Exempel på viktiga händelser kopplade till sjukhusets kvalitetsarbete

Sjuksköterska som ler mot kameran

Anestesi, operation och intensivvård

I början av 2022 etablerade sig luftburen inten- sivvård (LIV) på Arlanda för att bemanna flyg- planen från Svenskt ambulansflyg med sjukskö- terskor. Under året har den nya verksamheten utvecklats i en mycket positiv riktning och fungerar idag mycket bra.

Luftburen intensivvård har också varit delaktig i flertalet arbeten som syftar till nationell sam- ordning av Sveriges intensivvårdstransporter. Ett starkt och framgångsrikt samarbete har eta- blerats med Västra Götaland och Västerbotten, där avsikten är att bygga vidare på de resurser för intensivvårdstransporter som dessa regioner förfogar över.

Luftburen intensivvård förfogar idag över en mycket kompetent transportförmåga med både ambulans, helikopter och flygplan. Transporter kan erbjudas för alla vårdnivåer och för alla patientgrupper. Att fortsätta utveckla detta till en nationell förmåga, tillsammans med andra regioner som idag besitter liknande resurser, skulle förbättra mycket för både patienter och remittenter. Kontaktvägen skulle bli mycket enklare och tillgängligheten skulle öka på grund av förbättrad samordning. Patientnyttan skulle bli stor eftersom patienterna förflyttas av mycket kompetenta transportteam.

Bild- och funktionsmedicinskt centrum

På bild- och funktionsmedicinskt centrum bedrivs heltäckande diagnostik och terapiverk- samhet med all den tillgängliga utrustning som används för att generera bilder av kroppen, utom mammografi. Vi har en omfattande dyg- net runt verksamhet.

MR-hybrid

Sedan MR-hybriden (magnetisk resonanstomo- grafi) togs i drift på Akademiska sjukhuset november 2020 har 100 patienter opererats i operationssalen med rörlig MR-kamera. Flera specialiteter (neurokirurgi, öron-näs-halssjukdomar och plastiken) har utnyttjat möjligheterna som operationssalen ger. Med denna teknik kan man öka precisionen vid operationer av bland annat hjärntumörer, epilepsi, Parkinsons sjukdom och andra tillstånd. En MR-hybrid är en kombination av MR-kamera och operationssal och kallas också intraoperativ MR-operationssal. När kameran ska användas flyttas MR-kameran in i operationssalen via en räls i taket.

Tekniken möjliggör undersökningar med högupplösta bilder under pågående operation utan att man behöver ändra patientens läge på operationsbordet. Detta gör undersökningen mycket säker för patienten, då man inte behö- ver flytta på patienten under pågående narkos. Det gör det också lätt att fortsätta operationen om man ser att man inte uppnått det tänka operationsresultatet. Detta minskar risken för att operationer måste göras om vid ett annat tillfälle.

När operationssalen togs i drift på Akademiska 2020 var det den andra i sitt slag i Norden. MR-hybriden är placerad i vård- och behandlingsbyggnaden ingång 100/101, vars signum är individualiserad strålterapi och avancerad tek- nik för kombinerad operation och bildvisning.

Blod- och tumörsjukdomar

Den demografiska utvecklingen med fler äldre invånare och tillkomsten av nya effektiva behandlingar sätter ökat tryck på cancervården. På Akademiska sjukhuset ökar antalet cancerpatienter med cirka fem procent per år. De medicinska framstegen gör att cancer alltmer ses som en kronisk sjukdom som patienter vårdas för under lång tid, en sjukdom man snarare dör med än av.

Ett ökat patienttryck innebär att sjukvården måste hitta nya, smarta sätt att erbjuda vård. Samtidigt finns ambitionen att vården ska anpassas mer individuellt med hänsyn till patienternas behov, där närheten till behandlingarna står högt på önskelistan.

Region Uppsala först med mobil cancervård

Under 2022 infördes ett pilotprojekt för att göra cancervården mer tillgänglig för patien- terna. En buss, att likna vid en ”mottagning på hjul”, placerades utanför Lasarettet i Enköping för att erbjuda vissa cancerpatienter infusioner, blodtransfusioner, läkemedelsbehandling och annan vård. Främsta syftet med projektet är att utvärdera vilka behandlingar som är lämpliga att ge utanför Akademiska sjukhuset och att fler patienter ska slippa åka långt för att få sin behandling.

