Medicinska biblioteket

Medicinska biblioteket på Akademiska sjukhuset är en del av Uppsala universitetsbibliotek. Vi är till för dig som är anställd i Region Uppsala, har avtal med regionen, forskare samt studerande inom vårdområdet.

Aktuellt

Information om Proxiven

Installationen av den nya proxylösningen EZproxy är försenad. Proxiven fungerar som vanligt fram till den nya proxylösningen finns på plats.

Information om sökuppdrag och covid-19

Individuell kartläggning av senaste forskningen gällande covid-19 eller annat?
Behöver du kartlägga den senaste forskningen gällande covid-19? Finns det vissa aspekter du vill kika extra på? Kontakta Uppsala universitetsbibliotek så hjälper vi dig utforma en systematisk sökning som fångar just de aspekter du är intresserad av. Antingen skapar vi en sökning som du kan prenumerera på i valfri databas med möjlighet att få veckovisa uppdateringar av den senaste forskningen. Eller så kan du skicka in ett sökuppdrag gällande en sökning inför en systematisk översikt. Vid sökuppdrag levererar vi också sökdokumentation, handledning i systematisk metod och uppladdning av referenser i referenshanteringsprogram och/eller screeningsverktyg.

  1. För prenumeration på sökning gällande COVID-19
  2. För sökning inför en systematisk översikt gällande covid-19 eller andra ämnen behöver du däremot fylla i vårt formulär

Individual mapping of the most recent research concerning COVID-19 or something else?
Do you need to map the most recent research concerning COVID-19? Are there some aspects you wish to examine more closely? Contact us and we will help you design a systematic search capturing precisely those aspects of interest to you. We can either create a search for which you can subscribe in any database, with the possibility to receive weekly updates concerning the most recent research. Or, you can order a search request for a search prior to a systematic review. As part of the search request we also deliver search documentation, guidance in systematic method and uploading of references in reference management programs and/or screening tools.

  1. For subscriptions of searches concerning COVID-19.
  2. For searches prior to a systematic review concerning COVID-19 or any other topic you need to fill out our form