EU-projekt

En del av stora innovations- och forskningsprojekten finansieras av EU-medel, vilket medför att dessa projekt hamnar under EU- kommissionens krav för deltagande, ansökan, rapportering, revision, arkivering mm.

För att kunna erbjuda det bästa stödet kring EU-projekt har vi även ett EU-nätverk mellan universitetssjukhusen där vi diskuterar fall och lösningar, samarbetar med ansökan och redovisning och driver tillsammans utvecklingen mot bättre förståelse för sjukvårdens möjligheter att delta i EU-projekt.

Sveriges expertmyndighet och nationella nod är Vinnova. Vinnova ingår i en referensgrupp för Sveriges röst gällande partnerskapsprogrammen och Horizon 2020.

Ansvarsfördelning

EU-kommissionen utser en representant inom Region Uppsala för att vara Legal Entity Appointed Representative, LEAR för organisationen och för all kommunikation med EU-kommissionen. LEAR positionen ligger under Regional utvecklingsenheten på Region Uppsala. LEAR samarbetar med KFS kring allt gällande EU-projekt. Vid den finansiella rapporteringen av ett EU-projekt måste redovisningen och dokumentationen först godkännas av KFS för att säkerställa att alla fastslagna krav och regler upplevs. I en del fall sköts all redovisning och dokumentation av KFS med nära samarbete med projektledaren.

Legal Signatory, LSIGN och Financial Signatory, FSIGN ansvarar för att dokumenten signeras elektroniskt eller fysiskt i rapporteringsportalen för EU-projekt.

Information kring ditt EU-projekt

Det finns en samlad hemsida för utlysningar, ansökningar och rapportering av EU-projekt. Kommunikation med kommissionen kring EU-projekt sker via Founding & Tenders Portal – European Commission – Europe

PIC kod, Participant Identification Code anges i EU ansökan samt i all korrespondens med kommissionen. PIC koden för Region Uppsala är 998923946.

Växlingskursen, Exchange rate ska tas fram för den redovisade perioden från denna sida.

Region Uppsala har som ambition att delta i bl. a. stora konsortium i samband med EU-projekt, som en fullvärdig part, beneficiary. Vill man ansluta sig till en redan beviljat EU-projekt eller vara med i en EU-projektansökan i sista stund rekommenderar vi att man avstår från att bli tredje part (linked third party) och istället väljer att kontrakteras (subcontractor) för deltagandet. Som fullvärdig part kommer Region Uppsala att ha fördelen att kunna påverkat projektets uppbyggnad, utformning och målsättningar och utformat ens egen budget utifrån de faktiska kostnaderna. Dessutom blir regionen synlig i statistiken som EU sammanställer över deltagande parter. Som tredje part har regionen tyvärr inga av ovannämnda fördelar.

Administration av EU-projekt är omfattade och detaljstyrd. Här kommer några viktiga aspekter kopplade till rapportering. För utförligare information kontakta KFS kfs@akademiska.se .

  • Tidredovisning (time sheets) krävs för alla EU-projekt.
  • Samma EU-redovisningsprinciper måste användas inom Region Uppsala.
  • Personalkostnader beräknas per produktiv arbetstid per år.
  • Per redovisningsperiod lämnas en Technical report och en Financial report.
  • Indirekta kostnader inom Horizon 2020 är 25%.
  • Medfinansieringen ska hanteras och redovisas som faktiska kostnader.
  • Dokumentationen måste samlas på en lättillgänglig plats samlad i en pärm under projekttiden.
  • Dokumentationen ska sparas i 7 år efter godkänd slutredovisning.

Blanketter och instruktioner för EU-projekt finns samlade på Sharepoint. Behörighet till Sharepoint sidan lämnas av KFS.

Horisont Europa

Horisont Europa är en fortsättning på Horisont 2020 partnerskapsprogram. Forskningsprogrammet har den i särklass största budgeten och variationen på utlysningarna. Forskningsprogrammet Horisont Europa sträcker sig över perioden 2021-2027. EU-kommissionen har genom det här programmet formulerat 5 områden där EU och hela värden står inför stora utmaningar och vill stimulera framtagning av lösningar. Ett av dessa områden är cancer vilket indikerar att många utlysningar kommer att beröra hälsa och innovation med fokus på cancersjukdomar.

Partnerskapsprogrammet är uppbyggd kring tre pelare; spetskompetens, globala utmaningar och EU:s konkurrenskraft samt ett innovativt EU. Forskningsområdena täcker samhällets alla delar med de utmaningar som vi alla står inför inom hälsa, klimat och samhälle. Genom programmet vill EU stimulera informationsutbyte, forskning och innovation som kan vara till fördel för många. Därför kommer projekten inom Horisont Europa även fortsättningsvis genomföras med minst tre EU-länder/parter. Utlysningarna sker periodvis där regelverken och ansökningarna till de olika projekten skiljer sig något åt. Vinnova är Sveriges expertmyndighet för Horisontprogrammet och för Sveriges talan för ramprogrammet gentemot EU-kommissionen.

Kort presentation av pågående EU-projekt

RELIEF, Recovering life wellbeing through pain self-management Relif och EU.JPGtechniques involving ICTs, No 689476- Ny app ska ge smärtpatienter bättre stöd

Ett EU-finansierad projekt om IT-lösningar kring smärta och vårdkontakt pågår på Akademiska sjukhuset. RELIEF projektet startades 2016 och har som mål att utveckla interaktiva hjälpmedel, bland annat en app för kommunikation och behandlingsled mellan patienter och vården. Utveckling sker genom nära samarbete mellan IT-företag, patienter och smärtkliniker i Uppsala, Frankrike och Spanien. Projektet drivs på Smärta och rehabilitering med Rolf Karlsten som projektledare.

Ett intressant EU-projekt om IT-lösningar kring smärta och vårdkontakt pågår på sjukhuset. Projektet RELIEF startades 2016 och har som mål att utveckla IT-lösningar för kommunikation och behandlingsled mellan patienter och vården. Projektet drivs på Smärta och rehabilitering i samarbete med parter i Frankrike och Spanien. Projektet pågår på Rehabilitering- och smärtcentrum under ledning av Rolf Karlsten.

RGS@home, Scaling ICT based neurorehabilitation to personalized 24/7 home care, No 19277 - Digitala träningsprogram efter stroke

EIT health.JPG

RGS@home pojektet är en EU-finansierad multicenterstudie. Projektet handlar om att strokepatienter ska kunna träna upp motoriska och kognitiva funktioner med individuellt anpassade digitala träningsprogram. Det ska bli ett stöd i rehabiliteringen i syfte att snabba upp återhämtningen efter hjärnskadan både i det akuta och kroniska skedet. Inom ramen av projektet kommer patienter på Akademiska sjukhuset testa den digitala plattformen Rehabilitation Gaming System, RGS. Projektet pågår på Rehabilitering- och smärtcentrum under ledning av Per Hamid Ghatan. Mer info finns på projektets hemsida https://www.eithealth.eu/rgs-home