Patientsäker dokumentation av våldsutsatthet – också en trygghet för medarbetarna

Om Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och är lokaliserat till Akademiska sjukhuset, där kvinnofridsmottagningen finns och där personalen som bemannar den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har sin arbetsplats.

Kvinnofridsenheten

Mäns våld mot kvinnor är vanligt förekommande i Sverige och i hela världen. Många våldsutsatta kvinnor kommer i kontakt med sjukvården utan att avslöja att de blivit utsatta för våld. Det fnns ett starkt vetenskapligt stöd för att ett liv under förtryck där våld eller hot om våld förekommer påverkar hälsan negativt. Det har blivit vanligare att våld som orsak till sjukdom och ohälsa undersöks och att våldsutsatta identifieras vid vårdkontakt, och sjukvården kan i enlighet med hälso­ och sjukvårdslagen därmed erbjuda god vård. Vårdprogram och rutiner finns framtagna i regionen så att vårdpersonal i alla verksamheter kan ställa frågor om våld och även hantera svaret. Det är dess­ utom viktigt med en korrekt dokumentation och därför har en så kallad sökordsmall för våldsutsatthet utarbetats i journalsystemet, vilket efterfrågades av medarbetarna då journalen blev läsbar via 1177. I mallen dokumenteras om en patient fått frågor om våld eller inte av vård­personalen. I sökordsmallen finns även underlag inlagda som kan underlätta för personalen, såsom Socialstyrelsens föreskrifter, vårdprogram och mer information om våld.

Sökordsmallen är skyddad från åtkomst när patienten loggar in i e­-tjänster på 1177 vilket ökar tryggheten för den våldsutsatta att berätta om orsaken till skador och symtom. Den används på Akademiska sjukhuset sedan 2012 och Inera har beslutat att motsvarande sökordsmall ska finnas nationellt. Det skyddade sökordet har inneburit att många fer patienter idag får frågan om våld, vilket bidrar till rätt omhändertagande och stöd till den våldsutsatta. Våldsutsatta kvinn­or uttrycker att de inte själva hade tagit upp våldet vid vårdkontakten om de inte fått frågan. Hur mallen används och hur många som ställer frågor om våld följs regelbundet upp och sammanställs årligen för att följa utvecklingen.

Kvinnofridslinjen

De som möter våldsutsatta i sitt arbete kan dyg­net runt hänvisa våldsutsatta att ta kontakt med Kvinnofridslinjen. Personalen kan också ringa till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslin­jen för att få vägledning. Patienter i Region Uppsala kan också erbjudas tid på kvinnofridsmottagningen. Under 2021 besvarades 42 498 samtal, med ett snitt på 116 samtal per dag. För att öka kännedomen om linjen finns tryckt och digitalt informa­tionsmaterial att beställa kostnadsfritt för att sprida i exempelvis väntrum. Under 2021 ökade antalet beställningar av material med 22 procent jämfört med 2020. NCK har de senaste åren intensiferat sina satsningar för att förbättra tillgängligheten i sin information och för att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen, bland annat i form av information översatt till fler språk och samarbeten med andra aktörer och nätverk.