EU-projekt

En del av stora innovations- och forskningsprojekten finansieras av EU-medel, vilket medför att dessa projekt hamnar under EU- kommissionens krav för deltagande, ansökan, rapportering, revision, arkivering med mera.

För att kunna erbjuda det bästa stödet kring EU-projekt har vi även ett EU-nätverk mellan universitetssjukhusen där vi diskuterar fall och lösningar, samarbetar med ansökan och redovisning och driver tillsammans utvecklingen mot bättre förståelse för sjukvårdens möjligheter att delta i EU-projekt.

Du hittar samlad information om deltagande i ett EU-projekt med Region Uppsala hos huvudman. Gentemot EU-kommissionen utgör Region Uppsalas samtliga förvaltningar en gemensam part. Av den anledningen är det viktigt att samma strukturer gällande uppföljning och redovisning används för samtliga EU-projekt inom Regionen. Kontakta oss för att få reda på vad betyder detta för ditt EU-projekt.

Participant Identification Code, PIC

Region Uppsalas PIC kod är 998923946.

Du anger Region Uppsalas PIC 998923946 när regionen är huvudman (beneficiary) i ett EU projektansökan. I vissa fall ska EU projektansökan göras tillsammans med Uppsala universitetet som huvudman då ska båda huvudmännens PIC anges. 

Information kring ditt EU-projekt

Det finns en samlad hemsida för utlysningar, ansökningar och rapportering av EU-projekt. Det hittar du på Funding & tenders (europa.eu)

Ansvarsfördelning

EU-kommissionen utser Region Uppsalas representant för att vara Legal Entity Appointed Representative, LEAR för organisationen och för all kommunikation med EU-kommissionen. LEAR positionen ligger under FoU-avdelningen och jobbar regionövergripande med EU-finansierade projekt. Enligt delegationsordningen sker signeringen av EU- projektavtal och finansiella EU-projekt rapporteringar.

Vid ansökan av ett EU-projekt krävs att du svara på några frågor som berör organisationen. Vänd dig till oss så hjälper vi dig med svaren. En av frågorna handlar om jämställhet och hur regionen jobbar aktivt med jämställhet. Gender Equlity Plan, GEP är obligatoriskt numera att ha vid EU-projektansökningar.

Administration av EU-projekt

Administration av EU-projekt är omfattade och detaljstyrd. I EU portalen Funding & tenders (europa.eu) står tydligt vilka kostnader som är godkända eller inte. Viktigt även att hålla koll på hur den detaljerade projektplanen är formulerad för det kan påverka tolkningen av godkända eller icke godkända kostnaderna.

Här kommer några viktiga aspekter som måste beaktas för den som deltar i ett EU-projekt.

  • Samma EU-redovisningsprinciper måste användas inom Region Uppsala.
  • Lönekostnaderna i EU-projekt måste uppstå inom RU för att kunna redovisas.
  • Signerad tidredovisning (time sheets) krävs för alla EU-projekt.
  • Medfinansieringen är ofta ett krav för deltagande i EU-projekt.
  • Dokumentationen måste samlas på en lättillgänglig plats samlad i en pärm.
  • Dokumentationen måste sparas i 5 år efter godkänd slutbetalning.

Horisont Europa

Horisont Europa är en fortsättning på Horisont 2020 partnerskapsprogram. Forskningsprogrammet har den i särklass största budgeten och variationen på utlysningarna. Forskningsprogrammet Horisont Europa sträcker sig över perioden 2021-2027. EU-kommissionen har genom det här programmet formulerat 5 områden där EU och hela värden står inför stora utmaningar och vill stimulera framtagning av lösningar. Ett av dessa områden är cancer vilket indikerar att många utlysningar kommer att beröra hälsa och innovation med fokus på cancersjukdomar.

Partnerskapsprogrammet är uppbyggd kring tre pelare; spetskompetens, globala utmaningar och EU:s konkurrenskraft samt ett innovativt EU. Forskningsområdena täcker samhällets alla delar med de utmaningar som vi alla står inför inom hälsa, klimat och samhälle. Genom programmet vill EU stimulera informationsutbyte, forskning och innovation som kan vara till fördel för många. Därför kommer projekten inom Horisont Europa även fortsättningsvis genomföras med minst tre EU-länder/parter. Utlysningarna sker periodvis där regelverken och ansökningarna till de olika projekten skiljer sig något åt. Vinnova är Sveriges expertmyndighet för Horisontprogrammet och för Sveriges talan för ramprogrammet gentemot EU-kommissionen.