Detta är ett viktigt steg i arbetet med att göra vården mer tillgänglig. Förutom att cancerpatienter i länet slipper åka till sjukhus, kan satsningen frigöra mer plats inom den onkologiska öppenvården för patienter från andra regioner med blodcancer och solida tumörer, men också för patienter som ingår i kliniska studier.

Den mobila enheten ingår i utvecklingsprojektet ”Cancervård närmare hemmet”, som patienten är kortare vårdtid. Om dagkirurgi genomförs kan patienten gå hem samma dag, jämfört med två till tre dagars vårdtid inne- liggande vid TAVI på traditionellt sätt. Öppen hjärtkirurgi innebär ytterligare fem till sju vårddagar.

Kortare vårdtid är en fördel både för patient och vårdgivare eftersom vårdplatser är bristvara och ingen vill ligga på sjukhus längre än nöd- vändigt. Under 2022 opererades 283 patienter på Akademiska sjukhuset, vilket är näst störst volym i landet efter Karolinska sjukhuset och en ökning med 30 procent sedan förra året.

Samtidigt minskade antalet komplikationer och vårdtiden till två dagar.

Hjärt-, lungmedicin och klinisk fysiologi

Under 2022 infördes en ny rutin för smärtstillning under vissa ingrepp på arytmilaboratoriet. Patienterna har skattat sin upplevda smärta både under den gamla rutinen och efter införandet av den nya rutinen på VAS-skalan. Denna rutin har fallit väl ut och har inneburit att patienternas upplevda smärta har minskat och att ingreppstiden har förkortats. Även i eftervården har patienternas upplevda smärta och trötthet/dåsighet minskats betydligt.

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Intervention)

Aortastenos är en mycket allvarlig sjukdom. Det finns ingen medicinsk behandling och den enda behandlingen som finns består i klaffbyte. Detta har traditionellt gjorts med öppen hjärtkirurgi. Sedan drygt tio år finns en kateterbaserad metod att sätta in en ny biologisk aortaklaff, så kallad TAVI. Operationsmetoden används för att ersätta skadade aortaklaffar och innebär att man sätter in en ny klaffprotes via ljumsken.

Metoden har utvecklats snabbt och utgör nu den dominerande metoden för klaffbyte. In- greppet tar numera cirka en timme och den nya klaffen implanteras med patienten vaken i lokalbedövning via en cirka fem milimeter grov kateter från ljumsken. Den stora skillnaden för patienten är kortare vårdtid. Om dagkirurgi genomförs kan patienten gå hem samma dag, jämfört med två till tre dagars vårdtid inneliggande vid TAVI på traditionellt sätt. Öppen hjärtkirurgi innebär ytterligare fem till sju vårddagar.

Kortare vårdtid är en fördel både för patient och vårdgivare eftersom vårdplatser är bristvara och ingen vill ligga på sjukhus längre än nöd- vändigt. Under 2022 opererades 283 patienter på Akademiska sjukhuset, vilket är näst störst volym i landet efter Karolinska sjukhuset och en ökning med 30 procent sedan förra året.

Samtidigt minskade antalet komplikationer och vårdtiden till två dagar.

Kirurgi

Innovativt samarbete kring patienter i behov av kärlröntgen

Sjukhusets väntetider för patienter med kritisk ischemi (allvarlig cirkulationsstörning i benen) har under en tid varit längre än de två veckor som vanligen är normal prioritet för att undvika amputation. Väntetiderna har dels berott på att dessa patienter ofta blivit ombokade med anledning av vårdplatsbrist, dels på bristen på anestesi- och operationssjuksköterskor.

Under 2022 startade ett nytt projekt där sjuksköterskor och undersköterskor från kirurgavdelning 70E utbildades för att vara assistenter vid kärlröntgen och ballongvidgning. Efter utbildning i strålsäkerhet, sterilteknik och operationsteknik kunde verksamheten starta under våren 2022 för att sedan öka i volym under hösten 2022.

Resultatet av projektet är att volymen angio/ PTA har fördubblats och väntetiden för patienterna har halverats. Ungefär 75 procent av ingreppen har dessutom kunnat göras i dagkirurgi.

Minimalinvasiv robotassisterad lever- och pankreaskirurgi

Under 2022 har sjukhuset startat med minimalinvasiv robotassisterad lever- och pankreaskirurgi. Metoden innebär minskad risk för komplikationer samt snabbare återhämtning efter kirurgisk behandling för en stor andel av våra cancerpatienter.

