Akademiska och omvärlden

Akademiska är ett komplett universitetssjukhus som erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. För invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige finns ett samverkansavtal som innebär att Akademiska deltar i ett gemensamt ansvarstagande för hela sjukvårdsregionen och verkar för en mer jämlik hälso- och sjukvård, även för regioner med sämre förutsättningar.
 
Akademiska sjukhuset tillhandahåller mest utomlänsvård av alla universitetssjukhus i Sverige. Var tredje patient vid sjukhuset är hemmahörande i en annan region. Inom sjukhusets verksamheter finns en vana att samarbeta med många olika externa parter för att tillsammans uppnå och erbjuda specialistsjukvård av högsta kvalitet.
 
Sjukhusets stora patientvolymer är en förutsättning för att kunna bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet. Medicinsk och farmaceutisk forskning och utbildning är två av sjukhusets kärnuppdrag, vilka sker i nära samarbete med Uppsala universitet. Akademiska är också en viktig del i Uppsalas Life science-kluster, som är en viktig tillväxtfaktor för Mälardalsregionens näringsliv.
 

Akademiska ett av världens 50 bästa sjukhus

Akademiska sjukhuset klättrar från plats 48 till 46 när den internationella tidskriften Newsweek rangordnar världens bästa sjukhus. Endast två svenska sjukhus är med bland de 100 främsta i världen enligt undersökningen. Listan toppas av tre amerikanska sjukhus: Mayo Clinic, följt av Cleveland Clinic och Massachusetts General Hospital.
 
Detta är tredje året som Newsweek rankar världens bästa sjukhus. Rankningen omfattar 2 000 sjukhus i 25 länder. Sjukhusen rangordnas efter tre kriterier: medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter, som läkare och chefer inom sjukvården.
 
Att Akademiska sjukhuset klättrar i rankingen trots ett exceptionellt år med pandemin är fantastiskt. Akademiska har utvecklat nya behandlingsmetoder för covid-19 och startat flera studier om sjukdomen samtidigt som man klarat av utbildning och ordinarie verksamhet.
 
Newsweek har i en annan undersökning även rankat de 250 sjukhus i världen som är bäst på att utnyttja den mest avancerade teknologin inom vården. Undersökningen inkluderar områden som robotkirurgi, digital bild, telemedicin, artificiell intelligens och elektronisk dokumentation. Akademiska placerar sig här på plats 45 totalt och på tolfte plats i Europa. Endast två svenska sjukhus finns med bland de 250 främsta i världen enligt undersökningen.
 
Region Uppsala och Akademiska sjukhuset har mycket välutvecklade funktioner för hantering av strukturerade data genom ett regionövergripande journalsystem och datacenter. Detta har visat sig vara ovärderligt under coronapandemin. Region Uppsala har också gemensamt med Akademiska sjukhuset under hösten 2019 genomfört en validering av vår vårdinformationssmiljö (HIMSS) vilket har gett bra insikter i var våra brister och förbättringsområden ligger. Detta kommer vi ha med oss framåt för att kunna utvecklas ytterligare.
 

Utmaningar för sjukvården och hur vi möter dem

Sveriges invånare blir allt fler och allt äldre vilket leder till ett ökat vårdbehov. Den medicinska kvaliteten i svensk hälso- och sjukvård är mycket bra, men för att möta de nuvarande och framtida vårdbehoven med en åldrande befolkning är det nödvändigt med en utveckling av arbetssätt, organisation och struktur inom vården.
 
Just nu pågår en nivåstrukturering, en form av arbetsfördelning inom vården mellan olika vårdenheter, i syfte att alla patienter ska få en god och jämlik vård. Nivåstrukturering kan ske på tre nivåer:
  • Nationellt, tidigare bland annat via rikssjukvård och RCC i samverkan, numera i form av nationell högspecialiserad vård.
  • Inom Sjukvårdsregion Mellansverige, genom frivilliga överenskommelser.
  • Inom Region Uppsala, inom ramen för det vi kallar effektiv och nära vård.
 
Nationell högspecialiserad vård rör sällan förekommande och komplexa medicinska tillstånd och behandlingar. Via Socialstyrelsen hanteras fördelning av denna vård till olika sjukhus i landet. Vårt mål är att erbjuda minst lika mycket högspecialiserad vård som vi gör nu, vilket betyder att annan mer basal vård kan komma att bedrivas på andra vårdenheter eller i andra former.
 
Inom sjukvårdsregionen görs överenskommelser som konkretiseras i särskilda uppdragsbeskrivningar eller avtal för verksamheter som bedöms som lämpliga att bedrivas på sjukvårdsregional nivå, med gemensam finansiering av alla eller av några av samverkansnämndens regioner.
 
Region Uppsalas arbete med effektiv och nära vård innebär en omställning av hälso- och sjukvården där Akademiska sjukhuset är delaktigt. Vården ska komma närmare invånarna till exempel med hjälp av videovårdmöten, men också geografiskt i form av lättillgängliga hälsocentraler.
 
Inom vården råder kompetensbrist i hela landet, främst när det gäller sjuksköterskor, vilket skapar problem att möta behovet av sjukvård. Sjukhuset arbetar löpande med aktiviteter på flera nivåer för att kunna behålla och rekrytera medarbetare. Ett exempel är förbättrade arbetstidsmodeller för verksamheter som kräver jämn bemanning dygnet runt. Ett annat exempel är ett pågående arbete med handledarstöd och mentorskap för chefer och nyanställda.
 
Kostnadsutvecklingen på universitetssjukhusen är i regel hög. Huvudorsaken är en växande och åldrande befolkning med ökat vårdbehov, samtidigt som intäkterna inte ökar i motsvarande grad. Sjukhuset arbetar intensivt med en förbättrad ekonomistyrning och produktion, liksom att ta fram tydligare kvalitetsmått för alla verksamheter för att få bättre kvalitet och medicinska resultat, och därmed använda sjukhusets resurser mer effektivt.
 

Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård som rör sällan förekommande och komplexa medicinska tillstånd och behandlingar. Vården bedrivs vid som mest fem platser i landet. Områdena kan vara väldigt ovanliga (enstaka fall/år nationellt) eller relativt ovanliga (hundratals fall/år nationellt).
 
Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård. Alla beslutade rikssjukvårdsområden är nu gällande under systemet för nationell högspecialiserad vård. Akademiska sjukhuset har idag två tillstånd som omvandlats från rikssjukvård till NHV: kranofacial kirurgi och brännskadevård.
 
Processen kring nationell högspecialiserad vård styrs av Socialstyrelsen. Socialstyrelsens mål är att den högspecialiserade vården fördelas på ett tydligare sätt, framförallt mellan universitetssjukhusen. Socialstyrelsen utlyser stegvis nya områden. Det är sedan upp till varje region att bestämma om de ska söka tillståndet. Beslutet om var vården ska bedrivas fattas sedan av nämnden för nationell högspecialiserad vård, där förtroendevalda från sjukvårdsregionerna ingår. Tillstånden gäller tillsvidare och följs upp årligen av Socialstyrelsen.
 
Den 25 mars 2020 tilldelades Akademiska även tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för endometrios. Fler tillstånd ligger inne som ansökningar hos Socialstyrelsen i väntan på tilldelning. I och med att tillstånd tilldelas kommer Akademiska sjukhuset behöva skala upp respektive ned olika högspecialiserade områden. Sjukhusets mål är att bedriva lika mycket eller mer högspecialiserad vård som vi gör nu.