Framtidens VFU

På KTC drivs projektet framtidens VFU


I Akademiska sjukhusets utbildningsuppdrag ingår planering och genomförande av att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) säkerställs, detta så att studenterna får en utbildning som motsvarar Högskoleförordningens (SFS 1993:100) krav på högskolemässighet och hög kvalitet.
Projektet Framtidens VFU ska ta fram ett koncept för genomförandet av VFU-placeringar för att tillse att Akademiska sjukhuset möter Högskoleförordningens krav på högskolemässighet och hög kvalitet, vilket ska bidra till att studenter får kunskaper och färdigheter som motsvarar kraven i utbildningen. Dessa kunskaper och färdigheter kommer sedan hälso- och sjukvården till godo.
Akademiska sjukhuset har idag ansvaret för 65% av den totala VFU-mängden vårdutbildningar inom Region Uppsala, dvs ca 1450 studenter per termin som Akademiska sjukhuset förväntas tillgodose med lämplig VFU-placering.
I dag blir studenterna inom vårdutbildningarna allt fler på Uppsala Universitet, detta tillsammans med ett begränsat antal handledare samt minskade antal vårdplatser gör att förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen påverkas. Det ställer högre krav på lärosäten och verksamheter, men också utformningen av nuvarande VFU.
Bra utbildning kräver framförhållning, planering och långsiktighet. Akademiska sjukhuset har ett stort VFU-uppdrag vilket kräver prioritering för optimalt nyttjande av resurser. Detta uppnås endast genom att arbeta fram ett tydligt koncept för hur VFU ska genomföras.
För Akademiska sjukhuset förväntas konceptet bidra till försörjningen av framtida kompetenta och välutbildade medarbetare.