Vi har även utökat andelen patienter som genomgår ablationsbehandling av levertumörer i stället för resektion (operation vid vilken en del av ett organ tas bort). Ablation innebär att nålar förs in genom huden till levern och tumörerna behandlas med mikrovågor. Genom mikrovovågorna blir området med tumören varmt så att vävnader och tumörceller förstörs. Denna metod är lindrigare än operation och möjliggör ibland poliklinisk vård.

Kvinnofridsenheten

Alla människor utsatta för våld i nära relation och sexuellt våld har rätt till stöd. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I detta uppdrag ingår även att ge direkt stöd till våldsutsatta kvinnor, vilket ges till alla kvinnor i Sverige vid kvinnofridslinjen och till kvinnor i Region Uppsala vid kvinnofridsmottagningen.

Mäns våld mot kvinnor är vanligt förekommande i Sverige och i hela världen och många våldsutsatta kvinnor kommer i kontakt med sjukvården utan att avslöja att de blivit utsatta för våld. Det finns en tydlig koppling mellan våldsutsatthet, både pågående och tidigare i livet, och ohälsa. Frågan om våldsutsatthet är därför viktig och ska vara en del av redogörelsen för patientens föregående tillstånd vid varje kontakt inom sjukvården.

Mottagningen på Akademiska sjukhuset är Sveriges första specialistmottagning för våldsutsatta kvinnor. Hit söker sig kvinnor som utsatts för sexuellt våld eller våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld. På mottagningen arbetar ett team bestående av sjuksköterskor, barnmorskor, psykiatriker, allmänläkare och gynekolog.

NCK finns även till för andra verksamhetsområden dit våldsutsatta kvinnor söker, både för rådgivning över telefon och konsultationer på andra avdelningar. Vid ett jakande svar på frågan om våldsutsatthet kan kontakt tas med kvinnofridsmottagningen för omhändertagande, både medicinskt och psykosocialt.

I det nationella uppdraget som NCK har ingår att utveckla vården av våldsutsatta kvinnor och att bedriva forskning kring våldsutsatthet och hälsa. Här har vår verksamhet en unik möjlighet då NCK har både den kliniska verkligheten från de kvinnor som går på mottagningen eller ringer till kvinnofridslinjen. Under 2022 har en planering startat för att kunna erbjuda mer hjälp och fler olika behandlingar till de våldsutsatta, bland annat genom att påbörja rekrytering av en psykolog till mottagningen.

De som möter våldsutsatta i sitt arbete kan dygnet runt hänvisa dem att ringa till kvinnofrids- linjen för stöd. Det är en nationell stödtelefon och är en del av kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset. Den bemannas av sjuksköterskor och kuratorer som är vana vid att möta kvinnor utsatta för våld i nära relationer och eller sexuellt våld. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt, alla dagar, och de som ringer är anonyma. Yrkesverksamma som möter våldsut- satta kan också själva ringa till den nationella stödtelefonen för att få vägledning vid mötet med våldsutsatta. Under 2022 besvarades 44 678 samtal, vilket innebar 122 samtal per dag.

På regeringens uppdrag till NCK har under året två nya stödlinjer arbetats fram för att tas i bruk i början av 2023. Införandet av Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner är ett pilotprojekt som ska utvärderas efter ett år. De nya linjerna vänder sig till män och personer med transerfarenhet eller icke binära som utsätts för våld i nära relation och sexuellt våld. Redan idag ringer män till kvinnofridslinjen och får stöd för sin våldsutsatthet. Med de nya linjerna hoppas vi kunna ge möjlighet för fler våldsutsatta personer att söka hjälp.

Kvinnosjukvård

Endometrios

Kvinnosjukvård är ett verksamhetsområde som har i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård inom endometrios.

Närmare var tionde kvinna i fertil ålder har endometrios. Endometrios innebär att det finns livmoderslemhinna eller celler som liknar livmoderslemhinna på andra ställen än inuti livmodern. Det är en delvis ärftlig gynekologisk sjukdom med symtom såsom kraftiga menssmärtor, smärta vid samlag och toalettbesök, trötthet och energilöshet. Vävnaden kan påträffas i stort sett var som helst i kroppen; på äggstockarna, området mellan livmodern och ändtarmen, tjock- och tunntarmen, blindtarmen, ljumskarna, urinblåsan och mellangärdet. I lindrigare fall kan smärtstillande och p-piller eller liknande räcka till för att dämpa symtomen, men det hjälper inte alla. Ibland kan man behöva operera bort endometriosförändringarna, oftast via titthålskirurgi. I riktigt svåra fall kan man behöva göra en radikal operation som innebär att livmodern och äggstockarna helt tas bort.

