Akademiska och omvärlden

Akademiska sjukhuset är unikt i sitt slag av att vara ett stort sjukhus i en relativt liten region. Vårt vårduppdrag omfattar såväl bassjukvård för Uppsala läns invånare som specialiserad och hög-specialiserad vård för patienter inom och utom länsgränserna. Detta bredare uppdrag särskiljer oss från andra universitetssjukhus i Sverige. 

En stor andel av våra patienter, och därmed vår ekonomiska bas kommer från regioner utanför Uppsala län. Ungefär en tredjedel av vår omsätt­ning kommer från vård som säljs nationellt och internationellt. Detta berikar oss och gör det möjligt att uppfylla våra ytterligare uppdrag; utbild­ning,  forskning och sam­verkan med näringsliv.

Akademiska sjukhuset ingår i Sjukvårdsre­gion Mellansverige, som är Sveriges näst största sjukvårdsre­gion. Vår roll i sjuk­vårdsregionen består i att tillhandahålla högspecialiserad vård till regionens invånare, men också att samverka kring exempelvis kunskaps­styrning. Efterfrågan på vår högspecialiserade vård är stor, och det är viktigt att arbeta lång­siktigt med relationsskapande inom regionen för att kunna utveckla partnerskapen, få ett stabilt patientunderlag och därigenom säkra den framti­da högspecialiserade vården. Att värna avtal och att samverka är centralt inom såväl sjukvårdsregi­onen som i relation till andra såsom Norra sjukvårdsregionförbundet och Åland.

Ny strategi för vår riktning framåt

Vi har två år av tuffa utmaningar bakom oss, vilka ställt vår kompetens och kapa­citet på sin spets. Under hösten 2019 hade vi en materialkris som påverkade vår pro­duktion och därmed vår ekonomi negativt. Knappt ute ur den­na kris kom nästa – pandemin – som än mer prövat vår produktion, ekono­mi och framför allt våra medarbetare. Detta, i takt med en växande konkurrens om såväl personal som vårduppdrag, samtidigt som vi brottas med ett eko­nomiskt underskott och utebliven produktion, har tydliggjort att sjukhu­set behöver en ny strategi för vår riktning framåt. Denna strategi ska på ett tydligt sätt tala om för medarbetare och chefer vart vi vill gå och hur vi ska ta oss dit. Region Uppsalas övergripande strategier och mål har varit utgångspunkten vid framtagandet av strategin. Tillsammans ska vi veta vart och hur vi ska förfytta oss för att nå vi­sionen ”Vi ska vara det ledande universitetssjuk­huset som skapar störst värde för patienterna”.