Stora innovations- och forskningsprojekt

Syftet med det stöd som vi erbjuder inom ekonomi och administration är att du som forskare ska kunna koncentrera dig på forskningen medan vi avlastar med att hantera ekonomiska frågeställningar, rapporteringar och analyser.

Här hittar du information om några av de innovations- och forskningsprojekt som hanteras via forskningsstödet.

SBR – Svenska biobanksregistret

Sedan mitten av 2021 har det Svenska biobanksregistret (SBR) drivits via en ny IT-enhet inom Uppsala Biobank. SBR är regionernas gemensamma register för alla sparade biobanksprov tagna inom hälso- och sjukvården i Sverige. Enligt samverkansavtalet ska Region Uppsala ansvara för all gemensam ekonomisk administration och har årligen en budget på 10 miljoner kronor. Detta finansieras via de 21 regionerna utifrån varje regions befolkningsmängd per den 30 november föregående år. 

Biobankslagens krav på spårbarhet för prov även över huvudmannagränser (region, universitet, läkemedelsindustri) har skapat ett behov av register på sjukvårdsregional/nationell nivå för information kring prov i biobank. 

SBR är till för att underlätta den administration som biobankslagen ger upphov till. Bland annat ett stöd för att genomföra medborgarens rätt att spåra prov och hantera samtyckesbegränsningar. Registret kan även användas till att söka efter prov som kan vara till nytta för forskning.  

Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobankning som finns regionalt tillgänglig och är inrättad genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer. Infrastrukturen syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, såväl nationellt som internationellt. Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen. Arbetet sker på uppdrag och med stöd av regioner och universitet med medicinska fakulteter. Arbetet stöds också av Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Vinnova via Swelife.  

IT-enheten byggs upp av ett antal nyckelpersoner för att utveckla det svenska biobanksregistret utifrån det gemensamma nationella uppdraget. Tidigare har företaget Inera ansvarat för IT-utveckling och förvaltning men nu är syftet att ha en organisation som kan ta hand om nationella utvecklingsprojekt inom IT, förvaltning av IT-system och support av IT-system.

GMS

Genomic Medicine Sweden (GMS) vill stärka precisionsmedicin över hela landet. Detta genom implementering av storskaliga sekvenseringstekniker inom hälso- och sjukvården, stärkt svensk forskning inom området samt innovation och industrisamverkan. Med patienten i centrum läggs initialt fokus på sällsynta ärftliga sjukdomar, cancer, farmakogenetik och infektionssjukdomar. Parallellt påbörjas arbetet kring de komplexa sjukdomarna (dvs folksjukdomar) för nästa fas av GMS.

GMS kommer att ge Sveriges patienter förstklassig diagnostik med möjlighet till nya individanpassade terapival, där inga andra alternativ tidigare funnits. GMS kommer därutöver utgöra en unik forskningsresurs för Sverige för att identifiera sjukdomsorsakande förändringar som kan ligga till grund för utveckling av nya läkemedel och behandlingsstrategier samt ökad samverkan med industrin. GMS ger därigenom möjlighet för Sverige att inta en internationell tätposition inom precisionsmedicin.

GMS genomförs i bred samverkan mellan olika aktörer i samhället; hälso- och sjukvården, universitetet, Science for Life Laboratory, näringslivet och patientföreningar. För att kunna leverera högklassig diagnostik och forskning som i sin tur möjliggör individuellt anpassade terapival och uppföljningsstrategier planeras regionala centra för genomisk medicin samt för en gemensam informatikinfrastruktur för databehandling, tolkning och lagring.

ATMP 2030

Avancerade terapiläkemedel, det vill säga genterapi-, cellterapi-, eller vävnadstekniska produkter förväntas i kombination med diagnostik baserat på genomics och andra -omics revolutionera framtidens sjukvård genom att erbjuda effektiva behandlingar och i vissa fall bot för många svåra sjukdomar. Som ofta med nya teknologier finns ett antal utmaningar som måste lösas för att dessa terapier skall kunna uppnå denna potential.

Genom att samla relevanta aktörer kring en gemensam vision och driva aktiviteter som syftar till att lösa de utmaningar som bromsar utvecklingen skall programmet leda till en långsiktig förnyelse av innovationssystemet kring utveckling och användning av avancerade terapiläkemedel i Sverige, till gagn för samhälle, patienter, sjukvård och industri. Bland annat behövs förnyelse och innovation, kring teknologi, data, arbetssätt, organisation, ekonomi och policys. Den internationella utvecklingen inom området går mycket snabbt. I Sverige pågår ett flertal initiativ för att stötta utvecklingen, men det saknas en gemensam nationell vision. En gemensam vision kommer att skapa attraktionskraft och ge näring åt en groende önska om att sätta Sverige på kartan inom Life Science och avancerade terapiläkemedel.