Kansliet för forskningsstöd

Leende kvinna med kollegor runt dator.

Vårt huvuduppdrag är att ha det övergripande ansvaret för alla externt bidragsfinansierade projekt på Akademiska sjukhuset och för EU-finansierade projekt på regionen. Vi stödjer även forskningsprojekt på andra verksamheter och förvaltningar inom regionen. En annan viktig del i vårt uppdrag är att samverka med Uppsala universitet på olika nivåer för att stödja och främja den kliniska forskningen. 

Gentemot EU-kommissionen utgör Region Uppsalas samtliga förvaltningar en gemensam part. Av den anledningen är det viktigt att samma strukturer gällande uppföljning och redovisning används för samtliga EU-projekt inom Regionen. Du kan läsa mer om det under EU-projekten.

Vi kvalitetssäkrar alla finansiella rapporter till EU, Vinnova, VR, RFR och övriga bidragsgivare. Vi ser till att godkänna ansökningar och rapporteringar i till exempel Prisma som skickas in med Akademiska sjukhuset och Region Uppsala som huvudman.

Vi ger stöd i frågor som berör bidragsfinansierad forskning och kan ge råd kring alltifrån hur du ska planera din ansökan till genomförandet och avslut av projekt.