Ett pilotprojekt har inletts där man ska utvärdera kryoablation vid endometrios i bukväggen efter kejsarsnitt, en ny behandlingsmetod som alternativ till traditionell kirurgi. Många kvinnor med endometrios är i fertil ålder. Den nya metoden kryoablation är minimalinvasiv och relativt ny i Sverige. Den är mer skonsam för patienten, med mindre risk för komplikationer. Den kan vara gynnsam om en kvinna önskar få fler barn i framtiden. Långtidsresultatet av större kirurgi i bukväggen riskerar att gå förlorad i samband med att buken spänns ut igen under kommande graviditet.

Kryoablation innebär i korthet att man fryser endometriosvävnaden i bukväggen med hjälp av nålar, så att den förstörs, i stället för en omfattande operation med borttagande av delar av bukmuskulaturen, rekonstruktion med nätimplantat och risk för bråck och smärtor.

Metoden har redan använts internationellt vid endometrios.

One-to-One care

Närvaro på sal är visat gynnsamt för minskat behov av ryggbedövning och kejsarsnitt. På förlossningen har en projektgrupp under hösten arbetat med One-to-One care, ett arbetssätt för att komma närmare vårt mål att en barnmor- ska ska ansvara för endast en patient i aktiv förlossning. Intervjuer med kvinnorna har hittills visat hög nöjdhetsgrad i patientgruppen.

Könsstympning

Ett pågående kvalitetsprojekt inom gynekologin avser kvinnor som utsatts för könsstympning. Under 2022 har man tittat på och arbetat fram ett vårdflöde för patienterna, med en enkel väg in till kvinnosjukvården med bättre patientinformation på hemsidan.

Neuro

Under 2022 har Akademiska sjukhuset fortsatt att utveckla den kirurgiska verksamheten som bedrivs i MR-hybridsalen med en ny operationsteknik som ökar precisionen vid vissa typer av ingrepp. LITT (Laser interstitial thermal therapy) är en metod där man med hjälp av förutsedda koordinater exakt kan placera en laserprob genom ett litet borrhål i skallen i ett område. LITT är en minimalinvasiv behandling som ger möjligheter att behandla djupliggande förändringar med liten risk att skada ytlig eller omkringliggande vävnad.

Vi har börjat att behandla patienter med hjärntumörer och med svårbehandlad epilepsi där utredning har visat ett epileptisk fokus som är djupt placerat.

Tekniken har utvecklats sedan förra året och vi har nu möjligheter att anpassa tekniken till patientens behov och tillstånd med hög precision. Fördelen med LITT-teknik är också att återhämtningstiden och vårdtiden är kortare jämfört med vanlig kirurgi. Effekten av detta är att vi kan minska postoperativa komplikationer, förbättra det kirurgiska resultatet och ge bättre möjligheter till svårare patienter

Ortopedi och handkirurgi

Först i Sverige med ny metod

Efter höft- och knäledsoperationer är infektioner kring protesen den vanligaste tidiga komplikationen. Infektionen är ofta svårbehandlad eftersom bakterier klänger sig fast på protesens metallytor och bildar en så kallad biofilm. Infekterade proteser behöver ofta tas ut och ersättas med nya implantat, vilket är en smärtsam och långdragen process för patienten.

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska börjat behandla svåra protesinfektioner med bakteriofager som skräddarsys utifrån vilka bakterier patienten drabbats av. Bakteriofager är virus som utvecklats tillsammans med bakterier under miljontals år, och som lever på att ”äta upp” specifika bakterier. Behandlingen, som godkänts av Läkemedelverket för denna specifika patientgrupp, innebär att bakteriofager, eller fager som det också kallas, skräddarsys mot den typ av bakterier som patienten drabbats av. Fagerna sprutas in i patientens led vid tre tillfällen.

En fördel med den nya virusbehandlingen är att bakteriofager är specifika för vissa typer av bakterier och bara angriper just dessa stammar, utan att förstöra tarmflora eller andra för kroppen viktiga bakterier. Akademiska sjukhuset har byggt upp ett kompetenscentrum för protesinfektioner inom verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi.

