Effektiv resursanvändning av vårdteam

Geriatriska medicinavdelningen har ersatt den traditionella ronden med korta, teambaserade avstämningar. Förbättringsarbetet med det nya arbetssättet har införts och pågått under två år. Arbetet är (under vardagar) upplagt så att dagen inleds med att undersköterskor och sjuksköterskor träfas för att göra en omvårdnadsplanering vid en skrivtavla. Tavlan ger en  snabb överblick över vem som ska göra vad, vilket minimerar risken att något missas.

Därefter träffas hela teamet, där även fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare ingår. Under cirka fem minuter gör de tillsammans en avstämning kring patienterna för att göra en gemensam planering för dagen, ett tillfälle att diskutera bland annat eventuella förändringar under natten eller om någon patient ska iväg på undersökning. 

Efter detta möte stannar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kvar i ytterligare femtio minuter för att göra en medicinsk avstämning och prioritering. Klockan 13 träfas hela teamet igen i omkring 20 minuter för att få ett helhetsperspektiv av patienten, grundat på alla professioners bedömningar. Alla patienter tas inte upp varje dag; vilka det blir bestäms från individ till individ utifrån aktuellt behov.

Team­träffen bygger på den hälsoplanering som läkare och sjuksköterskor gör med varje patient. Det är en gemensam plan som bygger på patientens egna upplevelser och önskemål, i kombination med vad som är medicinskt befogat. Hälsoplanen ger en personcentrerad vård där patienten får en större delaktighet och självbestämmande i sin egen vård.

Färre uppsägningar med nytt arbetssätt

Efter att kvällspersonalen har gått på görs en personcentrerad överlämning inne hos patienten. I den deltar dag­ och kvällssjuksköterskan samt kvällsundersköterskan. Patienten får då träffa personalen som ska jobba kväll.

Arbetet har förskjutits i en riktning där personalen endast har kortare avstämningar i teamet, resten av tiden är de ute hos patienterna. Det ger en större trygghet för både patienter och personal. Sjuksköterskorna har fått mer tid med patienterna och upplever överlag att stressen har minskat betydligt.

Arbetssättet har även påverkat möjligheterna att nyrekrytera; uppsägningarna har minskat kraftigt till antalet och avdelningen har inte haft behov av sjuksköterskor från bemanningsföretag. De festa sjuksköterskorna uppger att de skulle ha svårt att tänka sig att byta till en arbetsplats som jobbar med den traditionella typen av rond. I den utvärdering som genomförts och där man frågat hur sjuksköterskorna upplevde sin arbetsmiljö utifrån avdelningens arbetssätt i jämförelse med tidigare praktik­ och arbetsplatser svarar sjuksköterska 5,29 på en skala där 1 inte är bra och 6 är mycket bra. 

– Teamarbetet har förstärkts och det känns tryggt att hela teamet träfas oftare för återkoppling. Det blir direkt kommunikation i teamet och det blir mer patientsäkert och resursefektivt, säger avdelningschefen.