Rådgivning

Vi erbjuder dig kvalificerat stöd till externt finansierade forsknings- och innovationsprojekt med externa bidragsgivare samt EU-projekt. Vi bistår med rådgivning innan projektstart, vid formulering av en projektidé, vid arbetet med ansökan och vidare under hela projektperioden.

Det forskningsstöd som vi erbjuder syftar till att underlätta arbetet för forskaren i projektets olika faser samt att bidra med expertis vid frågor kring ekonomi och administration av projektet. Kontakta KFS redan i planeringsfasen så kan vi hjälpa er under hela projektgenomförandet.

  • Rådgivning kring externa forsknings- och innovationsprojekt samt EU-projekt från planeringsstadiet till slutredovisning
  • Förmedla riktad information om aktuella utlysningar 
  • Stöd vid ansökan och projektplanering 
  • Budgetplanering 
  • Granskning av avtal 
  • Kontakt med juridiska enheten, IT- och upphandlingsenheten
  • Diarieföring av avtal 
  • Statistik över externa projekt
  • Ekonomisk redovisning, analys och slutrapportering och revision

Att lyckas med ansökan

KFS erbjuder stöd tidigt i processen, kontakta oss redan i fasen för när din projektansökan ska formuleras. Vi kan bistå med ekonomiskt och administrativt stöd i arbetet med din ansökan utifrån de externa bidragsgivarnas kriterier.

 Projektansökan

Frågor och svar

Vissa särskilda finansiärer kräver att organisationen godkänner ansökan centralt. Det kan gälla till exempel ansökningar till Vetenskapsrådet, som ska godkännas av Forsknings- och utbildningsdirektören på Akademiska sjukhuset.

Du kan vända dig till oss för rådgivning om du vill veta vilka medel som finns att söka för just dig. Inom Region Uppsala finns återkommande finansieringsutlysningar som kan vara intressanta för just dig. Vi har under Utlysningar samlat ett axplock av bidragsgivare som har utlysningar för forskning inom sjukvården.

Vi hanterar alla externt bidragsfinansierad forsknings- och innovationsprojekt, stiftelse och fondmedel på Akademiska sjukhuset där Region Uppsala är huvudman. Vi stödjer även andra verksamheter nära kopplade till sjukhuset. Hos oss ligger det övergropande ansvaret för EU finansierade projekt för hela regionen.

Du ska vända dig till oss i god tid när ditt projekt behöver jurist-, dataskydd- eller statistikstöd. Vi kan slussa dig vidare till rätt instans inom regionen.

Du ska kontakta oss när du har en beviljad projektfinansiering i form av ett beslut eller avtal för att starta ett unikt projektnummer. Vi hjälper dig med projektnummeransökan när Akademiska sjukhuset/Region Uppsala är huvudman för projektet.

Ju tidigare du kontaktar oss desto större nytta kommer du att ha vid hanteringen av ett externt projekt. Vi är den verksamhetsnära stödfunktionen för forskare gällande avtal, ekonomi och administration.

Till oss kan du vända dig om du är i behov av råd kring hanteringen av ett externt innovations- och forskningsprojekt. Vi kan hjälpa till med att ta fram budgetunderlag och beräkningar innan ett avtal tecknas och projektet påbörjas. Under projekttiden hjälper vi till med underlag för rapporteringar, sammanställning av redovisningar och analyser, rekvirering av medel eller annat stöd som projektet kräver. Vi alltid utgår ifrån dina behov och projektets bestämmelser.

Medfinansiering är en typ av finansiering som bidragsgivaren kräver för genomförandet av projektet. Medfinansieringen är den finansiering som vi som mottagande organisation själva ställer upp med för att kunna genomföra ett projekt. Medfinansieringen kan redovisas som en del i vår vanliga verksamhet eller behöva särredovisas utifrån bidragsgivarens krav.  Storleken av medfinansieringen är fastställd i avtalet och oftast är specificerad som personalkostnader eller utrustning. I budgetarbetet kring projektansökan behöver medfinansieringen anges, men observera att på denna del av kostnaderna ska inga indirekta kostnader beräknas.

Personalkostnader ska beräknas utifrån den faktiska lönen. Vi hjälper dig även med kontering i lönesystemet av personalkostnaderna eller omföring av personalkostnader i ekonomisystemet. Kontakta oss så hjälper dig i frågan.

Rekvirering av medel hjälper vi gärna till med. Vi bevakar även att pengarna kommer in på rätt projekt. Är vi involverade i ditt projekt så kommer vi i nära samarbete med dig, koordinatorn eller bidragsgivaren bestämma när rekvireringen ska ske, beloppet, vart den ska skickas och när det bör ske.

Om du undrar över om intäkterna till ditt projekt har inkommit eller inte, kontakta oss. Om bidragsgivaren har angivit ett visst datum för insättning av projektmedel i avtalet, kommer insättningen av dessa medel ske enligt tidsplanen. Kommer ersättningen utifrån rapporterade kostnader i projektet för perioden då kan insättningen av projektmedel ske.

Kansliet för forskningsstöd har satt upp ett arbetssätt med Resurscentrum för att säkerställa att rätt OH/indirekta kostnader dras på ditt projekt. När du är koordinator i ett projekt ska OH/indirekta kostnader dras endast på din del/sjukhusets/regionens del i projektet, medan resterande inkommande medel ska fördelas mellan de övriga parterna enligt avtal eller överenskommelse.

Utifrån gällande direktörsbeslut dras 8% OH/indirekta kostnader på de projektmedel som avser sjukhuset/regionen. Dessa 8% OH tillfaller Kansliet för forskningsstöd i sin helhet. Ingen annat OH/indirekta kostnader belastar projektet som hanteras av oss. Observera att OH/indirekta kostnader inte belastar medfinansieringsdelen av projektet.

Kontakta oss via vår funktionsbrevlåda kfs@akademiska.se eller direkt på telefon.