Cancerrådet i Region Uppsala

Antalet individer som insjuknar i en cancersjukdom ökar från år till år såväl i regionen som i Sverige. Även om cancervården i Sverige är väldigt bra och Uppsala är framstående, står vi inför en mängd utmaningar. 

Inom nedanstående områden arbetar vi just nu extra aktivt:

 • Patienternas ställning. Hur gör vi patienterna till medaktörer både vid policybeslut och i sin egen vård?
 • Vårdens struktur. Hur sjukvårdsregionens sju landsting skapar en nivåstruktur som utvecklar vården på bästa sätt. Hur vi ska använda våra gemensamma resurser- både i ekonomiska frågor och i sambarbetet kring medicinteknisk utrustning.
 • Kompetensförsörjning. Hur vi rekryterar och behåller de särskilt prioriterade yrkeskategorier som sjukvårdsregionen behöver för att bibehålla en god cancervård.
 • Forskningssamordning. Hur RCC och RBC påverkar förutsättningarna för sjukvårdsregionens forskning.
 • Prevention och tidig diagnostik. Hur vi minskar insjuknandet i cancer.
 • Standardiserade vårdförlopp.

Bakgrund och uppdrag 

Regionalt cancercentrum (RCC) i Uppsala-Örebro bildades den 1 september 2011 och är organisatoriskt underställd Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen. RCC leds av en styrgrupp med representanter från samtliga landsting och två representanter från universiteten i Uppsala och Örebro. För att förankra RCCs beslut i landstingens linjeorganisation och för att samordna arbetet mellan RCC och berörda landsting har RCC föreslagit att lokala RCC-råd, cancerråd, bildas inom varje landsting i regionen. I det lokala Cancerrrådet ingår representanter för de verksamheter i Region Uppsala som är engagerade i diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med cancersjukdom. Ordförande är överläkare Martin Höglund.

Cancerrådet i Uppsala har följande uppdrag:

 • Stödja implementering av olika åtgärder som beslutats utifrån den nationella cancerstrategin
 • Informera om RCCs verksamhet gentemot förvaltning och verksamhetschefer
 • Utse representanter från landstinget till vårdprogramgrupper och övriga arbetsgrupper i RCCs regi och samordna deras arbete
 • Ingå i styrgruppen för landstingets cancerprocesser
 • Samordna landstingets remissvar på nationella och regionala vårdprogram
 • Ta fram underlag till beslut om prioriteringar, omfördelningar och förändringar i det egna landstinget inom cancerområdet
 • Initiera förbättringsområden inom respektive uppdragsområde

Våra medlemmar

Åke Berglund, överläkare blod- och tumörsjukdomar
Bahman Darkahi, representant för Enköpings lasarett, överläkare kirurgi
Britt-Marie Frost, sektionschef Akademiska barnsjukhuset
Martin Höglund, ordförande i cancerrådet, överläkare blod- och tumörsjukdomar
Robert Sarkadi Kristiansson, chefsläkare Nära vård och hälsa 
Kristina Ahlgren, verksamhetschef kirurgi
Kristina Lamberg Lundström, överläkare hjärt- lungmedicin
Stig Lindahl, patientrepresentant
Elisabeth Nelson, verksamhetschef urologi
Peter Nygren, professor, representant för Uppsala universitet
Helena Olofsson, sektionschef klinisk patologi
Masoumeh Rezapour, verksamhetschef kvinnosjukvård
Fatane Salehi, projektledare cancerrehabilitering, rehabilitering och smärtcentrum
Bengt Sandén, bitr. sjukhusdirektör
Adel Shalabi, verksamhetschef bild- och funktionsmedicinskt centrum
Karin Glimskär Stålberg, överläkare kvinnosjukvård
Anders Sundin, professor, bild- och funktionsmedicinskt centrum
Camilla Woll, cancersamordnare, sjuksköterska onkologi/KFUE