Val av operationsmetod

Traditionell kirurgisk behandling för diskbråck/ rotkanalstenos utgörs av en främre operation där disken avlägsnas, den påverkade nerven frias och de två angränsande kotorna stelopereras. Metoden beskrevs redan 1958 och används framgångsrikt sedan dess. Dock föreligger risk för degeneration av intilliggande diskar. Av den anledningen har man utvecklat rörelsebevaran- de implantat för diskersättning som en alternativ metod till främre fusion.

Plastik- och käkkirurgi

Lymfödem är ett kroniskt tillstånd orsakat av nedsatt funktion i lymfsystemet. Sjukdomen kan uppstå till följd av till exempel cancerbehandlingar, trauma eller utan känd orsak. Symtomen är ofta svullen arm eller ben, påverkad rörlighet, smärta och försämrad livskvalitet.

Akademiska har sedan ett antal år ett multidisciplinärt lymfödemcenter som erbjuder bland annat mikrokirurgisk behandling av lymfödem.

Verksamheten innefattar mottagningar där medicinska lymfterapeuter, kontaktsjuksköterska och plastikkirurg ser och undersöker patienter från hela landet. Bland annat visualiserar man på mottagningen lymfsystemet med fluorocensgrönt ljus så att både patient och behandlare får en tydlig bild av hur lymfsystemet är skadat.

Under året har robotkirurgi införts. Tio operationer har utförts med roboten simultant som ingrepp nu även sker i lokalanestesi. Detta utgör ett mindre ingrepp för patienten och patientdelaktigheten ökas genom att patienten kan se vad som sker under operationen om så önskas. Multidisciplinär rond för komplexa lymfödem har initierats. Remisser inkommer från hela landet för patienter med komplexa lymfödem och lymfatiska tillstånd.

Psykiatri

Utmaningen i suicidpreventivt arbete är att många kan ha tankar på suicid som problemlösning på svårlösta problem. Men de allra flesta håller dessa tankar för sig själva. Att våga fråga om suicidtankar är ett viktigt första suicidpre- ventivt steg. Att känna sig trygg i att hantera ett jakande svar och tillsammans med patienten utforska vad som behöver göras i den aktuella situationen kan vara lite svårare.

Därför har verksamhetsområde psykiatri tagit fram en utbildning i att samtala om suicidtankar. Målgruppen är personal inom hälso- och sjukvården. Forskning visar att personer med allvarliga suicidtankar inte enbart vårdas inom psykiatrin, utan i hög grad har vårdkontakter inom somatisk vård och primärvård. Därför har utbildningen riktat sig till alla delar av hälso- och sjukvården.

Utbildningen erbjuder en struktur för hur vårdpersonal kan samtala om dessa svåra frågor och vad som är hjälpsamt och effektivt för att behandla tillståndet och förebygga suicid.

Specialmedicin, hud och reumatologi

Koloncancerscreening

Under 2022 initierades arbetet med nationell koloncancerscreening, som kommer att utökas med fler åldersgrupper de närmaste åren. Denna screening för tjock- och ändtarmscancer, som är Sveriges tredje vanligaste cancerform, omfattar invånare i åldern 60-74 år, med förväntan att detta kommer att ge hälsovinster i form av sänkt dödlighet.

De som erbjuds provtagning erhåller ett brev med instruktioner för provtagningen, som utförs hemma och skickas åter med bifogat svarskuvert. Om provet påvisar blod i avföringen kallas individen till koloskopi vid skopienheten, det vill säga en undersökning där tarmens slemhinna inspekteras med ett fiberoptiskt instrument.

Diabetesvården

2022 rankades Uppsala högst i riket avseende diabetesvård enligt mätningar genomförda av Svenska diabetesförbundet, där data har hämtats från både kvalitetsregister (Nationellt diabetesregister, NDR) samt patientenkät.

Verksamheten har i många år arbetat systematiskt med kvalitetsarbete, ett arbete vars effekt nu mycket glädjande också syns i officiella mätningar. En hög kompetens, ett stort engagemang och ett strukturerat förbättringsarbete har lett fram till dessa framgångar, som nu också mätbart kommer våra patienter till godo. Här är vi ett Centre of Excellence för typ 1-diabetes sedan 2012.

Teledermatoskopi

Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor och den tredje vanligaste totalt, även när inte den allvarliga formen malignt melanom och den lindrigare basalcellscancern räknas med. Även om allt fler får diagnosen hudcancer minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Under hösten 2022 påbörjades breddinförandet av teledermatoskopi inom Region Uppsala. Teledermatoskopi är en metod där misstänkta hudförändringar fotograferas i primärvården och sedan bedöms av hudläkare, utan att patienten behöver åka till en hudmottagning.

