Individanpassad hälso- och sjukvård

Patientsäker dokumentation av våldsutsatthet – också en trygghet för medarbetarna

NCK vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och är lokaliserat till Akademiska sjukhuset, där kvinnofridsmottagningen fnns och där personalen som bemannar den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har sin arbetsplats.

Bryggan – en ny mottagning för ungdomar som haft cancer

Många erhåller framgångsrik behandling och vi gläds över den ökande andel barn och ungdomar som blir ”överlevare”. Vår erfarenhet är att unga som snart är vuxna ofta saknar viktiga kunskaper om hur behandlingen påverkar kroppens funktioner på lång sikt. Som en del i den statliga  barncancersatsningen har Akademiska barnsjukhusets onkologiska mottagning i samarbete med Regionalt cancercentrum, RCC, utvecklat mottagningen ”Bryggan” för ungdomar i åldern 13–17 år. Ungdomen möter ett vårdteam under ett längre besök och samtalar om den behandling som givits. Det är viktigt att den unge ges möjlighet att refektera över vad som varit och om framtiden. Tanken med satsningen är att skapa en bra övergång till vuxenvärlden och anpassa vården individuellt efter de ungas behov. 

Stamcellstransplantationer – nu en verksamhet på Akademiska barnsjukhuset

Barnsjukhuset har övertagit genomförandet av stamcellstransplantationer hos barn från vuxenhematologi. Som ett led i ett högkvalitativt omhändertagande av svårt sjuka barn, med exempelvis maligna blodsjukdomar, kunde  Akademiska barnsjukhuset och sektionen för blod­ och tumörsjukdomar i oktober 2021 öppna två helt ombyggda vårdrum utrustade med hypermodern
standard och rätt ventilationsförutsättningar för att genomföra allogena och autologa stamcellstransplantationer. Uppsala kan även kan ge protonstrålning vid Skandionkliniken. Därför erbjuder Akademiska barnsjukhusets barncancercentrum Sveriges mest kompletta behandlingsutbud för barn som drabbats av olika typer av cancer och blodsjukdomar, där det regionförbund som bildats som ram för verksamheten gjort detta möjligt. 

Patienternas egna berättelser bidrar till att förbättra strokevården

Inom strokevården har vi under flera år bedrivit ett förbättringsarbete inom ramarna för värdebaserad vård. Vi har arbetat med kvalitetsdata, nationella riktlinjer och med förbättringar i arbetssätt och samverkan utmed hela patientprocessen. Våren 2019 ville vi utöka detta med att aktivt ta in patienter i förbättringsarbetet – hur upplever strokepatienterna den vård de får på sjukhuset? Lever vi upp till de förväntningar de har?

Tillsammans med vårdpersonal och patientföreningar utvecklades ett workshopformat som anpassades till just strokepatienternas speciella behov och begränsningar. Syftet var att undvika stressiga situationer och att kunna få berättelser även från patienter med talsvårigheter. Under workshopparna fick patienter och anhöriga möjlighet att berätta om sina upplevelser och känslor under hela förloppet – från ambulansen till livet ett år efter att de blivit utskrivna. Workshoppen genomfördes med personalrepresentanter från olika professioner som patienterna kommer i kontakt med på de olika avdelningarna de passerar, samt med representanter från patientföreningarna.

Resultatet av workshoppen har tagits upp i Strokerådet, som består av  representanter för de enheter som arbetar med strokevård och  strokerehabilitering inom Region Uppsala, och konkreta förbättringar har tagits fram. Patienternas berättelser har också varit utgångspunkt i diskussioner på planeringsdagar där all personal har kunnat komma med förslag på förbättringar utifrån patienternas upplevelser.

Strokeenheten har använt workshopsresultatet till att utveckla sitt  teamarbete med regelbundna möten för förbättrat samarbete och kommunikation. Förbättrad kommunikation till patient utvecklas för att få mer skriftlig information och mer standardisering vid överlämning till nästa led i vårdkedjan.

Patienterna följdes också upp efter workshoppen per telefon och det stora  flertalet gav uttryck för att de var mycket nöjda. De kände att de fick vara med och bidra och att deras berättelse har betydelse.

Film om lungcancer stillar oro och ovisshet

Lungcancer är en vanlig cancerform och en arbetsgrupp på Akademiska sjukhuset arbetar sedan flera år tillbaka med förbättringar utifrån lungcancerpatienternas behov. I det arbetet har man identifierat ett stort behov av information och tydlighet både för patienter och närstående, men också för samarbetspartners i sjukvårdsregionen. Personalen får många frågor både från patienter och remittenter om vad som kommer att ske på sjukhuset och när det kommer att ske.

Utifrån de behoven har arbetsgruppen skapat en film som berättar vad som kommer att hända när man som patient ska genomföra en operation för lungcancer på Akademiska sjukhuset. Filmen beskriver processen för patienten och vad man kan förvänta sig inför, under och efter operationen. Läkare, sjuksköterska, kirurg och sjukgymnast är  några av de professioner som medverkar i filmen och som från sina perspektiv berättar det patienten behöver veta inför operationen. Med hjälp av filmen kan patienten ta del av informationen redan på sitt hemsjukhus, i samband med att de får en remiss till Akademiska sjukhuset. Filmen kan då hjälpa till att stilla den oro och ovisshet som infinner sig för den som ska till ett främmande sjukhus för att opereras.

En förutsättning för att göra filmen har varit att arbetsgruppen, med alla involverade professioner, tillsammans har dokumenterat patientens hela resa inom vården. Kartläggningen som arbetsgruppen har gjort ligger till grund för vilka delar man valt att prioritera och fokusera på i filmen. En förutsättning för att kunna kartlägga processen lungcancer har varit de tvärprofessionella arbetsmötena, där gruppen tillsammans arbetar fram gemensamma arbetssätt, beskrivna i en karta som är överskådlig och lätt att tyda.

Patientnära arbetssätt på Akademiska sjukhuset

Under 2019 utbildades fler avdelningar i patientnära arbetssätt; SE UPP (Timsrundor) och Personcentrerad överlämning (PCÖ). Syftet med SE UPP /Timsrundor är att förekomma och åtgärda de behov som patienterna har innan de själva behöver ringa på hjälp. Att bli bättre på och tidigare upptäcka försämringar hos patienten samt förebygga fall, trycksår och undernäring. Personcentrerad överlämning innebär att patienten bjuds in till att vara mer delaktig när dagpersonalen lämnar över till kvällspersonalen. En viktig vinst i detta är att alla närvarande, även patienten, delar samma information och uppfattning om situationen.

”Man känner sig sedd när personalen tittar in utan att man larmat” – Patient