Inledning

För att vi ska kunna nå vår vision om att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna, har vi en tydlig gemensam målbild och strategi för Akademiska sjukhuset. En viktig del av strategin är vårt kvalitetsarbete. Vi har valt att lyfta in arbetet med kvalitet som ett av de fyra områden som sjukhuset kraftsamlar kring. Vi kallar dessa områden för våra förflyttningar och de markerar det som sjukhusets alla medarbetare tillsammans fokuserar på under de kommande åren. Förflyttningarna påverkar alla uppdrag och perspektiv, hela sjukhuset och alla medarbetare. 

Våra förflyttningar är:

  • Arbeta datadrivet med kvalitet
  • Skapa en hållbar arbetsplats
  • Utföra mer högspecialiserad vård
  • Öka antalet tillgängliga vårdplatser

Alla verksamheter har satt upp mål för att möjliggöra våra förflyttningar och verksamheterna har dessutom speciella uppdrag som de ska genomföra.
Kvalitet följs på samma sätt som vi följer värden för produktion, ekonomi och andra för sjukhuset viktiga områden. Vi ser på kvalitet som sjukhusets förmåga att möta och helst överträffa patienters och närståendes behov och förväntningar av vården. Under året har sjukhuset infört ett baspaket för kvalitet och patientsäkerhet som bland annat ska underlätta rapporteringen av grundläggande kvalitetsdata på respektive verksamhetsområde och förbättra vårdkvaliteten. Det ger en översikt och visar hur det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet bedrivs på sjukhuset.

Viktiga samarbeten

För att driva kvalitetsfrågorna framåt med kraft har samarbetet med Uppsala universitet och Region Uppsala intensifierats. Inom ramen för nationell högspecialiserad vård samarbetar sjukhuset tätt och kontinuerligt med Uppsala universitet för att säkra god kvalitet i vård och forskning inom områden vi avser att söka och som vi blir tilldelade.
Akademiska sjukhuset har i samverkan med medicinska fakulteten på Uppsala universitet och Region Uppsala etablerat ett precisionsmedicinskt centrum (PMCU) under 2022 för att kunna nyttja och stärka den unika kompetens vi har i Uppsala. Området innefattar såväl genetisk diagnostik som bilddiagnostik och individualiserade behandlingar. Under 2022 har även ett ATMP-centrum (advanced therapy medicinal products) startat inom PMCU och vi avser nu att bygga upp en facilitet för egentillverkning inom cell- och genterapi, till exempel CAR-T-celler.

Ett intensivt arbete pågår för att ackreditera Akademiskas cancervård som ett Comprehensive Cancer Centre (CCC). I och med en sådan
ackreditering blir vi en del av Organisation of European Cancer Institutes (OECI), som är en ideell juridisk enhet som främjar samarbete
mellan europeiska cancercentra. En ackreditering innebär att organisationen möter högt ställda kvalitetskrav på vård, forskning och
utbildning inom cancerområdet.
I Region Uppsala pågår ett arbete med ett kvalitetsledningssystem för hälso- och sjukvården där Akademiskas medarbetare är mycket delaktiga.
Välkommen att ta del av årets kvalitetsbokslut.

Marianne, sjukhusdirektör

Marianne van Rooijen,
Sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset