Frågor och svar

Har du ett externt innovations- eller forskningsprojekt på gång?

Ju tidigare du kontaktar oss desto större nytta kommer du att ha vid hanteringen av ett externt projekt. Vi är den verksamhetsnära stödfunktionen för forskare gällande avtal, ekonomi och administration.

Vilket stöd erbjuder vi?

Till oss kan du vända dig om du är i behov av råd kring hanteringen av ett externt innovations- och forskningsprojekt. Vi kan hjälpa till med att ta fram budgetunderlag och beräkningar innan ett avtal tecknas och projektet påbörjas. Under projekttiden hjälper vi till med underlag för rapporteringar, sammanställning av redovisningar och analyser, rekvirering av medel eller annat stöd som projektet kräver. Vi alltid utgår ifrån dina behov och projektets bestämmelser.

Vem kan få forskningsstöd av oss?

Vi riktar oss till forskare med EU-projekt och större innovations- eller forskningsprojekt och som ser ett värde i att erhålla ett samlat stöd inom ekonomi och administration för att underlätta projekthanteringen under projekttiden. Det måste framgå i avtalet att Akademiska sjukhuset, Region Uppsala eller någon förvaltning inom regionen är part i projektet.

Vilka forskningsprojekt hanterar vi?

Vi hanterar befintliga och kommande större projekt där Akademiska sjukhuset är en part, vilka som finansieras av EU-kommissionen eller nationella bidragsgivare så som Vinnova, Forte, VR mm. Vi hanterar även Region Uppsalas övriga EU-projekt, samt hjälper till andra förvaltningar och verksamheter med större externa projekt.

Hur ansöker jag om ett projektnummer?

Ansökan om ett projektnummer sker via ett digitalt formulär som du hittar här (Klicka på länken så kommer du direkt till ansökan).

Hur ska jag tänka kring medfinansiering?

Medfinansiering är en typ av finansiering som bidragsgivaren kräver för genomförandet av projektet. Medfinansieringen är den finansiering som vi som mottagande organisation själva ställer upp med för att kunna genomföra ett projekt. Medfinansieringen kan redovisas som en del i vår vanliga verksamhet eller behöva särredovisas utifrån bidragsgivarens krav.  Storleken av medfinansieringen är fastställd i avtalet och oftast är specificerad som personalkostnader eller utrustning. I budgetarbetet kring projektansökan behöver medfinansieringen anges, men observera att på denna del av kostnaderna ska inga indirekta kostnader beräknas.

Hur beräknar jag personalkostnader?

Personalkostnader ska beräknas utifrån den faktiska lönen. Vi hjälper dig även med kontering i lönesystemet av personalkostnaderna eller omföring av personalkostnader i ekonomisystemet. Kontakta oss så hjälper dig i frågan.

Hur rekvirerar jag medel från bidragsgivare?

Rekvirering av medel hjälper vi gärna till med. Vi bevakar även att pengarna kommer in på rätt projekt. Är vi involverade i ditt projekt så kommer vi i nära samarbete med dig, koordinatorn eller bidragsgivaren bestämma när rekvireringen ska ske, beloppet, vart den ska skickas och när det bör ske.

Har bidragsgivaren genomfört betalningen till mitt projekt?

Om du undrar över om intäkterna till ditt projekt har inkommit eller inte, kontakta oss. Om bidragsgivaren har angivit ett visst datum för insättning av projektmedel i avtalet, kommer insättningen av dessa medel ske enligt tidsplanen. Kommer ersättningen utifrån rapporterade kostnader i projektet för perioden då kan insättningen av projektmedel ske.

Hur vet jag att det är rätt OH som dras på mitt projekt?

Kansliet för forskningsstöd har satt upp ett arbetssätt med Resurscentrum för att säkerställa att rätt OH/indirekta kostnader dras på ditt projekt. När du är koordinator i ett projekt ska OH/indirekta kostnader dras endast på din del/sjukhusets/regionens del i projektet, medan resterande inkommande medel ska fördelas mellan de övriga parterna enligt avtal eller överenskommelse.

Vilket OH dras på mitt projekt?

Utifrån gällande direktörsbeslut dras 8% OH/indirekta kostnader på de projektmedel som avser sjukhuset/regionen. Dessa 8% OH tillfaller Kansliet för forskningsstöd i sin helhet. Ingen annat OH/indirekta kostnader belastar projektet som hanteras av oss. Observera att OH/indirekta kostnader inte belastar medfinansieringsdelen av projektet.

Hur kommer jag i kontakt med KFS?

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda kfs@akademiska.se eller direkt på telefon.