Inledning

För att vi ska kunna nå vår vision om att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna, har vi en tydlig gemensam målbild och strategi för Akademiska sjukhuset. En viktig del av strategin är vårt kvalitetsarbete. Vi har valt att lyfta in arbetet med kvalitet som en av de fyra förfyttningar sjukhuset tillsammans ska kraftsamla kring kommande år. Kvalitet ska följas på samma sätt som vi dagligen följer värden för produktion, ekonomi och andra för sjukhuset viktiga områden. Vi ser på kvalitet som sjukhusets förmåga att möta och  elst överträfa patienters och närståendes behov och förväntningar av vården.

Vår vård håller hög internationell klass och vårdresultaten är i sin helhet mycket goda. Men vi behöver följa upp vårdresultaten mer strukturerat. Därför ska vi införa ett datadrivet arbetssätt som gör att vi kan summera  erkända kvalitetsindikatorer för hela sjukhuset i ett gemensamt kvalitetsindex.

Ett kvitto på vårt fina arbete

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att förbättra kvaliteten och ta tillvara nya medicinska rön som når sjukvården. Akademiska kvarstår som Sveriges näst högst rankade sjukhus av den internationella tidskriften  Newsweek, och på plats 51 i världen. Det är ett kvitto på det fna arbete medarbetarna gör för att utveckla vården och den forskning i världsklass som bedrivs här. Flera av våra läkare fnns bland världens mest citerade forskare, och över 1 700 vetenskapliga artiklar skrivna av medarbetare på sjukhuset har publicerats under året.

I Region Uppsala pågår ett arbete med ett kvalitetsledningssystem för hälso­och sjukvården där Akademiskas medarbetare är mycket delaktiga och detta tillsammans med regionens kvalitetspolicy och vårt sjukhusinterna arbete  kommer att bidra till ett sammanhållet och långsiktigt kvalitetsarbete under kommande år. För att driva kvalitetsfrågorna med kraft framåt har samarbetet med Uppsala universitet och Region Uppsala intensiferats. Inom ramen för nationell högspecialiserad vård samarbetar sjukhuset tätt och kontinuerligt med Uppsala universitet för att säkra god kvalitet i vård och forskning inom områden vi avser att söka.

Människor lägger sina liv i våra händer 

Ett intensivt arbete pågår för att ackreditera Akademiskas cancervård som ett Comprehensive Cancer Center (CCC). I och med en sådan ackreditering blir vi en del av Organisation of European Cancer Institutes (OECI), som är en ideell juridisk enhet som främjar samarbete mellan europeiska cancercentra. En ackrediteringinnebär att organisationen möter högt ställda kvalitetskrav på vård, forskning och utbildning inom cancerområdet.

Vi är det stora universitetssjukhuset i den lilla staden, med de internationella kontaktytorna och det personliga förhållningssättet. Vår verksamhet erbjuder sjukvård och omvårdnad av högsta kvalitet. Vi står för de senaste framstegen inom medicinsk forskning. Vårt engagemang och vår kunskap står som grund i allt vi gör – vi tänker nytt, tar ansvar och är ödmjuka. Vår vardag handlar om människor. Människor som lägger sina liv i våra händer. Det är ett enormt ansvar och vi är stolta över den vård vi ger dem. Välkommen att ta del av årets kvalitetsbokslut.

Marianne van Rooijen,
Sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset