitetsledningssystem.

Steg mot återhämtning, SMÅ, är en arbetsmetod för omvårdnad inom psykiatrisk heldygnsvård. Återhämtning, engagemang och delaktighet är i fokus vid arbetet med den strukturerade omvårdnadsåtgärden som bygger på beteendeaktivering, en form av kognitiv beteendeterapi. Basen i SMÅ är dagliga gruppträffar där de personer som vårdas på avdelningarna  tillsammans arbetar utifrån olika teman. Dessa teman med tillhörande arbetsblad finns beskriva i det tryckta SMÅ-materialet som finns för både personer som vårdas och personalen som arbetar på avdelningarna. Metoden beforskas just nu och resultat visar att metoden ärmycket uppskattad av patienterna. Arbetsmetoden implementerades på flertalet avdelningar under 2019 och utvidgas nu till bland annat barn- och ungdomspsykiatrin.