Akademiska och omvärlden

Akademiska är ett komplett universitetssjukhus som erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. För invånarna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns ett samverkansavtal som innebär att Akademiska deltar i ett gemensamt ansvarstagande för hela sjukvårdsregionen och verkar för en mer jämlik hälso- och sjukvård, även för regioner med sämre förutsättningar. 

Akademiska sjukhuset tillhandahåller mest utomlänsvård av alla universitetssjukhus i Sverige. Var tredje patient vid sjukhuset är  hemmahörande i en annan region. Inom sjukhusets verksamheter finns en vana att samarbeta med många olika externa parter för att tillsammans uppnå och erbjuda specialistsjukvård av högsta kvalitet.

Sjukhusets stora patientvolymer är en förutsättning för att kunna bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet. Medicinsk och farmaceutisk forskning och utbildning är två av sjukhusets kärnuppdrag, vilka sker i nära samarbete med Uppsala universitet. Akademiska är också en viktig del i Uppsalas Life science-kluster, som är en viktig tillväxtfaktor för Mälardalsregionens näringsliv.

Utmaningar för sjukvården och hur vi möter dem

Sveriges invånare blir allt fler och allt äldre vilket leder till ett ökat vårdbehov. Den medicinska kvaliteten i svensk hälso- och sjukvård är mycket bra, men för att möta de nuvarande och framtida vårdbehoven med en åldrande befolkning är det nödvändigt med en utveckling av arbetssätt, organisation och struktur inom vården.

Just nu pågår en nivåstrukturering, en form av arbetsfördelning inom vården mellan olika vårdenheter, i syfte att alla patienter ska få en god och jämlik vård. Nivåstrukturering kan ske på tre nivåer:

  • Nationellt, tidigare bland annat via rikssjukvård och RCC i samverkan, numera
    i form av nationell högspecialiserad vård.
  • Inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, genom frivilliga överenskommelser.
  • Inom Region Uppsala, inom ramen för det vi kallar effektiv och nära vård.

Nationell högspecialiserad vård rör sällan förekommande och komplexa medicinska tillstånd och behandlingar. Via Socialstyrelsen hanteras fördelning av denna vård till olika sjukhus i landet. Vårt mål är att erbjuda minst lika mycket högspecialiserad vård som vi gör nu, vilket betyder att annan mer basal vård kan komma att bedrivas på andra vårdenheter eller i andra former.

Inom sjukvårdsregionen görs överenskommelser som konkretiseras i särskilda uppdragsbeskrivningar eller avtal för verksamheter som bedöms som lämpliga att bedrivas på sjukvårdsregional nivå, med gemensam finansiering av alla eller av några av samverkansnämndens regioner.

Region Uppsalas arbete med effektiv och nära vård innebär en omställning av hälso- och sjukvården där Akademiska sjukhuset är delaktigt. Vården ska komma närmare invånarna till exempel med hjälp av videovårdmöten, men också geografiskt i form av lättillgängliga hälsocentraler.

Inom vården råder kompetensbrist i hela landet, främst när det gäller sjuksköterskor, vilket skapar problem att möta behovet av sjukvård. Sjukhuset arbetar löpande med aktiviteter på flera nivåer för att kunna behålla och rekrytera medarbetare. Ett exempel är förbättrade arbetstidsmodeller för verksamheter som kräver jämn bemanning dygnet runt. Ett annat exempel är ett pågående arbete med handledarstöd och mentorskap för chefer och nyanställda.

Kostnadsutvecklingen på universitetssjukhusen är i regel hög. Huvudorsaken är en växande och åldrande befolkning med ökat vårdbehov, samtidigt som intäkterna inte ökar i motsvarande grad. Sjukhuset arbetar intensivt med en förbättrad ekonomistyrning och produktion, liksom att ta fram tydligare kvalitetsmått för alla verksamheter för att få bättre kvalitet och medicinska resultat, och därmed använda sjukhusets resurser mer effektivt.

Materialkrisen

Under hösten 2019 fick Akademiska sjukhuset stora problemen med leveranser av engångsmaterial. Det uppstod i samband med ett byte av distributör, vilket påverkade Region Uppsala och flera andra regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Akademiska sjukhuset och Region Uppsala aktiverade stabsläge för att hantera situationen, vilket innebar att vissa operationer behövde ställas in. Stabsläget hävdes senare i oktober och verksamheten kunde återgå till normalläge.