När en hudförändring uppmärksammas är det ofta familjeläkaren som först upptäcker och bedömer densamma. Syftet med teledermatoskopi är en förkortad ledtid från upptäckt av hudförändring till rätt diagnos och sedermera rätt behandling. De förändringar som bedöms godartade kan avskrivas och belastning på kirurger och patologer minskar när enbart de förändringar som verkligen bedöms som misstänkt maligna tas bort.

Målsättningen är att diagnosticeringen ska bli säkrare så att de elakartade förändringarna hittas tidigare och att de patienter med verkligt behov av att träffa hudspecialist ska få göra det inom rimlig tid, att patienter som behöver excisioner remitteras direkt till opererande specialiteter och att de patienter som har godartade förändringar ska kunna avslutas utan att behöva besöka hudmottagningen.

Thoraxkirurgi och anestesi

Inom thorax arbetar vi aktivt för att registrera och aktivt följa utfallsmått i kvalitetsregistren: Hjärtkirurgiregistret, ThoR (Thoraxregistret), SIR (Svenska Intensivvårdsregistret) och TAVI-registret (kateterburen aortaklaff). Målsättning är att varje patient som genomgår en operation ska registreras i ett kvalitetsregister och följas upp. Idag har vi 100 procents följsamhet till de register vi deltar i.

Exempel på några av de kvalitetsindikatorer som vi följer aktivt är: hjärtinfarkt i samband med operationen, stroke, njursvikt, arytmier, tid med dränage, tid i respirator i antal timmar, dialys, postoperativ förvirring, förlängd vårdtid, infektioner, tidig död, återinläggning och orsak till återinläggning.

Resultat och kvalitetsdata från dessa register sammanställs och analyseras, och vi jämför oss både nationellt och mot oss själva över tid.

Behov av systematiska förbättringsarbeten genereras ur de olika registren. Till exempel har vi under året arbetat med att minska andelen postoperativa infektioner efter hjärtkirurgi. Detta arbete har skett tillsammans med infek- tionsverksamheten och nya behandlingsstrategier har gemensamt tagits fram. Nyttan för varje enskild patient som kan undgå en postoperativ infektion är stor och arbetet har lett till minskat antal djupa infektioner efter hjärtkirurgi.

Urologi

Vi har en specialenhet där unga vuxna med medfödda missbildningar i urinvägarna får hjälp med rekonstruktiv kirurgi och kontinuerlig uppföljning och stöd. Här samarbetar barn- och vuxenurologer för bästa omhändertagande.

Vid kirurgisk behandling arbetar vi både öppet och robotassisterat för maximal hjälp med minsta möjliga biverkan. Ett framsteg vid mindre njurcancrar är den minimalinvasiva metoden med kryo- (frysning) eller värmeablation av tumören.

Kryobehandling av njurtumörer är sjukhuset ensamma om att utföra i Sverige. Metoden är fördelaktig om tumören ligger nära urinledaren, då frysning minimerar risken för skador på urinledare. Dessa patienter kan oftast gå hem samma dag utan någon smärtmedicinering. På urologen görs en satsning på proteskirurgi för att hjälpa män med urininkontinens och män med svår impotens. Detta är en eftersatt grupp som ofta lider i tysthet. Vi opererar in en vätskefylld protes som sitter runt urinröret som förhindrar urinläckage. Det finns en liten ventil som ligger i pungen som går att trycka på så att protesen tömmer sig och mannen kan kissa, därefter fylls protesen på igen automatiskt. Vid impotens läggs två stavar in i vardera svällkropp och via en pump som sitter i pungen kan svällkropparna pumpas upp för att åstadkomma en erektion. Det är ofta män som opererats för prostatacancer som drabbas av svår inkontinens och de får inte sällan vänta länge innan de får möjlighet att bli opererade. Stora urinläckage påverkar livskvaliteten betydande och det är därför viktigt att satsa på denna grupp patienter.

Centrum för avancerad bäckencancerkirurgi är vår gemensamma enhet för patienter med avancerad cancer i bäckenet. Avancerad bäckenkirurgi bygger på den mest komplexa och riskfyllda kirurgin för olika cancerformer i bäckenet. Dessa patienter har en sjukdom som kräver specialkunskap med noggrann planering, operation, omvårdnad och rehabilitering.